Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - bescherming persoonsgegevens

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake bescherming persoonsgegevens.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Persoonsgegevens (bescherming)


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrippen
> Reikwijdte werking wet
> Journalistieke, artistieke of literaire doeleinden
> Verwerking persoonsgegevens
> Toestemming wettelijk vertegenwoordiger vereist


Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
Paragraaf 1. De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen
> Verwerking persoonsgegevens
> Persoonsgegevens worden verzameld
> Persoonsgegevens mogen worden verwerkt
> Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt
> Persoonsgegevens worden niet langer bewaard
> Persoonsgegevens worden verwerkt
> Verwerken in opdracht verantwoordelijke
> Maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen
> Verantwoordelijke laat persoonsgegevens verwerken
> Zorg voor de naleving van verplichtingen

Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens
> Verwerking gegevens verboden
> Verbod om persoonsgegevens te verwerken
> Persoonsgegevens betreffende iemands ras
> Persoonsgegevens betreffende de politieke gezindheid
> Persoonsgegevens betreffende een lidmaatschap
> Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid
> Verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken
> Verbod persoonsgegevens niet van toepassing
> Nummer ter identificatie van een persoon


Hoofdstuk 3. Gedragscodes
> Gedragscode
> Nadere regels voor een bepaalde sector


Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
Paragraaf 1. De melding
> Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
> De melding behelst een opgave
> Inbreuk op fundamentele rechten en vrijheden
> Register van aangemelde gegevensverwerkingen

Paragraaf 2. Voorafgaand onderzoek
> College stelt onderzoek in
> Een gegevensverwerking wordt bij het College gemeld


Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene
> Verantwoordelijke deelt informatie mede
> Verantwoordelijke deelt informatie mede


Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
> Verzoek hem mede te delen of gegevens worden verwerkt
> Verzoek gegevens te verbeteren
> Gewichtig belang
> Kennisgeven van verbetering
> Vergoeding van kosten
> Verzet aantekenen
> Totstandbrenging of instandhouding relatie
> Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens


Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
> Beperking toepasselijke bepalingen
> Statistische en wetenschappelijke doeleinden


Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
> Een beslissing op een verzoek
> Wenden tot rechtbank met verzoek
> Verzoek te bemiddelen of te adviseren
> Belast met behandeling van het geschil
> Schadevergoeding
> Handelen in strijd met het bij deze wet bepaalde


Hoofdstuk 9. Toezicht
Paragraaf 1. Het College bescherming persoonsgegevens
> College bescherming persoonsgegevens
> College vervult taken
> College bestaat uit een drietal personen
> Aan een lid wordt ontslag verleend
> Leden commissie genieten een bezoldiging
> College heeft een secretariaat
> Vertegenwoordiging College
> College stelt verslag op van werkzaamheden
> College verstrekt inlichtingen
> College kan onderzoek instellen
> Toezicht op de naleving

Paragraaf 2. De functionaris voor de gegevensbescherming
> Benoemen eigen functionaris
> Natuurlijk persoon als functionaris benoemd
> Functionaris ziet toe op verwerking persoonsgegevens


Hoofdstuk 10. Sancties
Paragraaf 1. Bestuursdwang
> Bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang

Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten
> Een bestuurlijke boete opleggen
> Werking beschikking wordt opgeschort
> Vaststellen beleidsregels

Paragraaf 3. Strafrechtelijke sancties
> Handelen in strijd met artikelen wordt gestraft


Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
> Gegevens worden naar een land doorgegeven
> Doorgifte of een categorie van doorgiften kan plaatsvinden
> Minister stelt Commissie van de EG in kennis


Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl