Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - surseance van betaling

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake surseance van betaling.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Surséance (uitstel) van betaling


Eerste afdeling. Van de verlening van surseance van betaling en haar gevolgen
> Schuldenaar kan surseance van betaling aanvragen
> Verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd
> Aankondiging in de Staatscourant
> Ingegaan bij aanvang dag waarop zij is verleend
> Horen schuldenaar en schuldeisers
> Recht van hoger beroep
> Deelname aan behandeling hoger beroep
> In cassatie komen
> Beschikking is bij voorraad uitvoerbaar
> Openbaar register
> Centraal register wordt gehouden
> Duur ten hoogste op anderhalf jaar
> Voorlopig verlenen der surseance
> Opheldering van alle omstandigheden
> Meer dan één bewindvoerder benoemd
> Voorlopig verlenen der surseance
> Onderzoek naar de staat van de boedel
> Bewindvoerders brengen verslag uit over toestand boedel
> Schuldenaar onbevoegd daad van beheer te verrichten
> Baten en lasten gemeenschap onder boedel begrepen
> Niet tot betaling worden genoodzaakt
> Surseance stuit loop niet van rechtsvorderingen
> Schuldenaar heeft beheer en beschikking verloren
> Beperking reikwijdte werking surseance
> Betaling van alle andere schulden
> Schuld met vordering verrekenen
> Onbevoegdheid tot verrekening
> Overeenkomst niet of gedeeltelijk nagekomen
> Opkomen voor vorderingen
> Levering van waren
> Huurkoop ontbonden verklaren
> Onbevoegdheid nakoming op te schoren
> Surseance heeft een aanvang genomen
> Schuldenaar kan arbeidsovereenkomst opzeggen
> Bevrijdt tegenover de boedel
> Surseance werkt niet ten voordele borgen
> Afkondigen afkoelingsperiode
> Pandrecht gevestigd
> Tijdens afkoelingsperiode kan ontvanger niet uitwinnen
> Goederen uit hoofde financiëlezekerheidsovereenkomst
> Verlenen van surseance aan een schuldenaar
> Surseance kan worden ingetrokken
> Recht van hoger beroep
> In cassatie komen
> Beschikking aangekondigd
> Verhoor niet op bepaalde dag
> In staat betalingen te hervatten
> Intrekken surseance en uitspreken saneringsregeling
> Tegen vonnis kunnen rechtsmiddelen worden ingesteld
> Surseance intrekken en uitspreken saneringsregeling
> Omzetting in een faillissement
> Faillietverklaring kan niet rauwelijks worden verzocht
> Faillietverklaring wordt uitgesproken
> Faillietverklaring van een beleggingsonderneming
> Loon van deskundigen
> Bepalingen van internationaal recht


Tweede afdeling. Van het akkoord
> Bevoegd een akkoord aan te bieden
> Ontwerp van akkoord wordt neergelegd ter inzage
> Ontwerp van akkoord vervalt
> Gelasten dat behandeling verzoek niet zal plaats hebben
> Aankondiging in de Staatscourant
> Indiening der schuldvorderingen
> Bewindvoerders toetsen ingezonden rekeningen
> Bewindvoerders brengen vorderingen op een lijst
> Rentedragende vordering wordt op lijst gebracht
> Vordering onder opschortende voorwaarde
> Vordering wordt op lijst gebracht
> Afschrift lijst wordt ter griffie neergelegd
> Uitstellen raadpleging en stemming over akkoord
> Schriftelijk verslag over aangeboden akkoord
> Terugkomen op gedane erkenning of betwisting
> Toegelaten tot de stemming
> Aannemen van het akkoord
> Akkoord vaststellen als ware het aangenomen
> Proces-verbaal
> In kennis stellen van verwerping
> Akkoord aangenomen of vastgesteld
> Verbetering van het proces-verbaal verzoeken
> Schriftelijk rapport uitbrengen
> De rechtbank geeft beschikking
> Het gehomologeerde akkoord is verbindend
> Vonnis levert een voor tenuitvoerlegging vat el op
> De surseance eindigt niet door verloop termijn
> Surseance neemt een einde
> Schuldenaar bij vonnis in staat van faillissement verklaren
> Recht van hoger beroep
> Instellen van beroep in cassatie
> Ontbinding van het akkoord
> Akkoord kan niet worden aangeboden


Tweede afdeling A. Bijzondere bepalingen
> Meer dan 10.000 schuldeisers
> Meer dan 5.000 schuldeisers
> Oproepingen van de schuldeisers
> Vorderingen behoeven niet op de lijst te worden geplaatst
> Commissie van vertegenwoordiging
> Meer dan één uitkering aan de schuldeisers


Tweede afdeling B. Van de verlening van surseance van betaling aan een beleggingsonderneming en een financiële instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling heeft of een andere instelling
> Reikwijdte bepalingen
> Afdeling 3.5.6 van de Wet op het financieel toezicht


Derde afdeling. Slotbepalingen
> Tegen beslissingen staat geen hogere voorziening open
> Verzoeken moeten door een advocaat zijn ondertekend

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl