Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
bestuursorganen en besluiten - bijzondere bepalingen over besluiten

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake bijzondere bepalingen over besluiten.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten

> Titel 4.1. Beschikkingen

> Afdeling 4.1.1. De aanvraag
> Aanvraag wordt schriftelijk ingediend
> De aanvraag wordt ondertekend
> Weigeren gegevens en bescheiden te verschaffen
> Bestuursorgaan bevestigt ontvangst aanvraag
> Vaststellen formulier
> Aanvraag niet behandelen
> Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden

> Afdeling 4.1.2. De voorbereiding
> Gelegenheid zienswijze naar voren te brengen
> Naar verwachting bedenkingen belanghebbende
> Zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen
> Toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 achterwege laten
> Vaststellen financiėle verplichting of aanspraak

> Afdeling 4.1.3. Beslistermijn en dwangsom bij niet tijdig beslissen

> § 4.1.3.1 Beslistermijn
> Beschikking binnen de termijn
> Beschikking niet binnen de termijn
> Termijn opschorten

> § 4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen
> Beschikking op aanvraag niet tijdig gegeven
> Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom
> Beschikking tot vaststelling hoogte dwangsom
> Terugvorderen onverschuldigd betaalde dwangsommen

> § 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen
> Toepassing paragraaf
> Gevraagde beschikking van rechtswege gegeven
> Bekendmaking beschikking
> Dwangsom
> Bepaalde voorschriften
> Ernstige gevolgen voorkomen

> Titel 4.2. Subsidies

> Afdeling 4.2.1. Inleidende bepalingen
> Omschrijving begrip subsidie
> Omschrijving begrip subsidieplafond
> Wettelijk voorschrift voor subsidie
> Verslag over doeltreffendheid en effecten subsidie

> Afdeling 4.2.2. Het subsidieplafond
> Subsidieplafond vaststellen
> Beschikbare bedrag verdeeld
> Subsidieplafond bekendmaken
> Artikel 4:27 niet van toepassing

> Afdeling 4.2.3. De subsidieverlening
> Een beschikking omtrent subsidieverlening
> Omschrijving activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend
> De beschikking vermeldt bedrag subsidie
> Subsidie in vorm periodieke aanspraak
> Bepaalde handeling verricht
> Subsidie ten laste begroting
> Weigering subsidieverlening
> Overeenkomst omtrent subsidieverlening

> Afdeling 4.2.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
> Verplichtingen subsidie-ontvanger
> Andere verplichtingen voor subsidie-ontvanger
> Doel van de subsidie en verplichtingen
> Verplichtingen na subsidieverlening uitgewerkt
> Subsidie-ontvanger is vergoeding verschuldigd

> Afdeling 4.2.5. De subsidievaststelling
> Bedrag van de subsidie
> Aanduiding activiteiten inzake subsidie
> Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
> Activiteiten plaatsgevonden overeenkomstig verplichtingen
> Vaststellen subsidie
> Vaststellen subsidie

> Afdeling 4.2.6. Intrekking en wijziging
> Subsidieverlening intrekken of wijzigen
> Subsidievaststelling intrekken of wijzigen
> Subsidieverlening intrekken of wijzigen
> Weigering van de subsidie

> Afdeling 4.2.7. Betaling en terugvordering
> Betaling subsidiebedrag
> Subsidiebedrag kan in gedeelten worden betaald
> Verplichting tot betaling wordt opgeschort
> Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terugvorderen

> Afdeling 4.2.8. Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

> § 4.2.8.1 Inleidende bepalingen
> Werking afdeling
> Aanwijzen toezichthouders

> § 4.2.8.2 De aanvraag
> Aanvraag subsidie
> Aanvraag gaat vergezeld van plan en begroting
> Overzicht in activiteitenplan
> Overzicht in begroting
> Aanvraag vergezeld van een afschrift en een jaarrekening
> Subsidie aangevraagd

> § 4.2.8.3 De subsidieverlening
> Subsidie verleend aan een rechtspersoon
> Subsidie voor een boekjaar verleend

> § 4.2.8.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
> Boekjaar gelijk aan kalenderjaar
> Ingerichte administratie
> Verschillen tussen werkelijkheid en begroting
> Subsidie-ontvanger behoeft toestemming bestuursorgaan
> De ontvanger vormt een egalisatiereserve

> § 4.2.8.5 De subsidievaststelling
> Subsidie per boekjaar vastgesteld
> Aanvraag tot vaststelling subsidie
> Aanvraag gaat vergezeld van verslagen
> Inhoud financiėle verslag
> Artikel 4:76 van toepassing
> Onderzoek van het financiėle verslag
> Onderzoek van de naleving van de verplichtingen
> Inhoud activiteitenverslag

> Titel 4.3. Beleidsregels
> Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen
> Verwijzing naar een vaste gedragslijn
> Vermelden wettelijk voorschrift
> Bestuursorgaan handelt overeenkomstig beleidsregel

> Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden

> Afdeling 4.4.1. Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling
> Titel van toepassing op geldschulden
> De verplichting tot betaling
> Betaling geschiedt binnen zes weken
> Bepaling dat een geldsom moet worden betaald
> Betaling geschiedt door bijschrijving
> Girale betaling bezwaarlijk
> Kosten betaling ten laste schuldenaar
> Strekking betaling geldschuld
> Verrekening van een geldschuld
> Uitstel van betaling verlenen
> Verlenen van een voorschot
> Beschikking intrekken of wijzigen

> Afdeling 4.4.2. Verzuim en wettelijke rente
> Schuldenaar in verzuim
> Verschuldigdheid van wettelijke rente
> Vaststellen bedrag van wettelijke rente
> Beschikking niet tijdig gegeven
> Uitstel van betaling verleend
> Wettelijke rente verschuldigd
> Afdeling niet van toepassing

> Afdeling 4.4.3. Verjaring
> Rechtsvordering verjaart na vijf jaren
> Verjaring wordt gestuit
> Verjaring stuiten
> Verjaring stuiten
> Recht tot verrekening
> Artikelen 4:107 en 4:108 niet van toepassing
> Stuiting verjaring
> Verjaringstermijn verlengd

> Afdeling 4.4.4. Aanmaning en invordering bij dwangbevel
> § 4.4.4.1 De aanmaning
> Schriftelijke aanmaning
> Vergoeding voor de aanmaning

> § 4.4.4.2 Invordering bij dwangbevel
> Omschrijving begrip dwangbevel
> Uitvaardiging van een dwangbevel
> Een dwangbevel levert een executoriale titel op
> Uitvaardigen dwangbevel
> Artikel 4:8 niet van toepassing
> Aanmaningsvergoeding ingevorderd
> Kosten
> Beslaglegging
> Inhoud dwangbevel
> Bekendmaking dwangbevel
> Bevoegdheden op grond van het privaatrecht

> Afdeling 4.4.5. Bezwaar en beroep
> Werking bezwaar, beroep of hoger beroep

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl