Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:02-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De kantonrechter acht het voorts gewenst dat de curator wat betreft zijn mentortaak binnen het het curatorschap -in overstemming met artikel 1:459 BW- periodiek verantwoording aflegt over de wijze waarop het mentorschap door hem wordt uitgeoefend. Hij dient daartoe jaarlijks schriftelijk verslag te doen aan de kantonrechter van hetgeen hij in de uitvoering van dat gedeelte van zijn taak heeft gedaan.

Ex art. 1:390 BW is curator gehouden om deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. Ingeval curator daarmede nalatig is, is hij zelf hoofdelijk gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. Curator dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat hij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl