Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 1 - personen- en familierecht
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Afdeling 3. Stuiting van het huwelijk

Artikel 50Stuiting huwelijk

Een huwelijk kan worden gestuit, wanneer partijen niet de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan, dan wel wanneer het oogmerk van de aanstaande echtgenoten, of n hunner, niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Stuiting is een rechtshandeling waardoor verzet plaatsvindt tegen een voorgenomen huwelijk. In dit artikel zijn twee stuitingsredenen genoemd. De tweede stuitingsgrond is opgenomen om schijnhuwelijken tegen te gaan.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.Artikel 51Bevoegdheid tot stuiting

1. Bevoegd tot stuiting, wanneer partijen niet de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan, zijn bloedverwanten in de rechte lijn, broeders, zusters, voogden en curatoren van een der aanstaande echtgenoten.

2. De in het vorige lid genoemde personen zijn ook bevoegd een huwelijk te stuiten, wanneer de andere aanstaande echtgenoot onder curatele staat, en het huwelijk klaarblijkelijk het ongeluk zou veroorzaken van de partij, waarvan zij bloedverwant, voogd of curator zijn.Artikel 52Stuiting huwelijk door echtgeno(o)t(e) of partner

Hij die met een der partijen door huwelijk verbonden is dan wel met een der partijen een geregistreerd partnerschap is aangegaan, kan op grond van het bestaan van dat huwelijk of dat geregistreerd partnerschap een nieuw aan te gaan huwelijk stuiten.Artikel 53Stuiting door het openbaar ministerie

1. Het openbaar ministerie is verplicht een voorgenomen huwelijk te stuiten, indien het met een der in de artikelen 31 tot en met 33, 41 en 42 omschreven huwelijksbeletselen bekend is.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Verplichting tot stuiting van een voorgenomen huwelijk voor het openbaar ministerie.

2. Het openbaar ministerie is bevoegd het huwelijk te stuiten van een minderjarige, die onder toezicht is gesteld of onder voorlopige voogdij is geplaatst, indien het belang van die minderjarige zich tegen het aangaan van het huwelijk verzet; daarbij kan het belang dat de wederpartij bij het huwelijk heeft, mede in aanmerking worden genomen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Bevoegdheid (dus niet verplicht) tot stuiting van een voorgenomen huwelijk voor het openbaar ministerie.

3. Het openbaar ministerie is voorts bevoegd het huwelijk als schijnhandeling wegens strijd met de Nederlandse openbare orde te stuiten indien het oogmerk van de aanstaande echtgenoten, of n hunner, niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Bevoegdheid (dus niet verplicht) tot stuiting van een voorgenomen huwelijk voor het openbaar ministerie.Artikel 54Stuiting door betekening van een akte

1. De stuiting geschiedt door betekening van een akte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van n der gemeenten waar het huwelijk kan worden voltrokken.

2. De akte houdt de keus van een woonplaats in die gemeente en de gronden van de stuiting in en vermeldt de hoedanigheid die aan de opposant de bevoegdheid geeft om het huwelijk te stuiten; alles op straffe van nietigheid.

3. De ambtenaar, aan wie de akte is betekend, zal van de gedane stuiting onverwijld kennis geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand der andere gemeenten, waar het huwelijk kan worden voltrokken.

4. De opposant zal afschrift der akte van stuiting onverwijld doen betekenen aan de partij, tegen welke de stuiting is gericht.Artikel 55Stuiting kan worden opgeheven

Een stuiting kan worden opgeheven:
a. op dezelfde wijze als waarop zij is geschied;
b. door een verklaring, in persoon afgelegd ten overstaan van een der ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in het vorige artikel;
c. door een verklaring, afgelegd ten overstaan van een notaris;
d. door een in kracht van gewijsde gegane beschikking, gegeven op verzoek van een belanghebbende.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Vier mogelijkheden waardoor een stuiting kan worden opgeheven.Artikel 56Voltrekking huwelijk mag niet, tenzij stuiting is opgeheven

Het huwelijk mag niet worden voltrokken, voordat de stuiting is opgeheven. Mocht het desniettemin voltrokken zijn hangende een geding tot opheffing van de stuiting, dan kan dit geding op verlangen van de opposant worden voortgezet en wordt het huwelijk nietig verklaard, indien de rechter de gegrondheid der stuiting aanvaardt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het huwelijk mag niet worden voltrokken, voordat de stuiting is opgeheven.Artikel 57Huwelijksbeletselen bekend bij ambtenaar

Een ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie het bestaan van een der in de artikelen 31 tot en met 33, 41 en 42 omschreven huwelijksbeletselen bekend is, mag niet tot een huwelijksaangifte of een huwelijksvoltrekking meewerken, ook al zou geen stuiting hebben plaatsgehad.Afdeling 4. De voltrekking van het huwelijk

Artikel 58Voltrekking huwelijk en afgifte verklaring rechtmatig verblijf

1. Komt vast te staan dat op het tijdstip waarop de voltrekking van het huwelijk zal plaatsvinden meer dan zes maanden zullen zijn verstreken sinds de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onder k, dan doet de ambtenaar van de burgerlijke stand zich, alvorens tot de voltrekking van het huwelijk wordt overgegaan, wederom een zodanige verklaring overleggen, tenzij zulks op grond van het derde lid niet vereist is.

2. Indien de overlegging van een verklaring als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onder k, op het tijdstip van de aangifte van het huwelijk niet werd vereist, doet de ambtenaar van de burgerlijke stand zich, alvorens tot voltrekking van het huwelijk wordt overgegaan, alsnog een zodanige verklaring overleggen, tenzij zulks op grond van het derde lid niet vereist is.

3. De verklaring wordt opgesteld op verzoek van de aanstaande echtgenoot op wie zij betrekking heeft. Heeft deze geen woonplaats in Nederland, dan wordt zij opgesteld op verzoek van de andere aanstaande echtgenoot. De verklaring is niet vereist indien de aanstaande echtgenoten aannemelijk kunnen maken dat zij beiden buiten Nederland woonplaats hebben. De verklaring is evenmin vereist indien de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, in Nederland rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.Artikelen 59 t/m 60
[Vervallen per 01-11-1994]
Artikel 61
[Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 62Wachttijd na huwelijksaangifte

1. Het huwelijk mag niet worden voltrokken vr de veertiende dag na de datum van de akte van huwelijksaangifte.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Na de huwelijksaangifte moet men veertien dagen wachten voordat de twee personen mogen trouwen.

2. Het openbaar ministerie bij de rechtbank, binnen wier rechtsgebied de huwelijksaangifte is geschied, is bevoegd uit hoofde van gewichtige redenen vrijstelling te verlenen van de voorgeschreven wachttijd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het openbaar ministerie is bevoegd vrijstelling te verlenen van de veertien dagen wachttijd.Artikel 63Voltrekking in het gemeentehuis en aanwezigheid getuigen

Een huwelijk wordt in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen in het openbaar in het gemeentehuis voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van:
a. de woonplaats van n der partijen ten tijde van de datum van de akte van huwelijksaangifte, of
b. 's-Gravenhage, in het geval bedoeld in artikel 43, eerste lid, tweede zin, van dit boek, of
c. de bij de huwelijksaangifte aangewezen gemeente.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Vereist zijn minimaal twee meerderjarige getuigen. Meer dan vier meerderjarige getuigen is niet toegestaan.Artikel 64Voltrekking in een bijzonder huis en aanwezigheid getuigen

Indien een der partijen uit hoofde van een behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar het gemeentehuis te begeven, kan het huwelijk worden voltrokken in een bijzonder huis binnen dezelfde gemeente, mits dit in tegenwoordigheid van zes meerderjarige getuigen geschiedt.Artikel 65Verschijnen in persoon

De aanstaande echtgenoten zijn verplicht bij de voltrekking van hun huwelijk in persoon voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De beide personen zijn verplicht in persoon te verschijnen.Artikel 66Voltrekking door een gevolmachtigde

Het staat Onze Minister van Justitie vrij, uit hoofde van gewichtige redenen aan partijen te vergunnen het huwelijk door een bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde te voltrekken.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De Minister van Justitie kan van artikel 65 afwijken als er gewichtige redenen zijn.Artikel 67Verklaringen van de aanstaande echtgenoten

1. De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden.

2. Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat partijen door de echt aan elkander zijn verbonden, en maakt hij daarvan in het daartoe bestemde register een akte op.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De beide personen moeten verklaren dat: zij elkaar aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Dat wil zeggen dat zij alle plichten zullen nakomen die door de wet aan het huwelijk, ofwel aan het getrouwd zijn, worden verbonden.Artikel 68Godsdienstige plechtigheden na het burgerlijk huwelijk

Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een kerkelijk huwelijk kan pas na het burgerlijk huwelijk plaatsvinden. Een kerkelijk huwelijk is niet verplicht. De bedienaar van de eredienst die dit artikel niet naleeft, begaat een overtreding met betrekking tot de burgerlijke staat en is strafbaar op grond van artikel 449 Wetboek van Strafrecht.Afdeling 5. Nietigverklaring van een huwelijk

Artikel 69Nietigverklaring van het huwelijk

1. Voor zover hieronder niet anders is bepaald, kan op grond dat de echtgenoten niet de vereisten in zich verenigden om tezamen een huwelijk aan te gaan, de nietigverklaring van het huwelijk worden verzocht door:
a. de bloedverwanten in de rechte lijn van een der echtgenoten;
b. ieder der echtgenoten;
c. alle overige personen, die daarbij een onmiddellijk rechtsbelang hebben, echter deze alleen na de ontbinding van het huwelijk;
d. het openbaar ministerie, echter alleen zolang het huwelijk niet is ontbonden.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het nietig verklaren van het huwelijk kan worden verzocht door: de ouders, grootouders en overgrootouders van een der echtgenoten; ieder der echtgenoten zelf; alle overige personen die daarbij een onmiddellijk rechtsbelang hebben; het openbaar ministerie.

2. Hij die met een der echtgenoten nog door een vroeger huwelijk dan wel door een eerder geregistreerd partnerschap is verbonden, is eveneens bevoegd op grond van het bestaan van dat huwelijk of die registratie de nietigverklaring van het daarna gesloten huwelijk te verzoeken.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het nietig verklaren van het huwelijk kan ook worden verzocht door hij die met een der echtgenoten nog door een vroeger huwelijk dan wel door een eerder geregistreerd partnerschap is verbonden.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.Artikel 70Nietigverklaring op verzoek

1. Op verzoek van de ouders, de echtgenoten en het openbaar ministerie kan een huwelijk worden nietig verklaard, wanneer het ten overstaan van een niet bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand of niet in tegenwoordigheid van het vereiste aantal getuigen is voltrokken.

2. De bevoegdheid van een echtgenoot om uit dien hoofde de nietigverklaring van het huwelijk te verzoeken vervalt, indien er uiterlijk bezit van de huwelijkse staat en een akte van huwelijksvoltrekking ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand verleden, aanwezig zijn.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Nietigverklaring huwelijk is mogelijk in geval van een onbevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand of niet voldaan aan het vereiste aantal getuigen.Artikel 71Nietigverklaring op verzoek echtgenoot

1. Een echtgenoot kan de nietigverklaring van zijn huwelijk verzoeken, wanneer dit onder invloed van een onrechtmatige ernstige bedreiging is gesloten.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Nietigverklaring huwelijk is mogelijk in geval van een onrechtmatige ernstige bedreiging.

2. Een gelijk verzoek komt de echtgenoot toe, die bij de huwelijksvoltrekking gedwaald heeft hetzij in de persoon van de andere echtgenoot, hetzij omtrent de betekenis van de door hem afgelegde verklaring.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Nietigverklaring huwelijk is mogelijk in geval van een dwaling.

3. De bevoegdheid van de echtgenoot de nietigverklaring wegens bedreiging of dwaling te verzoeken vervalt, wanneer de echtgenoten zes maanden hebben samengewoond sedert het ophouden van de bedreiging of de ontdekking van de dwaling, zonder dat het verzoek is gedaan.Artikel 71aNietigverklaring op verzoek openbaar ministerie

Op verzoek van het openbaar ministerie kan een huwelijk als schijnhandeling wegens strijd met de Nederlandse openbare orde worden nietig verklaard indien het oogmerk van de echtgenoten, of n hunner, niet was gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Nietigverklaring huwelijk is mogelijk in geval van een schijnhuwelijk.Artikel 72Nietigverklaring niet mogelijk uit hoofde deze gronden

Een huwelijk kan niet nietig worden verklaard uit hoofde dat op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking een der echtgenoten onder curatele stond, en het huwelijk klaarblijkelijk het ongeluk van de andere echtgenoot zou veroorzaken.Artikel 73Nietigverklaring uit hoofde geestelijke stoornis

De nietigverklaring van een huwelijk uit hoofde van een geestelijke stoornis kan na het ophouden van de stoornis alleen worden verzocht door de echtgenoot die geestelijk gestoord was. Het verzoek vervalt door een samenwoning van ten minste zes maanden na het ophouden van de stoornis.Artikel 74Nietigverklaring uit hoofde leeftijd

De nietigverklaring van een huwelijk, dat aangegaan is door iemand die de vereiste leeftijd miste, kan niet worden verzocht wanneer deze op de dag van het verzoek de vereiste ouderdom heeft, noch wanneer de vrouw vr de dag van het verzoek zwanger is geworden.

-

Het burgerlijk wetboek, boek 1, met betrekking tot het personen- en familierecht is voor het laatst geactualiseerd op: 3 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl