Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure strafrecht - gerechtelijk vooronderzoek

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake gerechtelijk vooronderzoek.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel III. Gang van het gerechtelijk vooronderzoek
> Eerste afdeeling. De vordering van den officier van justitie
> Gerechtelijk vooronderzoek nodig
> Indienen nadere vordering
> Rechter-commissaris deelt stukken mee
> Oordeel rechter-commissaris

> Tweede afdeeling. Instellen van het gerechtelijk vooronderzoek
> Horen verdachten, getuigen en deskundigen
> Officier van justitie bevoegd verhoren bij te wonen
> Advocaat bevoegd verhoren bij te wonen
> Vermoeden dat getuige niet terechtzitting zal verschijnen
> Toevoegen advocaat
> Gevolg geven aan vraag
> Bijwonen verhoor
> Antwoorden op vragen
> Geen onderhoud vůůr of tijdens verhoor
> Verdachten worden afzonderlijk verhoord
> Rechter-commissaris vraagt verdachten naar gegevens
> Rechter-commissaris bevoegd tolk te benoemen
> Artikel 150
> Schriftelijk kennisgeven van voorgenomen schouw
> Onderzoek aan lichaam of kleding
> Benoemen deskundige
> Benoemen andere deskundige
> Onderzoek door deskundigen
> Celmateriaal
> Bepaling DNA-profiel
> DNA-onderzoek
> Verdachte ter observatie overgebracht
> Bevel is met redenen omkleed
> Verblijf geldt als voorlopige hechtenis
> Vormen verzuimd

> Derde afdeeling. Het verhoor van den verdachte
> Verdachte moet verschijnen
> Verdachte verhinderd te verschijnen
> Nederlandse Antillen of Aruba
> Proces-verbaal wordt gesloten en verzegeld toegezonden
> Verdachte andermaal doen dagvaarden
> Verdachte in verzekering stellen
> Afschrift vordering verdachte ter hand gesteld
> Verdachte kan getuigen en deskundigen opgeven
> Verklaringen van getuigen en deskundigen

> Vierde afdeeling. Het verhoor van den getuige
> Verhoor getuige
> Verhoor getuigen
> Getuige verhinderd te verschijnen
> Getuige gedagvaard
> Getuige in verzekering stellen
> Gehele waarheid en niets anders dan de waarheid
> BeŽdiging getuige of deskundige
> BeŽdiging getuige
> Verschonen van het geven van een getuigenis
> Verschonen van het geven van een getuigenis
> Verschonen van het beantwoorden van een vraag
> Getuige kan zich verschonen
> Getuige verschoont zich
> Getuige legt verklaring af
> Getuige weigert te antwoorden
> Getuige in gijzeling houden
> Ontslag getuige uit de gijzeling
> Beschikkingen aan getuige betekend
> Getuige kan zich beraden
> De Koning wordt niet als getuige gehoord

> Vierde Afdeling A. Bedreigde getuigen
> Identiteit verborgen gehouden
> Beschikking is met redenen omkleed
> Verhoor bedreigde getuige
> Verdachte en advocaat mogen verhoor niet bijwonen
> Onderzoek betrouwbaarheid bedreigde getuige
> Identiteit begreigde getuige verborgen houden

> Vierde afdeling B. Toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn
> Bereidheid verdachte getuigenverklaring af te leggen
> Getuige kan zich laten bijstaan door een advocaat
> Beschikking is met redenen omkleed
> Getuige wordt door rechter-commissaris gehoord

> Vierde afdeling C. Toezeggingen aan getuigen die reeds veroordeeld zijn
> Veroordeelde bereid getuigenverklaring af te leggen

> Vierde afdeling D. Maatregelen tot bescherming van getuigen
> Feitelijke bescherming van getuigen

> Vierde afdeling E. Afgeschermde getuigen
> Getuige wordt als afgeschermde getuige gehoord
> Identiteit afgeschermde getuige verborgen houden
> Bijwoning van het verhoor
> Verhoor afgeschermde getuige niet bijwonen
> Betrouwbaarheid verklaring afgeschermde getuige
> Maatregelen om identiteit getuige verborgen te houden
> Proces-verbaal van verhoor bij processtukken

> Vijfde afdeeling. Deskundigen
> Benoemen deskundigen
> Beslissing tot benoeming deskundige
> Deskundige kan zich wenden tot de rechter-commissaris
> Kopie rapport
> Nader onderzoek opdragen
> Verdachte horen
> Deskundigen geheimhouding opleggen

> Zesde afdeeling. Sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek
> Rechter-commissaris sluit het onderzoek
> Van verdere vervolging wordt afgezien
> Mededeling

> Zevende afdeeling. Handelingen van de rechter-commissaris na de sluiting of beŽindiging van het gerechtelijk vooronderzoek
> Nader onderzoek verrichten
> Instellen onderzoek

> Achtste afdeling. Bevoegdheden van de raadsman
> Bevoegdheden verdachte en diens advocaat

> Negende afdeling. Geen beroep in cassatie voor het openbaar ministerie
> Geen beroep in cassatie staat open

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl