Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7a - bijzondere overeenkomsten (vervolg)
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Artikel 1684Rechter kan maatschap ontbinden

1.De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.

2.Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6 tot schadevergoeding veroordelen.

3.De artikelen 265-279 van Boek 6 zijn op een maatschap niet van toepassing.Artikel 1686Een opzegging is vernietigbaar

1.Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied.

2.Een vennootschap voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk aangegaan, kan niet worden opgezegd, tenzij dit is bedongen.Artikel 1688Voortzetting na overlijden moet worden nagekomen

1.Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen.

2.In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond; doch hij deelt in de voordeelen en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen zijn van verrigtingen, welke vůůr het overlijden van den vennoot, wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad.Elfde titel
[Vervallen per 01-01-2003]
Eerste afdeeling
[Vervallen per 01-01-2003]
Artikelen 1703 t/m 1712
[Vervallen per 01-01-2003]
Tweede afdeeling
[Vervallen per 01-01-2003]
Artikelen 1713 t/m 1716
[Vervallen per 01-01-2003]
Derde afdeeling
[Vervallen per 01-01-2003]
Artikelen 1719 t/m 1724
[Vervallen per 01-01-2003]
Vierde afdeeling
[Vervallen per 01-01-2003]
Artikelen 1725 t/m 1730
[Vervallen per 01-01-2003]
Dertiende titel. Van bruikleening

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1777Omschrijving bruikleenovereenkomst

Bruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zaak om niet ten gebruike geeft, onder voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt, dezelve, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na eenen bepaalden tijd, zal terug geven.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.Artikel 1778Uitlener blijft eigenaar van de zaak

De uitleener blijft eigenaar van de geleende zaak.Artikel 1780Verbintenissen gaan over op de erfgenamen

1.De verbintenissen, welke uit de bruiklening voortspruiten, gaan over op de erfgenamen van degene die ter leen geeft, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner in het geval zijn nalatenschap overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, en van hem die ter leen ontvangt.

2.Maar indien men de uitleening gedaan heeft alleen uit aanmerking van dengenen die ter leen ontvangt, en aan deszelfs persoon in het bijzonder, kunnen deszelfs erfgenamen het verder genot van de geleende zaak niet blijven behouden.Tweede afdeeling. Van de verpligtingen van dengenen die iets ter bruikleening ontvangt

Artikel 1781Zorgen als een goed huisvader

1.Die iets ter leen ontvangt is gehouden, als een goed huisvader, voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak te zorgen.

2.Hij mag daarvan geen ander gebruik maken dan hetwelk de aard der zaak medebrengt, of bij de overeenkomst bepaald is.Artikel 1782Aansprakelijkheid voor verlies

Indien de geleende zaak verloren gaat door een toeval, hetwelk degene die dezelve ter leen ontvangen heeft, door zijne eigene zaak te gebruiken, had kunnen voorkomen, of indien hij, slechts een van beide kunnende behouden, aan de zijne den voorrang heeft gegeven, is hij voor het verlies der andere zaak aansprakelijk.Artikel 1783Verlies geschatte zaak

Indien de zaak bij het ter leen geven geschat is, komt het verlies van dezelve, al ontstond dat ook door toeval, ten laste van dengenen die de zaak ter leen ontvangen heeft, ten ware het tegendeel mogt bedongen zijn.Artikel 1784Geen aansprakelijkheid voor waardevermindering

Indien de zaak alleen tengevolge van het gebruik waartoe dezelve geleend is, en buiten schuld van den gebruiker, in waarde vermindert, is deze wegens die vermindering niet aansprakelijk.Artikel 1785Onkosten kan gebruiker niet terug vorderen

Indien de gebruiker, om van de geleende zaak gebruik te kunnen maken, eenige onkosten gemaakt heeft, kan hij dezelve niet terug vorderen.Artikel 1786Hoofdelijke aansprakelijkheid bij twee of meer personen

Indien een zaak in bruikleen is gegeven aan twee of meer personen tezamen, zijn zij hoofdelijk verbonden tot teruggave daarvan en tot vergoeding van de schade die het gevolg is van een tekortschieten in de nakoming van die verplichting, tenzij de tekortkoming aan geen van hen kan worden toegerekend.Derde afdeeling. Van de verpligtingen van den uitleener

Artikel 1787De uitlener kan de zaak niet terug vorderen

De uitleener kan de geleende zaak niet terug vorderen dan na verloop van den bepaalden tijd, of, bij gebreke eener dusdanige bepaling, nadat dezelve tot het gebruik waartoe zij was uitgeleend gediend heeft, of heeft kunnen dienen.Artikel 1788Voortijdige terugvordering toegewezen door rechter

Indien evenwel de uitleener, gedurende dat tijdsverloop, of voor dat de behoefte van den gebruiker opgehouden heeft, de geleende zaak, om dringende en onverwachts opkomende redenen, zelf benoodigd heeft, kan de regter, naar gelang der omstandigheden, den gebruiker noodzaken het geleende aan den uitleener terug te geven.Artikel 1789Noodzakelijke onkosten gebruiker vergoeden

Indien de gebruiker, gedurende de bruikleening tot behoud der zaak eenige buitengewone noodzakelijke onkosten heeft moeten maken, welke zoo dringende waren dat hij daarvan te voren aan den uitleener geene kennis heeft kunnen geven, is deze verpligt hem dezelve te vergoeden.Artikel 1790Gebreken zaak

Indien de ter leen gegevene zaak zoodanige gebreken heeft, dat daardoor aan dengenen die zich van dezelve bedient nadeel zoude kunnen worden toegebragt, is de uitleener, zoo hij die gebreken gekend, en daarvan aan den gebruiker geene kennis gegeven heeft, voor de gevolgen verantwoordelijk.Veertiende titel. Van verbruikleening

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1791Omschrijving overeenkomst verbruiklening

Verbruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zekere hoeveelheid van verbruikbare goederen afgeeft, onder voorwaarde dat de laatstgemelde haar even zoo veel, van gelijke soort en hoedanigheid, terug geve.Artikel 1792Ontvanger rechthebbende op het geleende goed

Uit krachte dezer verbruikleening, wordt degene die ter leen ontvangt rechthebbende op het geleende goed; en indien hetzelve, op welke wijze ook, vergaat, komt dat verlies voor zijne rekening.Artikel 1793Geldlening en schuld

De schuld, uit leening van geld voortspruitende, bestaat alleen in de geldsom die bij de overeenkomst is uitgedrukt.Tweede afdeeling. Van de verpligtingen des uitleeners

Artikel 1796Terugeisen niet voordat de tijd verstreken is

De uitleener kan het ter leen gegevene niet terug eischen, voordat de tijd, bij de overeenkomst bepaald, verstreken is.Artikel 1797Rechter kan uitstel teruggave toestaan

Geene tijdsbepaling gemaakt zijnde, kan de regter, wanneer de uitleener de teruggave vordert, naar gelang der omstandigheden, aan dengenen die het goed ter leen ontvangen heeft, eenig uitstel toestaan.Artikel 1798Rechter zal tijd der teruggave bepalen

Indien men is overeengekomen dat hij die een goed ter leen heeft ontvangen dit zal terug geven, wanneer hij daartoe in staat zal zijn, zal de regter, naar gelang der omstandigheden, den tijd der teruggave bepalen.Artikel 1799Uitbreiding toepasselijke bepalingen

De bepaling van artikel 1790 is op verbruikleening toepasselijk.Derde afdeeling. Van de verpligtingen des leeners

Artikel 1800Verplichting teruggave

Die iets ter leen ontvangt is verpligt hetzelve, in gelijke hoeveelheid en hoedanigheid, en op den bepaalden tijd, terug te geven.Artikel 1801Bij onmogelijkheid teruggave, waarde vergoeden

1.Indien hij zich in de onmogelijkheid bevindt om hieraan te voldoen, is hij gehouden de waarde van het geleende te betalen, waarbij zal moeten in aanmerking genomen worden de tijd en de plaats, waarop het goed, ten gevolge der overeenkomst, had moeten worden terug gegeven.

2.Indien deze tijd en plaats niet bepaald zijn, moet de voldoening geschieden overeenkomstig de waarde welke het geleende goed, ten tijde waarop en ter plaatse alwaar de leening geschied is, gehad heeft.Vierde afdeeling. Van het ter leen geven op interessen

Artikel 1804Bedongene rente moet in geschrift worden bepaald

De hoegrootheid der bij overeenkomst bedongene rente moet in geschrift worden bepaald.Artikel 1805Gehouden het beloop der wettelijke rente te voldoen

Indien de uitleener rente bedongen heeft, zonder dat het beloop daarvan bepaald zij, is degene die ter leen ontvangen heeft gehouden het beloop der wettelijke rente te voldoen.Artikel 1806Vermoeden van betaling van rente

Het bewijs van de betaling der hoofdsom zonder voorbehoud van rente gegeven zijnde, doet de voldoening der rente vooronderstellen, en de schuldenaar wordt daarvan bevrijd.Vijftiende titel. Van gevestigde of altijddurende renten

Artikel 1807Omschrijving overeenkomst altijddurende rente

Het vestigen eener altijddurende rente is eene overeenkomst, waarbij de uitleener interessen bedingt, tegen betaling eener hoofdsom welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen.

-

Het burgerlijk wetboek, boek 7a, met betrekking tot bijzondere overeenkomsten (vervolg) is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl