Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet op de rechterlijke organisatie
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk 5. Rechterlijke ambtenaren in opleiding

Artikel 145Benoemen rechterlijke ambtenaren in opleiding

1. Onze Minister kan rechterlijke ambtenaren in opleiding benoemen.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de selectie en de opleiding van rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Bijlage als bedoeld in de artikelen 48a, vijfde lid, 66, vijfde lid, en 67, vijfde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie

Formulier voor het afleggen van de eed of belofte door een deskundig lid

Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.

Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarbij ik als deskundig lid betrokken zou kunnen zijn.

Ik zweer/beloof dat ik gegevens waarover ik als deskundig lid de beschikking krijg en waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift mij tot mededeling verplicht of uit mijn werkzaamheden als deskundig lid de noodzaak tot mededeling voortvloeit, geheim zal houden.

Ik zweer/beloof dat ik mijn werkzaamheden als deskundig lid met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal verrichten en mij in deze verrichtingen zal gedragen zoals een goed deskundig lid betaamt.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Op ........................, werd te .....................

ten overstaan van (1) ..............................

door (2) .............................

de bovenvermelde eed/belofte afgelegd.

(1) .............................

(2) .............................

Wanneer de eed of belofte door een deskundig lid in de Friese taal wordt afgelegd, luidt de tekst van de eed of belofte als volgt:

Wanneart de eed of belofte troch in saakkundich lid yn de Fryske taal flein wurdt, is de tekst fan de eed of belofte lykas folget:

Ik swar/nthjit dat ik trou wze sil oan de Kening, en dat ik de Grnwet en alle oare wetten nderhlde en neikomme sil.

Ik swar/ferklearje dat ik streekrjocht noch midlik, nder wat namme of twynsel ek, foar it krijen fan in beneaming oan immen eat jn of tasein haw, noch jaan of tasizze sil.

Ik swar/ferklearje dat ik nea likefolle hokker jeften of geskinken oannimme of ntfange sil fan hokker persoan dan ek fan wat ik wit of tink dat hy in proses hat of krije sil drt ik as saakkundich lid yn behelle wze kinne soe.

Ik swar/nthjit dat ik gegevens dyt ik as saakkundich lid ta myn foldwaan krij en drt ik fan wit of yn alle ridlikheid fan oannimme moat dat dy in fertroulik karakter hawwe, geheim hlde sil, tsein as in wetlik foarskrift, likefolle hokker, my ta meidieling ferplichtet of as t myn wurk as saakkundich lid de needsaak ta meidieling folget.

Ik swar/nthjit dat ik myn wurk as saakkundich lid earlik, sekuer en npartidich, snder nderskie te meitsjen tusken persoanen, ferrjochtsje sil en my drby hlde en drage sil sat in goed saakkundich lid foeget.

Sa wier helpe my God Almachtich!/Dat ferklearje en nthjit ik!

Op........................, waard yn.....................

yn bywzen fan (1)..............................

troch (2).............................

de boppeneamde eed/belofte flein.

(1).............................

(2).............................Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 146Wet op de rechterlijke organisatie

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de rechterlijke organisatie.

-

De wet op de rechterlijke organisatie is voor het laatst geactualiseerd op: 19 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl