Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Vooropgesteld wordt dat een onherroepelijk vonnis van de strafrechter moet worden tenuitvoergelegd. Artikel 561 Wetboek van Strafvordering bepaalt voorts dat de tenuitvoerlegging van een zodanig vonnis plaatsvindt zodra dit mogelijk is. Op de regel dat een onherroepelijke straf moet worden tenuitvoergelegd kan slechts een uitzondering worden aanvaard indien een uitspraak van het EHRM, waarmee de strafrechter bij zijn beslissing geen rekening heeft kunnen houden, tot de slotsom dwingt dat de beslissing tot stand is gekomen in strijd met fundamentele mensenrechten. Die uitspraak van het EHRM kan betrekking hebben op de strafzaak van de veroordeelde in kwestie, maar ook op een strafzaak die daarmee zeer grote gelijkenis vertoont voor wat betreft de (vermeende) schending van het fundamentele recht. In laatstbedoelde situatie moet de overeenkomst tussen beide zaken overigens wel zodanig zijn dat met een grote mate van zekerheid kan worden aangenomen dat (ook) jegens de veroordeelde in kwestie sprake is van schending van een fundamenteel recht die meebrengt dat een daartegen gerichte klacht zal worden gehonoreerd door het EHRM. Daarnaast kan een uitzondering op voormelde regels worden gemaakt ingeval door de wijze van executie een zodanige schending van fundamentele mensenrechten dreigt te ontstaan, dat onverkorte executie niet meer kan worden beschouwd als krachtens het wettelijk stelsel toegelaten, hetgeen hier overigens niet aan de orde is (gesteld).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl