Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Grondwet
<     Naar inhoudsopgave                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk 1. Grondrechten

Artikel 1Gelijke behandeling in gelijke gevallen

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: In dit wetsartikel is geregeld dat discriminatie of onderscheid in Nederland niet is toegestaan.Artikel 2De wet regelt wie Nederlander is

1. De wet regelt wie Nederlander is.

2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: In dit artikel is geregeld dat er een wet is die regels bevat met betrekking tot het Nederlanderschap (de wetgever heeft hier de Wet op het Nederlanderschap voor ogen) en er is tevens een wet die regels kent voor de toelating en uitzetting van vreemdelingen (dit is de Vreemdelingenwet).Artikel 3Gelijke benoembaarheid

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Benoembaarheid op gelijke voet.Artikel 4Iedere Nederlander heeft actief en passief kiesrecht

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Kiesrecht en het recht gekozen te worden.Artikel 5Recht verzoeken schriftelijk in te dienen

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het recht verzoeken in te dienen.Artikel 6Vrijheid van godsdienst

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het recht om zijn of haar godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden.Artikel 7Vrijheid van meningsuiting

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De vrijheid om gedachten of gevoelens bekend te maken.Artikel 8Het recht tot vereniging

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het recht om te verenigen.Artikel 9Het recht tot vergadering en betoging

1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het recht om te vergaderen en onder meer te demonstreren.Artikel 10Recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het recht op eerbied en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.Artikel 11Recht op onaantastbaarheid van lichaam

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.Artikel 12Het binnentreden in een woning

1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.Artikel 13Het briefgeheim is onschendbaar

1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Brieven, telefoongesprekken en telegrafen zijn geheim.Artikel 14Onteigening

1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.

3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het onteigenen ofwel het ontnemen van een goed door de overheid is verder uitgewerkt in de Onteigeningswet.Artikel 15Vrijheidsontneming niet toegestaan met uitzonderingen

1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.

4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het is verboden zijn of haar vrijheid te ontnemen.Artikel 16Geen straf zonder voorafgaande strafbepaling

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een feit is alleen strafbaar als een wettelijke bepaling dat vooraf regelt, strafbaarstelling op grond van een bepaling met terugwerkende kracht is dus niet toegestaan.Artikel 17Toegang tot rechter vereist

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De mensen hebben toegang tot de rechter die de wet hen toekent. De wetgever heeft voor de verschillende procedures bij de rechter verschillende regelingen opgenomen. U kunt dus niet altijd zelf bepalen naar welke rechter u toe wilt, omdat de wetgever onder andere een bepaalde orde heeft willen bereiken.Artikel 18Bijstand in rechte en minder draagkrachtigen

1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Rechtshulp is toegestaan en vaak ook verstandig, vanwege de soms ingewikkelde wetgeving en ingewikkelde omstandigheden van de mensen die rechtshulp zoeken of nodig hebben.Artikel 19Bevordering voldoende werkgelegenheid

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.

3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het bevorderen van voldoende werkgelegenheid is een taak van de overheid.Artikel 20Bestaanszekerheid en spreiding welvaart

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.

3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De zekerheid van bestaan voor de bevolking is een taak van de overheid.Artikel 21Bewoonbaarheid land en bescherming leefmilieu

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu behoren tot de taken van de overheid.Artikel 22Bevordering volksgezondheid

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De bevordering van de volksgezondheid en van voldoende woongelegenheid zijn taken van de overheid.Artikel 23De regering heeft de zorg over onderwijs

1 Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

2 Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

3 Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

4 In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a, wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

5 De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

6 Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geŽerbiedigd.

7 Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

8 De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Onderwijs.

-

De grondwet is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar inhoudsopgave                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl