Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7a - bijzondere overeenkomsten (vervolg)
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Artikel 1576xVaststelling geldswaarde kan in vonnis

1.Bij het vonnis, dat bevel tot teruggave uit kracht van huurkoop inhoudt, kan de geldswaarde der terug te geven zaak worden vastgesteld.

2.In dat geval kan de tenuitvoerlegging ook door uitwinning geschieden.Zevende titel. Van huur en verhuur
Eerste afdeeling
[Vervallen per 01-08-2003]
Artikelen 1584 t/m 1585
[Vervallen per 01-08-2003]
Tweede afdeeling
[Vervallen per 01-08-2003]
Artikel 1586 t/m 1603
[Vervallen per 01-08-2003]
Artikel 1604
[Vervallen per 22-07-1923]
Artikelen 1605 t/m 1616
[Vervallen per 01-08-2003]
Derde afdeeling
[Vervallen per 01-08-2003]
Artikelen 1619 t/m 1623
[Vervallen per 01-08-2003]
Vierde afdeling
[Vervallen per 01-08-2003]
Artikelen 1623a t/m 1623l
[Vervallen per 01-08-2003]
Artikel 1623m
[Vervallen per 30-12-1991]
Artikelen 1623n t/m 1623o
[Vervallen per 01-08-2003]
Vijfde afdeling
[Vervallen per 01-05-2004]
Artikelen 1624 t/m 1636b
[Vervallen per 01-05-2004]
Zevende titel A
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen
Artikelen 1637 t/m 1637c
[Vervallen per 01-04-1997]
Tweede afdeeling. Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen
Artikelen 1637d t/m 1637z
[Vervallen per 01-04-1997]
Derde afdeeling. Van de verplichtingen des werkgevers
Artikelen 1638 t/m 1638oo
[Vervallen per 01-04-1997]
Vierde afdeeling. Van de verplichtingen des arbeiders
Artikelen 1639a t/m 1639da
[Vervallen per 01-04-1997]
Vijfde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt
Artikelen 1639e t/m 1639x
[Vervallen per 01-04-1997]
Vijfde afdeling A
Artikelen 1639aa t/m 1639dd
[Vervallen per 01-04-1997]
Zesde afdeeling
Vervallen per 01-09-2003]
Artikelen 1639 t/m 1651
[Vervallen per 01-09-2003]
Negende titel. Van maatschap

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1655Omschrijving maatschap

Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.Artikel 1657Indeling van een maatschap

Maatschappen zijn of algeheel, of bijzonder.Artikel 1658Alleen de algehele maatschap van winst

De wet kent slechts de algeheele maatschap van winst. Zij verbiedt alle maatschappen, het zij van alle de goederen, het zij van een bepaald gedeelte van dezelve, onder eenen algemeenen titel; onverminderd de bepalingen, vastgesteld in den zevenden en achtsten titel van het eerste boek van dit Wetboek.Artikel 1659Inbreng van arbeid in algehele maatschap van winst

De algeheele maatschap van winst bevat slechts hetgeen partijen, onder welke benaming ook, gedurende den loop der maatschap door hare vlijt zullen verkrijgen.Artikel 1660De bijzondere maatschap

De bijzondere maatschap is de zoodanige welke slechts betrekking heeft tot zekere bepaalde goederen, of tot derzelver gebruik, of tot de vruchten die daarvan zullen getrokken worden, of tot eene bepaalde onderneming, of tot de uitoefening van eenig bedrijf of beroep.Tweede afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten onderling

Artikel 1661Aanvang maatschap

De maatschap begint van het oogenblik der overeenkomst, indien daarbij geen ander tijdstip bepaald is.Artikel 1662Inbreng vennoot: geld, goederen, genot, arbeid

1.De inbreng van de vennoot kan bestaan in geld, goederen, genot van goederen en arbeid.

2.Op de inbreng van een goed zijn de bepalingen omtrent koop, op de inbreng van genot van een goed de artikelen 1584-1623 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.Artikel 1665Toerekenen van betaling

Wanneer een der vennooten, voor zijne eigene rekening, eene opeischbare som te vorderen heeft van iemand die mede eene insgelijks opeischbare som verschuldigd is aan de maatschap, moet de betaling, welke hij ontvangt, op de inschuld der maatschap en op die van hemzelven, naar evenredigheid van beide die vorderingen, toegerekend worden, al ware het ook dat hij, bij de kwijting, alles in mindering of voldoening van zijne eigene inschuld mogt gebragt hebben; maar indien hij bij de kwijting bepaald heeft dat de geheele betaling zoude strekken voor de inschuld der maatschap, zal deze bepaling worden nagekomen.Artikel 1666Afdracht van ontvangen betaling maatschap

Indien een der vennooten zijn geheel aandeel in eene gemeene inschuld der maatschap ontvangen heeft, en de schuldenaar naderhand onvermogend is geworden, is die vennoot gehouden het ontvangene in de gemeene kas in te brengen, al had hij ook voor zijn aandeel kwijting gegeven.Artikel 1670Bepaling aandeel in winst en verlies maatschap

1.Indien bij de overeenkomst van maatschap het aandeel van ieder vennoot in de winsten en de verliezen niet is bepaald, is elks aandeel geëvenredigd aan hetgeen hij in de maatschap heeft ingebragt.

2.Ten aanzien van degenen die slechts zijne nijverheid heeft ingebragt, wordt het aandeel in de winsten en de verliezen berekend gelijk te staan met het aandeel van dengenen der vennooten die het minst heeft ingebragt.Artikel 1671Geen begroting aan vennoot maatschap of derde

1.De vennooten kunnen niet bedingen dat zij de regeling der hoegrootheid van hun aandeel aan een hunner of aan eenen derde zullen overlaten.

2.Een zoodanig beding wordt voorondersteld niet geschreven te zijn, en zullen alzoo de verordeningen van het voorgaande artikel worden in acht genomen.Artikel 1672Alle voordelen aan één der vennooten van maatschap

1.Het beding, waarbij aan een der vennooten alle de voordeelen mogten toegezegd zijn, is nietig.

2.Maar het is geoorloofd te bedingen dat alle de verliezen bij uitsluiting door een of meer der vennooten zullen gedragen worden.Artikel 1673Bevoegdheden één beherend vennoot maatschap

1.De vennoot die bij een bijzonder beding van de overeenkomst van maatschap met het beheer belast is, kan, zelfs in weerwil der overige vennooten, alle daden verrigten, welke tot zijn beheer betrekkelijk zijn.

2.Deze magt kan, zoo lang de maatschap duurt, niet zonder gewichtige reden herroepen worden; maar indien dezelve niet bij de overeenkomst der maatschap, maar bij eene latere akte, is gegeven, is zij, even als eene eenvoudige lastgeving, herroepelijk.Artikel 1674Bevoegdheden meerdere beherende vennoten

Indien verscheidene vennooten met het beheer belast zijn, zonder dat hunne bijzondere werkzaamheden bepaald zijn, of zonder beding dat de een buiten den anderen niets zoude mogen verrigten, is ieder van hen afzonderlijk tot alle handelingen, dat beheer betreffende, bevoegd.Artikel 1675Gemeenschappelijk beheer maatschap

Indien er bedongen is dat een der beheerders niets buiten den anderen zoude mogen verrigten, vermag de eene, zonder eene nieuwe overeenkomst, niet te handelen zonder medewerking van den anderen, al mogt deze zich ook voor het oogenblik in de onmogelijkheid bevinden om aan de daden van het beheer deel te nemen.Artikel 1676Regels met betrekking tot beheer maatschap

Bij gebreke van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer, moeten de volgende regelen worden in acht genomen:
1°. De vennooten worden geacht zich over en weder de magt te hebben verleend om, de een voor den anderen, te beheeren. Hetgeen ieder van hen verrigt is ook verbindende voor het aandeel der overige vennooten, zonder dat hij hunne toestemming hebbe bekomen; onverminderd het regt van deze laatstgemelden, of van een hunner, om zich tegen de handeling, zoo lang die nog niet gesloten is, te verzetten;
2°. Ieder der vennooten mag gebruik maken van de goederen aan de maatschap toebehoorende, mits hij dezelve tot zoodanige einden gebruike, als waartoe zij gewoonlijk bestemd zijn, en mits hij zich van dezelve niet bediene tegen het belang der maatschap of op zoodanige wijze, dat de overige vennooten daardoor verhinderd worden om van die goederen, volgens hun regt, mede gebruik te maken;
3°. Ieder vennoot heeft de bevoegdheid om de overige vennooten te verpligten in de onkosten te dragen, welke tot behoud der aan de maatschap behoorende goederen noodzakelijk zijn;
4°. Geen der vennooten kan, zonder toestemming der overige, eenige nieuwigheden daarstellen ten aanzien der onroerende zaken, welke tot de maatschap behooren, al beweerde hij ook dat dezelve voor de maatschap voordeelig waren.Artikel 1678Onder-maatschap toegestaan

Elk der vennooten mag, zelfs zonder toestemming der overige, eenen derden persoon aannemen als deelgenoot in het aandeel hetwelk hij in de maatschap heeft; doch hij kan denzelven, zonder zoodanige toestemming, niet als medelid der maatschap toelaten, al mogt hij ook met het beheer der zaken van de maatschap belast zijn.Derde afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden

Artikel 1679Aansprakelijkheid vennoten voor schulden maatschap

De vennooten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden; en een der vennooten kan de overige niet verbinden, indien deze hem daartoe geene volmagt gegeven hebben.Artikel 1680Aansprakelijkheid vennoten maatschap voor gelijke delen

De vennooten kunnen door den schuldeischer, met wien zij gehandeld hebben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al ware het dat het aandeel in de maatschap van den eenen minder dan dat van den anderen bedroeg; ten zij, bij het aangaan der schuld, derzelver verpligting, om in evenredigheid van het aandeel in de maatschap van elk vennoot te dragen, uitdrukkelijk zij bepaald.Artikel 1681Handeling voor rekening van de maatschap

Het beding dat eene handeling voor rekening der maatschap is aangegaan, verbindt slechts den vennoot die dezelve aangegaan heeft, maar niet de overige, ten zij de laatstgenoemde hem daartoe volmagt hadden gegeven, of de zaak ten voordeele der maatschap gestrekt hebbe.Artikel 1682Maatschap kan uitvoering overeenkomst vorderen

Indien een der vennooten in naam der maatschap eene overeenkomst heeft aangegaan, kan de maatschap de uitvoering daarvan vorderen.Vierde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt

Artikel 1683Ontbinding maatschap

Een maatschap wordt ontbonden:
1°. Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan;
2°. Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt;
3°. Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten;
4°. Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van faillissement is verklaard dan wel ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.

-

Het burgerlijk wetboek, boek 7a, met betrekking tot bijzondere overeenkomsten (vervolg) is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl