Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - huren

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten van huren.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Huur


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving huur
> Genotsrecht met betrekking tot vruchten zaak


Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder
> Verplichting zaak ter beschikking van de huurder te stellen
> Verplichtingen verhuurder inzake gebreken van de zaak
> Rechten huurder naast andere rechten en vorderingen
> Verhuurder is verplicht gebreken te verhelpen
> Vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek
> Vergoeding van schade door een gebrek veroorzaakt
> Afwijking van bepalingen niet mogelijk
> Het genot geheel onmogelijk door een gebrek
> Verhuurder gehouden in geding te komen


Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder
> Huurder is verplicht tegenprestatie te voldoen
> Verplichting zich als een goed huurder te gedragen
> Huurder bevoegd tot gebruik zaak dat is overeengekomen
> Inrichting of gedaante gehuurde niet veranderen
> Aangebrachte veranderingen en toevoegingen wegnemen
> Verplichting kleine herstellingen te verrichten
> Aansprakelijkheid huurder voor schade
> Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen anderen
> Dringende werkzaamheden aan het gehuurde
> Het gehuurde aan een ander in gebruik geven
> Kennisgeving bij gebreken aan de zaak
> Belangstellenden gelegenheid geven tot bezichtiging
> Einde van de huur en terbeschikkingstelling gehuurde
> Huurder houdt gehuurde onrechtmatig onder zich


Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur
> Overdracht van het gehuurde breekt geen huur
> Ander beperkt recht op verhuurde zaak
> Huur voor bepaalde tijd
> Overlijden huurder of verhuurder breekt geen huur
> Stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd
> Termijn ontruiming verlengen
> Ontbinding van een huurovereenkomst


Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte
> Omschrijving bedrijfsruimte en reikwijdte bepalingen
> Afwijken van bepalingen kan niet ten nadele van huurder
> De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar
> Opzegging huurovereenkomsten korter dan tien jaar
> Nietigheid opzegging door verhuurder
> Vordering tot beŽindiging
> Toewijzingsgronden opzegging huurovereenkomst
> Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten
> Termijn om aanbod huurovereenkomst te aanvaarden
> Schadevergoeding inzake ontbreken wil tot eigen gebruik
> Voortzetting overeenkomst voor onbepaalde tijd
> Beperking reikwijdte bepalingen
> Opzegging door erfgenamen huurder en de termijn
> Vaststellen huurprijs door de rechter
> Advies opgesteld door een of meer deskundigen
> Voorzieningen inzake energiebesparingen
> Einde onderhuurovereenkomst van bedrijfsruimte
> Derde als huurder in plaats stellen
> Vergoeding voor huurder en onderhuurder
> Schadeloosstelling bij afbraak
> Verwezenlijken bestemmingsplan

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl