Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
bestuursorganen en besluiten - algemene bepalingen over besluiten

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake algemene bepalingen over besluiten.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

> Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen
> Algemeen verbindende voorschriften

> Afdeling 3.2. Zorgvuldigheid en belangenafweging
> Bestuursorgaan vergaart de nodige kennis
> Bevoegdheid tot het nemen van een besluit
> Bestuursorgaan weegt belangen af

> Afdeling 3.3. Advisering
> Omschrijving begrip adviseur
> Aan adviseur een termijn gesteld
> Bestuursorgaan stelt gegevens ter beschikking
> Adviseur wordt vermeld
> Onderzoek op zorgvuldige wijze plaatsgevonden
> Voorstellen van wet

> Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
> Voorbereiding van besluiten
> Ontwerp van het te nemen besluit ter inzage
> Bestuursorgaan geeft kennis van het ontwerp
> Toezenden ontwerp aan belanghebbende(n)
> Bestuursorgaan vult stukken aan
> Zienswijze over ontwerp naar voren brengen
> Termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen
> Verslag van hetgeen naar voren is gebracht
> Besluit op aanvraag

> Afdeling 3.5. Samenhangende besluiten
> § 3.5.1 Algemeen
> Verrichten bepaalde activiteit
> § 3.5.2 Informatie
> Aanvrager in kennis gesteld
> § 3.5.3 Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming
> Reikwijdte toepassing paragraaf
> Aangewezen als coördinerend bestuursorgaan
> Een doelmatige en samenhangende besluitvorming
> Besluiten worden gelijktijdig aangevraagd
> Aanvang termijn voor het nemen van besluiten
> Afdeling 3.4 van toepassing
> Besluiten toezenden aan coördinerend bestuursorgaan
> Bezwaar of administratief beroep
> Beroep bij rechtbank

> Afdeling 3.6. Bekendmaking en mededeling
> Bekendmaken besluit
> Bekendmaking door toezending of uitreiking
> Kennisgeving van het besluit
> Mededeling gedaan van het besluit
> Mededeling
> Melding van bezwaar of beroep

> Afdeling 3.7. Motivering
> Besluit berust op een deugdelijke motivering
> Motivering vermeld bij bekendmaking besluit
> Geen behoefte aan motivering
> Volstaan met een verwijzing
> Redenen voor afwijking van uitgebracht advies

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl