UWWET.nl
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
Klik hier voor de wet zelf

InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Inleidende bepalingen (artikelen 1:1 t/m 1:9)
Titel 1.1 Definities en reikwijdte (artikelen 1:1 t/m 1:6)
Titel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Gemeenschappen (artikelen 1:7 t/m 1:9)

Hoofdstuk 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen (artikelen 2:1 t/m 2:17)

Afdeling 2.1 Algemene bepalingen (artikelen 2:1 t/m 2:5)
Afdeling 2.2 Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer (artikelen 2:6 t/m 2:12)
Afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg (artikelen 2:13 t/m 2:17)

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten (artikelen 3:1 t/m 3:50)

Afdeling 3.1 Inleidende bepalingen (artikel 3:1)
Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging (artikelen 3:2 t/m 3:4)
Afdeling 3.3 Advisering (artikelen 3:5 t/m 3:9a)
Afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (artikelen 3:10 t/m 3:18)
Afdeling 3.5 Samenhangende besluiten (artikelen 3:19 t/m 3:33)
Paragraaf 3.5.1 Algemeen (artikel 3:19)
Paragraaf 3.5.2 Informatie (artikel 3:20)
Paragraaf 3.5.3 Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming (artikelen 3:21 t/m 3:33)
Afdeling 3.6 Bekendmaking en mededeling (artikelen 3:40 t/m 3:45)
Afdeling 3.7 Motivering (artikelen 3:46 t/m 3:50)

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen over besluiten (artikelen 4:1 t/m 4:125)
Titel 4.1 Beschikkingen (artikelen 4:1 t/m 4:20f)

Afdeling 4.1.1 De aanvraag (artikelen 4:1 t/m 4:6)
Afdeling 4.1.2 De voorbereiding (artikelen 4:7 t/m 4:12)
Afdeling 4.1.3 Beslistermijn (artikelen 4:13 t/m 4:20f)
§ 4.1.3.1 Beslistermijn (artikelen 4:13 t/m 4:15)
§ 4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen (artikelen 4:16 t/m 4:20)
§ 4.1.3.3 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (artikelen 4:20a t/m 4:20f)
Titel 4.2 Subsidies (artikelen 4:21 t/m 4:80)

Afdeling 4.2.1 Inleidende bepalingen (artikelen 4:21 t/m 4:24)
Afdeling 4.2.2 Het subsidieplafond (artikelen 4:25 t/m 4:28)
Afdeling 4.2.3 De subsidieverlening (artikelen 4:29 t/m 4:36)
Afdeling 4.2.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger (artikelen 4:37 t/m 4:41)
Afdeling 4.2.5 De subsidievaststelling (artikelen 4:42 t/m 4:47)
Afdeling 4.2.6 Intrekking en wijziging (artikelen 4:48 t/m 4:51)
Afdeling 4.2.7 Betaling en terugvordering (artikelen 4:52 t/m 4:57)
Afdeling 4.2.8 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen (artikelen 4:58 t/m 4:80)
Paragraaf 4.2.8.1 Inleidende bepalingen (artikelen 4:58 t/m 4:59)
Paragraaf 4.2.8.2 De aanvraag (artikelen 4:60 t/m 4:65)
Paragraaf 4.2.8.3 De subsidieverlening (artikelen 4:66 t/m 4:67)
Paragraaf 4.2.8.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger (artikelen 4:68 t/m 4:72)
Paragraaf 4.2.8.5 De subsidievaststelling (Artikelen 4:73 t/m 4:80)
Titel 4.3 Beleidsregels (artikelen 4:81 t/m 4:84)
Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden (artikelen 4:85 t/m 4:125)

Afdeling 4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling (artikelen 4:85 t/m 4:96)
Afdeling 4.4.2 Verzuim en wettelijke rente (artikelen 4:97 t/m 4:103)
Afdeling 4.4.3 Verjaring (artikelen 4:104 t/m 4:111)
Afdeling 4.4.4 Aanmaning en invordering bij dwangbevel (artikelen 4:112 t/m 4:124)
Paragraaf 4.4.4.1 De aanmaning (artikelen 4:112 t/m 4:113)
Paragraaf 4.4.4.2 Invordering bij dwangbevel (artikelen 4:114 t/m 4:124)
Afdeling 4.4.5 Bezwaar en beroep (artikel 4:125)

Hoofdstuk 5 Handhaving (artikelen 5:1 t/m 5:54)
Titel 5.1 Algemene bepalingen (artikelen 5:1 t/m 5:10a)
Titel 5.2 Toezicht op de naleving (artikelen 5:11 t/m 5:20)
Titel 5.3 Herstelsancties (artikelen 5:21 t/m 5:39)

Afdeling 5.3.1 Last onder bestuursdwang (artikelen 5:21 t/m 5:31c)
Afdeling 5.3.2 Last onder dwangsom (artikelen 5:31d t/m 5:39)
Titel 5.4 Bestuurlijke boete (artikelen 5:40 t/m 5:54)

Afdeling 5.4.1 Algemene bepalingen (artikelen 5:40 t/m 5:47)
Afdeling 5.4.2 De procedure (artikelen 5:48 t/m 5:54)

Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen over bezwaar en beroep (artikelen 6:1 t/m 6:24)

Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen (artikelen 6:1 t/m 6:3)
Afdeling 6.2 Overige algemene bepalingen (artikelen 6:4 t/m 6:24)

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep (artikelen 7:1 t/m 7:29)

Afdeling 7.1 Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de administratieve rechter (artikelen 7:1 t/m 7:1a)
Afdeling 7.2 Bijzondere bepalingen over bezwaar (artikelen 7:2 t/m 7:15)
Afdeling 7.3 Bijzondere bepalingen over administratief beroep (artikelen 7:16 t/m 7:29)

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen over beroep bij de rechtbank (artikelen 8:1 t/m 8:88)
Titel 8.1 Algemene bepalingen (artikelen 8:1 t/m 8:40)

Afdeling 8.1.1 Bevoegdheid (artikelen 8:1 t/m 8:9)
Afdeling 8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige kamer (artikelen 8:10 t/m 8:12)
Afdeling 8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing (artikelen 8:13 t/m 8:14)
Afdeling 8.1.4 Wraking en verschoning van rechters (artikelen 8:15 t/m 8:20)
Afdeling 8.1.5 Partijen (artikelen 8:21 t/m 8:32)
Afdeling 8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken (artikelen 8:33 t/m 8:36)
Afdeling 8.1.7 Verzending van stukken (artikelen 8:37 t/m 8:40)
Titel 8.2 Behandeling van het beroep (artikelen 8:41 t/m 8:80b)

Afdeling 8.2.1 Griffierecht (artikel 8:41)
Afdeling 8.2.2 Vooronderzoek (artikelen 8:42 t/m 8:51)
Afdeling 8.2.2a Bestuurlijke lus (artikelen 8:51a t/m 8:51c)
Afdeling 8.2.3 Versnelde behandeling (artikelen 8:52 t/m 8:53)
Afdeling 8.2.4 Vereenvoudigde behandeling (artikelen 8:54 t/m 8:55)
Afdeling 8.2.4a Beroep bij niet tijdig handelen (artikelen 8:55a t/m 8:55f)
Afdeling 8.2.5 Onderzoek ter zitting (artikelen 8:56 t/m 8:65)
Afdeling 8.2.6 Uitspraak (artikelen 8:66 t/m 8:80)
Afdeling 8.2.7 Tussenuitspraak (artikelen 8:80a t/m 8:80b)
Titel 8.3 Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak (artikelen 8:81 t/m 8:87)
Titel 8.4 Herziening (artikel 8:88)

Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling (artikelen 9:1 t/m 9:36)
Titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan (artikelen 9:1 t/m 9:16)

Afdeling 9.1.1 Algemene bepalingen (artikelen 9:1 t/m 9:3)
Afdeling 9.1.2 De behandeling van klaagschriften (artikelen 9:4 t/m 9:12a)
Afdeling 9.1.3 Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure (artikelen 9:13 t/m 9:16)
Titel 9.2 Klachtbehandeling door een ombudsman (artikelen 9:17 t/m 9:36)

Afdeling 9.2.1 Algemene bepalingen (artikelen 9:17 t/m 9:21)
Afdeling 9.2.2 Bevoegdheid (artikelen 9:22 t/m 9:27)
Afdeling 9.2.3 Procedure (artikelen 9:28 t/m 9:36)

Hoofdstuk 10 Bepalingen over bestuursorganen (artikelen 10:1 t/m 10:45)
Titel 10.1 Mandaat, delegatie en attributie (artikelen 10:1 t/m 10:23)

Afdeling 10.1.1 Mandaat (artikelen 10:1 t/m 10:12)
Afdeling 10.1.2 Delegatie (artikelen 10:13 t/m 10:21)
Afdeling 10.1.3 Attributie (artikelen 10:22 t/m 10:23)
Titel 10.2 Toezicht op bestuursorganen (artikelen 10:25 t/m 10:45)

Afdeling 10.2.1 Goedkeuring (artikelen 10:25 t/m 10:32)
Afdeling 10.2.2 Vernietiging (artikelen 10:33 t/m 10:42)
Afdeling 10.2.3 Schorsing (artikelen 10:43 t/m 10:45)

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen (artikelen 11:1 t/m 11:4)

-

De algemene wet bestuursrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 6 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl