Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overheid - bestuursorgaan

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake een bestuursorgaan.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
> Hoofdstuk 10. Bepalingen over bestuursorganen
> Titel 10.1. Mandaat, delegatie en attributie
> Afdeling 10.1.1. Mandaat
> Omschrijving begrip mandaat
> Besluit van de mandaatgever
> Mandaat verlenen
> Instemming van de gemandateerde
> Algemeen mandaat en mandaat voor een bepaald geval
> Instructies geven
> Bevoegdheden mandaatgever blijven in stand
> Mandaat intrekken
> Ondermandaat verlenen
> Vermelding bestuursorgaan
> Ondertekening namens bestuursorgaan
> Reikwijdte werking afdeling

> Afdeling 10.1.2. Delegatie
> Omschrijving begrip delegatie
> Delegatie geschiedt niet aan ondergeschikten
> Bevoegdheid omtrent delegatie
> Geven beleidsregels
> Gedelegeerde bevoegdheden en de uitoefening
> Intrekken delegatiebesluit
> Vermelden delegatiebesluit en de vindplaats
> Overdracht bevoegdheid tot het nemen van besluiten
> Uitbreiding werking afdeling

> Afdeling 10.1.3. Attributie
> Instructies geven
> Artikel 10:22

> Titel 10.2. Toezicht op bestuursorganen
> Afdeling 10.2.1. Goedkeuring
> Omschrijving begrip goedkeuring
> Besluiten aan goedkeuring onderworpen
> Goedkeuring kan worden onthouden
> Goedkeuring kan niet worden onthouden
> Besluit gedeeltelijk goedgekeurd
> Gedeeltelijke of onthouding goedkeuring
> Besluit bekend gemaakt
> Reikwijdte van deze afdeling vergroot

> Afdeling 10.2.2. Vernietiging
> Reikwijdte van deze afdeling vergroot
> Vernietigingsbevoegdheid
> Vernietiging
> Besluit kan gedeeltelijk worden vernietigd
> Besluit kan niet worden vernietigd
> Besluit kan niet worden vernietigd
> Besluit kan niet worden vernietigd
> Besluit kan niet meer worden vernietigd
> Gelegenheid tot overleg geboden
> Strekking vernietiging besluit

> Afdeling 10.2.3. Schorsing
> Besluit geschorst
> Duur schorsing
> Uitbreiding van toepassing zijnde bepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl