Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Overeenkomsten - algemeen

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake algemeen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

> Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Meerzijdige rechtshandeling
> Standaardregeling
> Twee of meer bijzondere soorten overeenkomsten
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen

> Afdeling 2. Het tot stand komen van overeenkomsten
> Aanbod en aanvaarding overeenkomst
> Geldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid aanbod
> Herroeping aanbod mogelijk
> Uitloving
> Verval mondeling en schriftelijk aanbod
> Geen verval aanbod
> Te late aanvaarding toch als tijdig gedaan
> Aanvaarding de aanbieder niet of niet tijdig bereikt
> Afwijkende aanvaarding
> Vormvereiste voor de totstandkoming overeenkomst
> De verbintenissen moeten bepaalbaar zijn
> Overeenkomst langs elektronische weg totstandgekomen
> Eisen overeenkomst langs elektronische weg
> Dienst van de informatiemaatschappij
> Invloed van dwaling
> Vernietigbaarheid voortbouwende overeenkomst
> Wijziging gevolgen overeenkomst

> Afdeling 2a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn
> Omschrijving begrippen
> Terbeschikkingstelling gegevens
> Informatie
> Verstrekken informatie op verzoek
> De informatie is correct, helder en ondubbelzinnig
> Nadere regels

> Afdeling 3. Algemene voorwaarden
> Begripsomschrijvingen
> Gebondenheid wederpartij
> Vernietigbaarheid beding algemene voorwaarden
> Mogelijkheid kennisneming algemene voorwaarden
> Geen beroep op vernietigingsgronden
> Onredelijk bezwarend (zwarte lijst)
> Onredelijk bezwarend (grijze lijst)
> Geen beroep jegens de wederpartij mogelijk
> Wijziging en beperking grijze lijst
> Bedingen kunnen onredelijk bezwarend worden verklaard
> Gerechtshof te 's-Gravenhage bevoegd
> Rechter kan uitspraak wijzigen of opheffen
> Vernietigbaarheid verboden beding
> Beroep op beding onredelijk
> Beperking toepassingsmogelijkheden afdeling
> Geen afwijking van bepalingen mogelijk
> Geen toepassing bij internationale overeenkomsten

> Afdeling 4. Rechtsgevolgen van overeenkomsten
> Rechtsgevolgen overeenkomsten
> Rechtsverkrijgenden onder algemene titel
> Afwijking bepalingen mogelijk
> Recht in verband met toebehorend goed
> Verplichting ten aanzien van toebehorend registergoed
> Derdenbeding
> Derde partij bij de overeenkomst na aanvaarding
> Rechthebbende aanwijzen
> Nakoming derdenbeding
> Inroepen verweermiddel door ondergeschikte
> Onvoorziende omstandigheden en aard
> Voortdurende verplichtingen
> Wijziging of ontbinding onder te stellen voorwaarden

> Afdeling 5. Wederkerige overeenkomsten
> Omschrijving wederkerige overeenkomst
> Bevoegdheid opschorting verplichtingen bij niet-nakoming
> Vrees voor niet-nakoming
> Beperking toepasselijke bepalingen
> Tekortkoming in de nakoming
> Schuldeiser in verzuim
> Wijzen van ontbinding
> Verjaring bevoegdheid buitengerechtelijke ontbinding
> Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht
> Gedeeltelijke ontbinding
> Rechtsgevolgen van ontbinding
> Waardevergoeding van de prestatie
> Zorgvuldig schuldenaar
> Prestatie te kwader trouw ontvangen
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Ontvanger handelingsonbekwaam
> Schadevergoeding bij ontbinding
> Herstel oorspronkelijke waardeverhouding
> Meerpartijenovereenkomsten en toepasselijke bepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl