Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >


Hoofdstuk III. De uitvoering der verzekering

ž 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 66

De verzekerde is verzekerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.Artikel 67

Voor de toepassing van deze wet gelden aaneensluitende verzekeringen bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als ÚÚn verzekering.Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2002]Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2002]Artikel 70 [Vervallen per 01-07-1998]Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 71a

1 De werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet houdt aantekening van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re´ntegratie van de verzekerde.

2 De werkgever, bedoeld in het eerste lid, stelt binnen een door Onze Minister nader te bepalen termijn, in overeenstemming met de verzekerde een plan van aanpak op. De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt worden door werkgever en verzekerde nageleefd. Het plan van aanpak wordt periodiek geŰvalueerd.

3 Uiterlijk twee weken voordat de termijn is verstreken waarbinnen de belanghebbende op grond van artikel 34, derde lid, eerste volzin, zijn aanvraag voor toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dient te doen stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid, in overleg met de verzekerde een re´ntegratieverslag op en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de verzekerde.

4 Indien artikel 19, zevende lid, toepassing heeft gevonden:
a. stelt de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij nog geen re´ntegratieverslag heeft opgesteld, in afwijking van het derde lid, het re´ntegratieverslag uiterlijk 14 weken voor het verstrijken van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde verlengde wachttijd, bedoeld in artikel 19, zevende lid, op en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde;
b. vult de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij reeds een re´ntegratieverslag heeft opgesteld dit re´ntegratieverslag uiterlijk 14 weken voor het verstrijken van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde verlengde wachttijd, bedoeld in artikel 19, zevende lid, aan en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde, tenzij de verzekerde verzoekt dit, in verband met het doen van een aanvraag als bedoeld in artikel 34, derde lid, eerder te doen. De werkgever komt binnen twee weken aan dit verzoek tegemoet. Dit lid is van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor de uitkering na toepassing van artikel 34a, tweede lid.

5 Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid laat de werkgever zich bijstaan door een persoon, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet of een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.

6 De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re´ntegratieverslag.

7 Bij ministeriŰle regeling kunnen regels met betrekking tot het eerste tot en met zesde lid worden gesteld.

8 Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, blijkt dat de werkgever zijn verplichting om een re´ntegratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de werkgever een termijn waarbinnen het re´ntegratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

9 Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, en de beoordeling als bedoeld in artikel 34a blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re´ntegratie-inspanningen heeft verricht stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een tijdvak vast, gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht op loon heeft op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet. Dit tijdvak is ten hoogste 52 weken en wordt afgestemd op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende re´ntegratie-inspanningen te leveren.

10 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de toepassing van het negende lid nadere regels worden gesteld.Artikel 71b

1 In afwijking van artikel 71a, is op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten aanzien van de verzekerde die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b, c of d, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld, artikel 71a, tweede tot en met het tiende lid niet van toepassing en is artikel 71a, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt, binnen een door Onze Minister nader te bepalen termijn, in overleg met die verzekerde, een plan van aanpak op. Het plan van aanpak wordt periodiek geŰvalueerd.

2 In afwijking van artikel 71a, is artikel 71a, vierde, achtste, negende en tiende lid, niet van toepassing op de werkgever, wiens verzekerde op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, f of g , van de Ziektewet dan wel op grond van artikel 29a, eerste of vierde lid, van die wet recht heeft op ziekengeld.

3 In afwijking van het eerste lid is artikel 71a, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet ten aanzien van de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden. Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, en de beoordeling, bedoeld in artikel 34a, blijkt dat de eigenrisicodrager, bedoeld in de eerste zin, zonder deugdelijke grond de uit die zin voortvloeiende verplichtingen dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re´ntegratie-inspanningen heeft verricht stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een tijdvak vast, gedurende welke de persoon, bedoeld in de eerste zin, recht op ziekengeld heeft op grond van artikel 29 van de Ziektewet. Dit tijdvak is ten hoogste 52 weken en wordt afgestemd op de aard en de ernst van het verzuim, alsmede op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende re´ntegratie-inspanningen te leveren.

4 Bij ministeriŰle regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de uitvoering van dit artikel.
ž 2. Arbeidsongeschiktheidsfonds en arbeidsongeschiktheidskas [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 72a [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 73a [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2006]Hoofdstuk IIIA. Eigen risico dragen door de werkgever [Vervallen per 01-01-2011]


Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 75a [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 75b [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 75c [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 75d [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 75e [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 75f [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 75g [Vervallen per 01-01-2011]Artikel 75h [Vervallen per 01-01-2011]Hoofdstuk IV. Financiering [Vervallen per 01-01-2006]

ž 1. Middelen tot dekking van de uitgaven [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76a [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76b [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76c [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76d [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76e [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76f [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 76g [Vervallen per 01-07-1998]ž 2. De basispremie [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 77a [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 77b [Vervallen per 01-01-2002]Artikel 77c [Vervallen per 01-01-2002]Artikel 77d [Vervallen per 01-01-2002]Artikel 77e [Vervallen per 01-01-2002]ž 3. De gedifferentieerde premie [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 78a [Vervallen per 01-07-2004]Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2006]


ž 4. Premiekorting [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 79a [Vervallen per 01-01-2006]Artikel 79b [Vervallen per 01-01-2006]

-

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor het laatst geactualiseerd op: 13 maart 2017.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl