Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - jaarrekening en jaarverslag

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de jaarrekening en het jaarverslag.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Jaarrekening en jaarverslag


Afdeling 1. Algemene bepaling
> Reikwijdte van deze titel


Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening
> Omschrijving jaarrekening
> De jaarrekening geeft inzicht
> Bewerkingen gegevens zijn gericht op inzicht


Afdeling 3. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop
ß 1. Hoofdindeling van de balans
> Op de balans worden de activa onderscheiden

ß 2. Activa
> Posten van de immateriŽle vaste activa
> Posten van de materiŽle vaste activa
> Posten van de financiŽle vaste activa
> Posten in een sluitend overzicht weergegeven
> Posten van de voorraden van de vlottende activa
> Posten van de vorderingen van de vlottende activa
> Aandelen en andere vormen van belangen
> Posten van de liquide middelen

ß 3. Passiva
> Posten opgenomen onder het eigen vermogen
> Voorzieningen opgenomen op de balans
> Posten die onder de schulden worden opgenomen
> Rechtspersoon aansprakelijk gesteld voor schulden


Afdeling 4. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop
> Posten opgenomen op de winst- en verliesrekening


Afdeling 5. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting
> Verloop eigen vermogen weergegeven in overzicht
> Vermelden gegevens van elke maatschappij
> Inzicht in netto-omzet
> Vermelding belangrijke financiŽle verplichtingen toekomst
> Instrumenten tegen actuele waarde gewaardeerd
> Instrumenten niet tegen actuele waarde gewaardeerd
> Mededeling aantal werkzame werknemers
> Totale honoraria voor onder meer controleopdrachten
> Bedrag van de bezoldigingen
> De statutaire regeling omtrent bestemming van resultaat
> Opgave bedrag van bezoldiging voor iedere bestuurder
> Opgave van onder meer niet uitgeoefende rechten
> Opgave van onder meer het bedrag van leningen


Afdeling 6. Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
> Grondslag voor waardering van onder andere een actief
> De activa en passiva worden afzonderlijk gewaardeerd
> Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van resultaat
> Waardeverminderingen activa onafhankelijk van resultaat
> Verkrijgingsprijs en de vervaardigingsprijs
> Verantwoording van de deelneming in maatschappijen
> Waardevermeerderingen in herwaarderingsreserve


Afdeling 7. Jaarverslag
> Het jaarverslag geeft een getrouw beeld


Afdeling 8. Overige gegevens
> Het bestuur voegt gegevens toe aan jaarrekening


Afdeling 9. Deskundigenonderzoek
> Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening


Afdeling 10. Openbaarmaking
> Plicht tot openbaarmaking van de jaarrekening
> Jaarrekening wordt op andere wijze openbaar gemaakt


Afdeling 11. Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon
> Vereisten voor toepassing leden 3 tot en met 9
> Vereisten voor toepassing leden 3 tot en met 7
> Uitbreiding reikwijdte artikel 396 of 397


Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard
> FinanciŽle instellingen die geen bank zijn
> Beheerder en een beleggingsmaatschappij
> FinanciŽle gegevens verwerkt in jaarrekening
> Een tot een groep behorende rechtspersoon
> Aansprakelijkstelling kan worden ingetrokken


Afdeling 13. Geconsolideerde jaarrekening
> Omschrijving geconsolideerde jaarrekening
> Rechtspersoon die aan het hoofd staat van zijn groep
> Beperking verplichting tot consolidatie voor gegevens
> Consolidatie van een groepsdeel mag achterwege blijven
> FinanciŽle gegevens opnemen naar evenredigheid belang
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen inzake jaarrekening
> Het eigen vermogen behoeft niet te worden uitgesplitst
> De balansdatum voor de geconsolideerde jaarrekening
> Waardeverschil
> De rechtspersoon vermeldt gegevens rechtspersonen


Afdeling 14. Bepalingen voor banken
> Omschrijving bank
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Nadere regelgeving inzake onder meer de balans
> De posten van de balans en de winst- en verliesrekening
> Waardeverminderingen mogen worden gesaldeerd
> Werking van enkele bepalingen
> Waardepapieren worden gewaardeerd
> Vreemde valuta worden opgenomen tegen de dagkoers
> Post omvattende de dekking voor algemene bankrisico's
> Een bank waarop een vrijstelling van toepassing is
> Maatschappijen die geen banken zijn


Afdeling 15. Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen
ß 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving verzekeringsmaatschappij
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen

ß 2. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop
> Posten die onder de activa worden opgenomen
> Posten die onder de beleggingen worden opgenomen
> Artikel 368 lid 1
> Posten die onder de vorderingen worden opgenomen
> Posten die onder de overige activa worden opgenomen
> Posten die onder overlopende activa worden opgenomen
> Posten onder de technische voorzieningen opgenomen
> In de toelichting worden mutatieoverzichten opgenomen
> Posten die onder de schulden worden opgenomen

ß 3. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop
> Omschrijving winst- en verliesrekening
> Posten die op technische rekeningen worden opgenomen
> Posten worden uitgesplitst
> Afzonderlijke vermeldingen bij de bedrijfskosten

ß 2a. Het overzicht van de samenstelling van het totaalresultaat
> Een overzicht van de samenstelling van het totaalresultaat

ß 4. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting
> Een verzekeringsmaatschappij vermeldt gegevens

ß 5. Bijzondere voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
> Actuele waarde van de beleggingen
> Waardepapieren met rente die tot de beleggingen behoren
> Waardering van de technische voorzieningen

ß 6. Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening
> Maatschappijen die geen verzekeringsmaatschappij zijn
> Winsten en verliezen niet geŽlimineerd


Afdeling 16. Rechtspleging
> Jaarrekening inrichten overeenkomstig aanwijzingen
> Bevoegdheid tot indienen van verzoek
> Verzoek ingediend binnen twee maanden
> Verzoek behandelt met de meeste spoed
> Ondernemingskamer wijst verzoek toe
> Verzoek van de Stichting Autoriteit FinanciŽle Markten
> Nederlegging afschrift beschikking ondernemingskamer
> Verzoek van de Stichting Autoriteit FinanciŽle Markten
> Ondernemingskamer wijst verzoek toe

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl