Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Gebruiksvoorwaarden en disclaimer


Algemeen
Kamer van Koophandel
Inhoud en aansprakelijkheid
Verantwoordelijkheid
Functioneren van uwwet.nl
Online communicatie en aansprakelijkheid
Verwijzingen en hyperlinks
Intellectuele eigendomsrechten
Virussen
Toepasselijk recht


Algemeen
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft kunnen nemen van onderstaande voorwaarden, en deze heeft kunnen begrijpen, en de gebruiker geeft impliciet aan daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Daarom wordt u verzocht deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zorgvuldig te lezen. Door www.uwwet.nl te bezoeken en/of de op of via www.uwwet.nl aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

Kamer van Koophandel
De gebruiksvoorwaarden en de disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.uwwet.nl) van uwwet, die haar hoofdkantoor heeft aan de Schans 15, Woudenberg (3931 KJ), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 321460020000.

Inhoud en aansprakelijkheid
De op www.uwwet.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op uwwet.nl wordt dagelijks aangevuld en/of aangepast. De diensten of producten die u aantreft op uwwet.nl kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Uwwet wil alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aanbieden, maar uwwet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van uwwet.nl. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via uwwet.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd. De door uwwet op of via uwwet.nl verstrekte informatie is geen aanbod, advies of juridische dienst. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Verantwoordelijkheid
De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van uwwet omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van uwwet.nl bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Uwwet kan er niet voor instaan dat de informatie op www.uwwet.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Functioneren van uwwet.nl
Uwwet garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van uwwet.nl of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Uwwet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door uwwet.nl of door u aan uwwet.nl middels uwwet.nl of anderszins langs elektronische weg.

Online communicatie en aansprakelijkheid
Berichten die u per e-mail naar www.uwwet.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan uwwet.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Uwwet en/of haar bestuurders en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriŽle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als uwwet op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van uwwet.nl, (2) de informatie die op of via uwwet.nl wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan uwwet.nl of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van uwwet.nl, (5) misbruik van uwwet.nl, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van informatie die via uwwet.nl beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van uwwet.nl (enkele van voornoemde punten zijn in deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer nader uitgewerkt).

Uwwet behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor het verlenen van een goede dienstverlening. Daaronder wordt in ieder geval verstaan: het doorverzenden van de aanvraag en de gegevens die daarbij behoren van een bezoeker van uwwet.nl naar een rechtshulpverlener buiten de organisatie van uwwet.nl. Deze derde kan alsdan, zelfstandig contact opnemen met de aanvrager. Indien de aanvrager de hulpverlening van deze derde niet op prijs stelt, alsdan dient zij dit expliciet te vermelden bij de aanvraag.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Uwwet.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel uwwet.nl selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door uwwet.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door uwwet.nl niet, althans niet volledig, geverifieerd. Uwwet.nl behoudt zich het recht voor om een hyperlink te verwijderen of een programma te beŽindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uwwet.nl berusten bij uwwet of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van uwwet.nl niet toegestaan de inhoud van de website, of gedeelten daarvan, te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uwwet.

Virussen
Uwwet garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via uwwet.nl toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht
Op uwwet.nl, de gebruikersvoorwaarden en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. - -

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl