Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - octrooi

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten van octrooi.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Octrooi


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrippen
> Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen
> Uitbreiding reikwijdte omschrijving uitvindingen
> Onderdelen die niet vatbaar zijn voor octrooi
> Uitvinding als nieuw beschouwd
> Openbaarmaking van de uitvinding
> Uitvinding aangemerkt als resultaat uitvinderswerkzaamheid
> Vatbaar voor toepassing inzake nijverheid
> Aanvrager wordt als uitvinder beschouwd
> Recht van voorrang ter verkrijging octrooi
> Voorrang ingeroepen
> Aanvrager heeft geen aanspraak op octrooi
> Aanspraak op octrooi
> Gezamenlijk aanspraak op octrooi
> Het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld


Hoofdstuk 2. Behandeling van octrooiaanvragen
§ 1. Algemene bepalingen
> Het Octrooicentrum Nederland
> Octrooicentrum Nederland gesloten
> Octrooicentrum Nederland treedt op als ontvangend bureau
> Verkrijging van een Europees octrooi
> Octrooicentrum Nederland draagt zorg voor octrooiregister
> Melding gegevens in blad door Octrooicentrum Nederland
> Een ieder kan kosteloos kennisnemen van octrooi
> Herstel vorige toestand op verzoek

§ 1a. Octrooigemachtigden
> Bureau draagt zorg voor register van octrooigemachtigden
> Optreden als gemachtigde voor Octrooicentrum Nederland
> Examen en bekwaamheid
> Orde van octrooigemachtigden
> Algemene vergadering van de orde kiest een bestuur
> Algemene vergadering van de orde kiest raad van toezicht
> Onverenigbaarheid lidmaatschappen
> Vaststellen huishoudelijk reglement en gedragsregels
> Na vaststelling ter goedkeuring gezonden aan minister
> Vaststellen begroting voor 1 oktober
> Verstrekken benodigde inlichtingen
> Ten minste eenmaal per jaar vergadert de orde
> Octrooigemachtigde in staat van faillissement verklaard
> Handelen of nalaten in strijd met de zorg
> Raad van toezicht neemt bedenking in behandeling
> Octrooigemachtigde op de hoogte stellen van bedenking
> Schriftelijk verzet tegen beslissing
> Bedenking betreft een lid van de raad van toezicht
> Raad van toezicht neemt geen beslissing dan na verhoor
> De raad van toezicht kan getuigen en deskundigen horen
> De raad van toezicht kan maatregelen opleggen
> Beslissingen zijn met redenen omkleed
> Beroep instellen tegen een beslissing
> Verzoek tot herziening
> Bezwaar maken tegen een beslissing

§ 2. Verlening
> Een aanvraag moet bij het bureau worden ingediend
> Beschrijving van de uitvinding is duidelijk en volledig
> Elke aanvraag mag betrekking hebben op enkele uitvinding
> De aanvrager kan zijn al ingediende aanvraag splitsen
> Datum die geldt als datum indiening
> Kennisgeven onder voorschriften waar niet aan is voldaan
> Inschrijven octrooiaanvraag in het octrooiregister
> Verzoek binnen uiterlijk dertien maanden
> Een onderzoek naar de stand van de techniek
> Onderzoek wegens onduidelijkheid niet uitvoerbaar
> Het bureau verleent het octrooi
> Mededeling van gegevens betreffende een octrooiaanvraag
> Intrekking van een ingeschreven octrooiaanvraag

§ 3. Geheimhouding van de inhoud van octrooiaanvragen
> Geheim houden van de inhoud van een octrooiaanvraag
> Besluit of de inhoud geheim moet blijven
> Vergoeding van schade
> Verzoek geheimhouding inhoud van een octrooiaanvraag
> Belang verdediging van het Koninkrijk
> De Staat houder van een octrooiaanvraag
> Een Europese octrooiaanvraag

§ 4. Omgezette Europese octrooiaanvragen
> Een Europese octrooiaanvraag
> Omgezette octrooiaanvraag


Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende Europese octrooien
> Rechtsgevolgen Europees octrooi
> Rechtsgevolgen Europees octrooi
> Aantekening in het octrooiregister
> Een vertaling in het Nederlands of in het Engels


Hoofdstuk 4. Rechtsgevolgen van het octrooi
§ 1. Rechten en verplichtingen van de octrooihouder
> Octrooihouder krijgt het uitsluitend recht
> Octrooi voor biologisch materiaal
> Uitsluitend recht strekt zich niet uit tot biologisch materiaal
> Plantaardig propagatiemateriaal
> Het uitsluitend recht van de octrooihouder
> Uitvoering gegeven aan dat waarvoor octrooi is gevraagd
> De bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten
> Algemeen belang
> Verlening gedwongen licentie
> Licentie ten onrechte niet verleend
> Een verleende licentie is niet uitsluitend
> Belang van de verdediging van het Koninkrijk
> Ontstaan licentie

§ 2. Jaartaks en afstand
> Instandhouding van een octrooi
> Octrooi vervalt van rechtswege
> Octrooihouder kan afstand doen van octrooi

§ 3. Het octrooi als deel van het vermogen
> Octrooi is vatbaar voor overdracht
> Levering vereist voor octrooi geschiedt bij akte
> Onderlinge verhouding bij gezamenlijk octrooi
> Vestiging pandrecht op een octrooi
> Beslag op een octrooi
> Verkoop octrooi tot verhaal vordering

§ 4. Handhaving van het octrooi
> Octrooihouder kan zijn octrooi handhaven
> Octrooihouder kan een redelijke vergoeding vorderen
> Houder Europees octrooi kan redelijke vergoeding vorderen
> Vorderingen instellen tegen persoon
> Werking rechten en plichten


Hoofdstuk 5. Vernietiging en opeising
> Een octrooi wordt door de rechter vernietigd
> Rechtsvordering tot vernietiging van een verleend octrooi
> Octrooi heeft betrekking op een uitvinding
> Een octrooi kan worden opgeėist
> Opzettelijk inbreuk op recht octrooihouder


Hoofdstuk 6. Octrooirechtelijke geschillen
> De rechtbank te 's-Gravenhage is bevoegd
> Voor beroepen is de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd
> Behandeling ter terechtzitting
> Andere geschillen en bevoegdheid rechter
> Verzoek inzake advies omtrent nietigheidsgronden
> Verzoeker krijgt gelegenheid bezwaren toe te lichten
> Advies bestaat uit gemotiveerde beoordeling bezwaren
> Verstrekken alle inlichtingen en technische adviezen
> Rechtbank treedt op als centrale instantie
> Rechterlijke uitspraken worden aan het bureau gezonden


Hoofdstuk 7. Aanvullende beschermingscertificaten
> Omschrijving begrippen
> De aanvraag om een certificaat
> De aanvraag om een certificaat
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Opgave voorschriften waaraan niet is voldaan
> Aanvullend beschermingscertificaat
> Mededelingen geschieden in blad
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Verordening


Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen voor de Nederlandse Antillen
> Een bureau voor de industriėle eigendom
> Aanvragen octrooi van inwonenden Nederlandse Antillen


Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl