Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
bestuursorganen en besluiten - beroep bij de rechtbank

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake beroep bij de rechtbank.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over beroep bij de rechtbank
> Titel 8.1. Algemene bepalingen
> Afdeling 8.1.1. Bevoegdheid
> Beroep instellen tegen een besluit
> Geen beroep mogelijk
> Geen beroep mogelijk
> Geen beroep mogelijk
> Geen beroep mogelijk
> Geen beroep mogelijk
> Bevoegdheid rechtbank
> Beroep ingesteld bij meer dan één rechtbank
> Oordeel in hoogste ressort over geschillen

> Afdeling 8.1.2. Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige kamer
> In behandeling genomen door een enkelvoudige kamer
> Voorschriften van toepassing
> Vooronderzoek verrichten

> Afdeling 8.1.3. Verwijzing, voeging en splitsing
> Behandeling zaken door één rechtbank gewenst
> Verwijzing naar de administratieve rechter
> Zaken voegen en splitsen

> Afdeling 8.1.4. Wraking en verschoning van rechters
> Wraking rechters
> Het verzoek wordt gedaan
> Rechter kan in de wraking berusten
> Verzoek wordt behandeld door een meervoudige kamer
> Rechter kan verzoeken zich te mogen verschonen
> Verzoek wordt behandeld door een meervoudige kamer

> Afdeling 8.1.5. Partijen
> In het geding vertegenwoordigd door vertegenwoordigers
> Artikelen Faillissementswet van toepassing
> Bestuursorgaan wordt vertegenwoordigd door leden
> Zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde
> Bijstand of vertegenwoordiging weigeren
> Belanghebbenden nemen deel aan geding als partij
> Partijen zijn verplicht te verschijnen
> Partijen zijn verplicht inlichtingen te geven
> Beroep ingesteld tegen een bestuurlijke boete
> Gewichtige redenen en verstrekken inlichtingen weigeren
> Partijen zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek
> Gevolgtrekkingen maken die geraden voorkomen
> Kennisneming voorbehouden

> Afdeling 8.1.6. Getuigen, deskundigen en tolken
> Verplicht aan de oproeping gevolg te geven
> Opdracht onpartijdig en naar beste weten vervullen
> Opdracht onpartijdig en naar beste weten vervullen
> Toekenning vergoeding ten laste van het Rijk

> Afdeling 8.1.7. Verzending van stukken
> Aangetekende brief van de griffier
> Verzenden stuk bij gewone post
> Verzenden stukken zo spoedig mogelijk aan partijen
> Verzending oproeping e.d.

> Titel 8.2. Behandeling van het beroep

> Afdeling 8.2.1. Griffierecht
> Griffierecht door griffier geheven

> Afdeling 8.2.2. Vooronderzoek
> Verzenden stukken aan de rechtbank
> Schriftelijk repliceren
> Oproepen om te worden gehoord
> Schriftelijk inlichtingen geven
> De rechtbank kan getuigen oproepen
> De rechtbank kan een deskundige benoemen
> Arts kan inlichtingen inwinnen
> De rechtbank kan tolken benoemen
> Instellen onderzoek ter plaatse
> Instellen onderzoek ter plaatse

> Afdeling 8.2.2a. Bestuurlijke lus
> Gebrek in besluit herstellen
> Mededeling bestuursorgaan
> Mededeling rechtbank

> Afdeling 8.2.3. Versnelde behandeling
> Spoedeisende zaak
> Versnelde behandeling niet gerechtvaardigd

> Afdeling 8.2.4. Vereenvoudigde behandeling
> Rechtbank kan onderzoek sluiten
> Rechtbank kan onderzoek sluiten
> Verzet doen bij de rechtbank

> Afdeling 8.2.4a. Beroep bij niet tijdig beslissen
> Binnen acht weken uitspraak
> Vaststellen hoogte dwangsom
> Bekendmaken besluit
> Verzet gedaan
> Beroep instellen

> Afdeling 8.2.5. Onderzoek ter zitting
> Uitnodiging om op een zitting te verschijnen
> Onderzoek ter zitting kan achterwege blijven
> Termijn voor indienen nadere stukken
> Partij oproepen om te verschijnen
> Oproepen getuigen en deskundigen en benoemen tolken
> Voorzitter heeft leiding van zitting
> De zitting is openbaar
> Artikel 179 van toepassing
> Rechtbank kan onderzoek ter zitting schorsen
> Rechtbank sluit het onderzoek ter zitting

> Afdeling 8.2.6. Uitspraak
> Binnen zes weken uitspraak
> Mondeling uitspraak doen
> Onderzoek heropenen
> Grondslag uitspraak
> Strekking uitspraak
> Vordering kan bij burgerlijke rechter worden ingesteld
> Indien beroep gegrond verklaart
> Indien een beschikking wordt vernietigt
> Indien het beroep gegrond wordt verklaart
> Intrekking beroep
> Indien het beroep gegrond wordt verklaart
> Partij veroordelen in de kosten
> Intrekking van het beroep
> Vergoeding van schade
> Inhoud schriftelijke uitspraak
> Beslissing in het openbaar uitgesproken
> Kosteloos afschrift aan partijen
> Uitspraak treedt in de plaats van besluit

> Afdeling 8.2.7. Tussenuitspraak
> Tussenuitspraak
> Tussenuitspraak

> Titel 8.3. Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak
> Onverwijlde spoed vereist voorlopige voorziening
> Griffierecht geheven door de griffier
> Verschijnen op een zitting
> Schriftelijk of mondeling uitspraak
> Bepalen wanneer de voorlopige voorziening vervalt
> Onmiddelijk uitspraak in de hoofdzaak
> Een voorlopige voorziening opheffen of wijzigen

> Titel 8.4. Herziening
> Een onherroepelijk geworden uitspraak herzien

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl