Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - erfrecht

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake het erfrecht.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Erfrecht (nationaal)


Titel 1. Algemene bepalingen
> Erfopvolging
> Bepaling tijdstip overlijden personen
> Onwaardigheid om uit nalatenschap voordeel te trekken
> Belemmering erfrechtelijke bevoegdheden
> Betalingsregeling op verzoek
> Waarde van de goederen der nalatenschap
> Schulden van de nalatenschap
> Echtgenoten gelijkgesteld met geregistreerde partners


Titel 2. Erfopvolging bij versterf
> Bestaanseis
> Erfgenamen uit eigen hoofde
> Erven voor gelijke delen
> Plaatsvervulling


Titel 3. Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten
Afdeling 1. Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen
> Wettelijke verdeling nalatenschap
> Voldoening van schulden der nalatenschap
> Vaststelling omvang van de geldvordering
> Verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt
> Betaling geldvordering en verhoging
> De verdeling ongedaan maken
> Hertrouwen langstlevende ouder
> Overlijden hertrouwde langstlevende ouder
> Geldvordering op stiefouder
> Overlijden van stiefouder
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Waarde over te dragen goederen
> Minderjarige kinderen
> Stiefkinderen

Afdeling 2. Andere wettelijke rechten
> Voortzetting bewoning en voortzetting gebruik
> Vruchtgebruik op woning en inboedel
> Vruchtgebruik op andere goederen
> Bepalingen aangaande vruchtgebruik
> Vruchtgebruik en een procedure tot echtscheiding
> Bevoegdheden kantonrechter
> Nalatenschap niet toereikend tot voldoening
> Aanspraak op som ineens
> Aanspraak op som ineens
> Verval- en verjaringstermijn
> Overdracht onderneming erflater op verzoek
> Recht op inzage
> Deze afdeling is van dwingend recht


Titel 4. Uiterste willen
Afdeling 1. Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen
> Omschrijving uiterste wilsbeschikking
> Niet vernietigbaar vanwege misbruik van omstandigheden
> Nietigheid door strijd met goede zeden of openbare orde
> Voor niet geschreven gehouden
> Uitleg uiterste wilsbeschikking
> Uitvoering blijvend onmogelijk
> Aanwas verdelen naar evenredigheid
> Ontbreken gelegateerd goed
> Geleverd in staat ten tijde van overlijden
> Legaat ten laste van huwelijksgemeenschap
> Legaat ten voordele van echtgenoot
> Legaat ten voordele van bloedverwanten
> Verjaring bij vernietigbaarheid

Afdeling 2. Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten
> Bekwaamheid
> Bestaanseis
> Beschikking ten voordele voogd erflater uitgesloten
> Beschikking ten voordele leermeester minderjarige kan niet
> Beschikking ten voordele beroepsbeoefenaar uitgesloten
> Uitzonderingen van voorgaande artikelen
> Beschikking ten voordele notaris uitgesloten
> Beschikking vernietigbaar

Afdeling 3. Legitieme portie
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving legitieme portie
> Berekening omvang legitieme portie
Paragraaf 2. De omvang van de legitieme portie
> Berekening omvang legitieme portie
> Waardering giften
> Bij berekening in aanmerking genomen giften
> Giften aan echtgenoot
> Buiten beschouwing van giften
> Waarde giften komt in mindering van legitieme portie
> Waarde verkrijging in mindering van legitieme portie
> Waarde verkrijging in mindering portie bij verwerping
> Waarde geldsom in mindering legitieme portie
> Een in termijnen te betalen geldsom
> Verkrijgen onder bewind
> Waardevaststelling zonder vruchtgebruik
> Verlenging termijnen
> Aanspraak op inzage
Paragraaf 3. Het geldend maken van de legitieme portie
> Legitimaris kan vordering verkrijgen
> Aansprakelijke personen
> Opeisbaarheid vordering
> Voorwaarde niet-opeisbaarheid
> Opeisbaarheid kan afhangen van andere omstandigheden
> Verhoging vorderingen met wettelijke rente
> Vervaltermijn aanspraak legitieme portie
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Volgorde inkorting
> Voldoening van de belasting
> Inkorting giften
> Inkorting geschiedt door verklaring
> Stiefkinderen
> Bevoegdheden legitimaris

Afdeling 4. Vorm van uiterste willen
> Beschikking door twee of meer personen gemaakt
> Notaris vereist
> Een onderhandse uiterste wil
> Bewijslast bij bestrijding geldigheid
> Een onderhands stuk
> Uiterste wil in geval van oorlog of burgeroorlog
> Einde noodtestament
> Uiterste wil aan boord van zeeschip of luchtvaartuig
> Uiterste wil maken op een bijzondere plaats
> Wijzen opmaken uiterste wil
> Wijzen opmaken uiterste wil
> Niet in bewaring gegeven
> Zenden uiterste wil naar testamentenregister
> Vernietigbaarheid uiterste willen
> Vernietigbaarheid uiterste wil
> Nietigheid uiterste wil

Afdeling 5. Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen
> Vormvoorschriften herroeping uiterste wilsbeschikking
> Vroegere wilsbeschikking niet uitdrukkelijk herroepen
> Uiterste wil terugvorderen
> Herroepen wilsbeschikking wanneer dat wordt vernietigt


Titel 5. Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen
Afdeling 1. Erfstellingen
> Omschrijving erfstelling
> Gelijke rechten en plichten erfgenamen

Afdeling 2. Legaten
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving legaat
> Kennisgeven van legaat
> Schulden nalatenschap uit een legaat
> Sublegaten en lasten verminderen
> Opleg door legataris
> Wijzigen legaat op verzoek
> Vruchtgebruik legataris
> Opeisbaarheid legaat
Paragraaf 2. Giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten
> Handelingen die worden aangemerkt als legaten
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Een voorwaarde bij uiterste wilsbeschikking

Afdeling 3. Testamentaire lasten
> Omschrijving testamentaire last
> Vervallenverklaring wegens niet-uitvoering last
> Last aan een bepaalde persoon
> Opschortende voorwaarde belet
> Last wijzigen of opheffen op verzoek

Afdeling 4. Stichtingen
> Erflater vermaakt aan een stichting

Afdeling 5. Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde
> Erfstelling onder tijdsbepaling
> Bestaanseis
> Erfstelling onder een voorwaarde gemaakt
> Toegevoegde voorwaarde belet door iemand
> Beschikking kan vervallen

Afdeling 6. Executeurs
> Eťn of meer executeurs
> Aanvaarding benoeming executeur
> Taak executeur
> Beheer van goederen der nalatenschap
> Aanwijzing boedelnotaris
> Beheerde goederen te gelde maken
> Inlichtingen geven aan een erfgenaam
> Einde taak executeur
> Executeur die zijn taak heeft volgebracht
> Aflegging rekening en verantwoording door executeur
> Echtgenoot met vruchtgebruik

Afdeling 7. Testamentair bewind
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
> Bewind instellen
> Zaaksvervanging
> Vermoeden in het belang van de rechthebbende
> Bewind in het belang van een ander
Paragraaf 2. De bewindvoerder
> Benoeming bewindvoerder
> Twee of meer bewindvoerders
> Beloning bewindvoerder
> Beschrijving opmaken van de goederen
> Bewindvoerder legt rekening en verantwoording af
> Vruchten uitkeren aan rechthebbende
> Aansprakelijkheid bewindvoerder
> Einde van de hoedanigheid van bewindvoerder
> Afdragen goederen bij overgang bevoegdheid beheer
Paragraaf 3. De gevolgen van het bewind
> Handelingen dienende tot gewoon onderhoud
> Medewerking of toestemming bewindvoerder vereist
> Geldigheid rechtshandelingen
> Toestemming rechthebbende vereist
> Verdeling goederen door bewindvoerder
> Bevoegdheden en verplichtingen bewindvoerder regelen
> Vertegenwoordigingsbevoegdheid bewindvoerder
> Bewindvoerder vertegenwoordigt rechthebbende in geding
> Aansprakelijkheid rechthebbende
> Uitwinning goederen tijdens bewind
> Uitwinning goederen voor andere schulden
Paragraaf 4. Einde van het bewind
> Einde bewind door verstrijken termijn
> Einde bewind door overlijden rechthebbende
> Einde bewind wanneer belang vervalt
> Einde bewind wanneer belang vervalt
> Opzegging kan geschieden door rechthebbende


Titel 6. Gevolgen van de erfopvolging
Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Opvolging door erfgenaam
> Erfgenaam kan goederen nalatenschap opvorderen
> Vorderingen schuldeisers nalatenschap
> Geen verhaal op goederen die niet zuiver is aanvaard
> Openbaar boedelregister
> Te goeder trouw
> Een verklaring van erfrecht
> Indien erflater geen erfgenamen heeft

Afdeling 2. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten
> Nalatenschap aanvaarden of verwerpen
> Keuze door het afleggen van een verklaring
> Aanvaarding nalatenschap zuiver
> Wettelijk vertegenwoordiger kan niet zuiver aanvaarden
> Erfgenaam wordt bekend met uiterste wil
> Nalatenschap beneficiair aanvaard
> Beneficiaire aanvaarding bekendmaken op verzoek
> Boedelnotaris
> Erfgenamen oefenen bevoegdheden als vereffenaars uit
> Zekerheidstelling gelasten op verzoek
> Aanvaarding erfgenaam onder voorrecht beschrijving
> Verkrijging legaat

Afdeling 3. Vereffening van de nalatenschap
> Vereffening nalatenschap
> Benoeming vereffenaar op verzoek
> Benoeming vereffenaar
> Benadeling schuldeiser van een erfgenaam
> Geen beslissing rechtbank bij benoeming vereffenaar
> Aflegging rekening en verantwoording
> Benoeming rechter-commissaris
> Geringe waarde der baten nalatenschap
> Gewenste inlichtingen en aanwijzingen
> Taak vereffenaar
> Schade aan schuldeisers der nalatenschap toegebracht
> Erflater gehuwd geweest in gemeenschap van goederen
> Vereffenaar roept schuldeisers der nalatenschap op
> Vereffenaar maakt goederen der nalatenschap te gelde
> Terugvordering uitkering uit nalatenschap
> Bevoegdheid tot verrekening
> Neerleggen rekening en verantwoording door vereffenaar
> Indienen vorderingen schuldeisers
> Na het verbindend worden van uitdelingslijst
> Verplichtingen indien rechter dit bepaalt
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Schuldeiser gedurende de vereffening
> Bekende schuldeisers en de overige schuldeisers
> Alle erfgenamen zijn niet bekend
> Afgifte overgebleven goederen

Afdeling 4. Verdeling van de nalatenschap
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Schulden van een erfgenaam
> Verplichtingen erfgenamen
> Erfgenamen die bij plaatsvervulling opkomen
> Gehele gift voor inbreng in aanmerking
> Aansprakelijkheid erfgenamen wordt niet gewijzigd
> Verplichting tot inbreng


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl