Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - naamloze vennootschap

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake naamloze vennootschap.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Naamloze vennootschap (N.V.)


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving naamloze vennootschap
> Akte van oprichting van een naamloze vennootschap
> Akte van oprichting bevat de statuten
> Statuten vermelden het bedrag maatschappelijk kapitaal
> Bedrag aandelen in gulden omzetten in euro
> Bedrag aandelen wijzigen
> Statuten vermelden bedrag aandelen in gulden
> Verklaring dat van geen bezwaren is gebleken
> Vennootschap inschrijven in het handelsregister
> Rechtsvorm omzetten
> Besloten vennootschap omgezet in naamloze vennootschap
> Ontbinding naamloze vennootschap door de rechtbank
> Blijk van volledige naam vennootschap en haar woonplaats
> Omschrijving beleggingsmaatschappij
> Omschrijving handelsregister
> Houders van aandelen
> Omschrijving orgaan van de vennootschap


Afdeling 2. De aandelen
> Omschrijving aandelen
> Het nemen van een aandeel
> Storting op een aandeel
> Inbreng anders dan in geld
> Geen verplichting tegen wil aandeelhouder
> Statuten bepalen of aandelen op naam luiden
> Verkrijger te goeder trouw
> Uitschrijving en inning stortingen
> Het bestuur houdt een register
> Een akte
> De levering van een aandeel op naam
> Erkenning in de akte
> De levering van een aandeel op naam
> De houder van een bewijs van aandeel
> De overdraagbaarheid van aandelen
> Inhoud statuten
> Inhoud statuten
> Bevoegdheid tot het vestigen van vruchtgebruik
> Bevoegdheid tot verpanding van een aandeel
> Eigen aandelen of certificaten in pand nemen
> Een niet volgestort aandeel
> Aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkregen
> Verhouding bedrag en rechten en verplichtingen
> 95% van het geplaatste kapitaal


Afdeling 3. Het vermogen van de naamloze vennootschap
> Uit rechtshandelingen ontstaan rechten en verplichtingen
> Op aandelen wordt gestort in geld
> Rechtshandelingen opgenomen in de akte van oprichting
> Inbreng op aandelen anders dan in geld
> Inbreng op aandelen anders dan in geld
> Een rechtshandeling zonder goedkeuring
> Naamloze vennootschap mag geen eigen aandelen nemen
> Aandelen uitgeven
> Voorkeursrecht naar evenredigheid gezamenlijke bedrag
> Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
> Bedrag geplaatst
> Niet volgestorte aandelen in kapitaal
> Verkrijging van aandelen op naam
> Verkrijging van aandelen in eigen naam
> De vennootschap mag niet zekerheid stellen
> Dochtermaatschappij mag geen aandelen nemen
> Vermindering van het geplaatste kapitaal
> Nederlegging besluiten ten kantore handelsregister
> Bestuur maakt jaarrekening op
> Jaarrekening en jaarverslag
> Tekort delgen met reserves
> Winst komt aandeelhouders ten goede


Afdeling 4. De algemene vergadering
> Aan de algemene vergadering behoort alle bevoegdheid
> Goedkeuring van de algemene vergadering
> Jaarlijks ten minste één algemene vergadering
> Eigen vermogen vennootschap gedaald
> Bevoegdheid tot het bijeenroepen algemene vergadering
> Bevoegdheid tot het bijeenroepen algemene vergadering
> Rechtbank verleent verzochte machtiging
> In gebreke gebleven inzake vergadering te doen houden
> Aandeelhouders worden opgeroepen
> Bij oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld
> Een onderwerp wordt opgenomen in de oproeping
> Termijn oproeping
> Plaats waar algemene vergaderingen worden gehouden
> Aandeelhouder is bevoegd de vergaderingen bij te wonen
> Elektronisch communicatiemiddel inzake de vergadering
> Stemmen via een elektronisch communicatiemiddel
> Alleen aandeelhouders hebben stemrecht
> Certificaten van aandelen
> Machtiging bestuur voor periode van vijf jaren
> Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen
> De algemene vergadering is bevoegd statuten te wijzigen
> Verhoging bedrag van aandelen en kapitaal
> Wijziging van een bepaling der statuten
> Voorstel tot wijziging van de statuten
> Wijziging in de statuten en opmaken akte
> Wijziging in de statuten wordt niet van kracht
> Authentiek afschrift van de wijziging
> Geen wijziging gedurende faillissement
> Besluitvorming aandeelhouders anders dan in vergadering


Afdeling 5. Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur
> Bestuur belast met het besturen van vennootschap
> Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap
> Rechtbank neemt kennis van alle rechtsvorderingen
> Benoeming van bestuurders
> Benoeming uit een voordracht
> Bestuurder kan worden geschorst en ontslagen
> Beleid op het terrein van bezoldiging van bestuur
> Onbevoegdheid aangifte te doen tot fallietverklaring
> Rechtshandelingen van de vennootschap
> Faillissement vennootschap en aansprakelijkheid
> Misleidende voorstelling door jaarrekening of jaarverslag
> Raad van commissarissen
> Het bestuur verschaft raad noodzakelijke gegevens
> Benoeming commissarissen
> Commissarissen benoemd door anderen dan vergadering
> Een commissaris kan worden geschorst en ontslagen
> Bezoldiging commissaris
> Vennootschap vertegenwoordigd door commissarissen
> Bevoegdheid bestuurder te schorsen
> Taakvervulling door de raad van commissarissen
> Aansprakelijkheid commissarissen
> Personen die als bestuurders worden aangemerkt


Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote naamloze vennootschap
> Omschrijving onafhankelijke maatschappij
> De verplichting tot het doen van een opgaaf
> Opgaaf gedurende drie jaren ingeschreven
> Beperking reikwijdte artikel 162
> Beperking reikwijdte artikel 162
> Ontheffing van een of meer der artikelen 158-164
> De wijze van benoeming en ontslag van commissarissen
> De vennootschap heeft een raad van commissarissen
> Commissarissen ontbreken
> Commissaris en nevenfuncties
> Aftreden commissaris
> Vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen
> Raad van commissarissen benoemt de bestuurders
> Besluiten vereisen goedkeuring raad commissarissen


Afdeling 8. Het beroep
> Beroep instellen bij het College van Beroep

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl