Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Werk en arbeid - auteursrechten

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake auteursrechten.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Auteursrechten


Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
§ 1. De aard van het auteursrecht
> Omschrijving auteursrecht
> Auteursrecht is vatbaar voor overdracht

§ 2. De maker van het werk
> Omschrijving maker inzake auteursrecht
> Maker inzake auteursrecht is degene met leiding en toezicht
> Maker ontwerp en onder diens leiding en toezicht
> De arbeid in dienst van een ander verricht
> Instelling, vereniging, stichting of vennootschap is maker
> De maker is niet vermeld

§ 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat
> Werken van letterkunde, wetenschap of kunst
> Werken waar geen auteursrecht op bestaat

§ 4. Het openbaar maken
> Openbaarmaking van werken
> Maker heeft vehuurrecht overgedragen
> Geen inbreuk op het auteursrecht

§ 5. Het verveelvoudigen
> Omschrijving van de verveelvoudiging van een werk
> Beperking omschrijving van verveelvoudiging van een werk
> Uitbreiding omschrijving van de verveelvoudiging werk

§ 6. De beperkingen van het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Vaststelling van de hoogte van de vergoeding
> Geschillen met betrekking tot de vergoeding
> Betaling van de vergoeding
> Informatieplicht inzake vaststelling vergoeding vóór 1 april
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> De betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding
> Vaststelling van de hoogte van de vergoeding
> Informatieplicht inzake de vaststelling van de vergoeding
> Geschillen met betrekking tot de vergoeding
> Informatieplicht inzake vaststelling betaling vergoeding
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Wijze van berekening vergoeding
> Toestemming maker vereist bij afgeven verveelvoudiging
> De verplichting tot betaling van vergoeding vervalt
> De betaling van de vergoeding vanwege auteursrecht
> Opgaveplicht van aantal verveelvoudigingen
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Nadere regels inzake de uitoefening van recht van maker
> Uitzending van een radio- of televisieprogramma
> Gemeentezang en de begeleiding tijdens eredienst
> Inwerkingtreding algemene maatregel van bestuur
> Werk betrekkelijk tot de bouwkunde
> Incidentele verwerking werk
> Karikatuur, parodie of pastiche
> Verveelvoudiging van een portret
> Toestemming van den geportretteerde
> Portret vervaardigt zonder daartoe strekkende opdracht
> Belang openbare veiligheid en opsporing strafbare feiten
> Eigenaar, bezitter of houder van onder meer een tekenwerk
> Maker bevoegd gelijke schilderwerken te vervaardigen
> Inbreuk op het auteursrecht inzake een verzameling
> De maker van een werk heeft rechten
> Omschrijving nabestaanden


Hoofdstuk II. De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
> Een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk
> Toestemming inzake de uitzending van een programma
> Onderhandelingen te goeder trouw voeren
> Geen overeenstemming over de uitzending
> Bevel om inbreuk op het auteursrecht te staken
> Tijdelijke voortzetting van de vermeende inbreuk toestaan
> Instellen rechtsvordering ter verkrijging schadevergoeding
> Schadevergoeding en afdragen genoten winst
> Roerende zaken als eigendom opeisen
> Beperking bevoegdheid opeisen eigendom
> Omschrijving technische voorzieningen
> Elektronische informatie betreffende beheer rechten
> Openbaar maken portret zonder daartoe gerechtigd te zijn
> Het verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht
> Verplichtingen inzake de administratie
> Straf inzake opzettelijk inbreuk maken op auteursrecht
> Straf inzake opzettelijk inbreuk maken op auteursrecht
> Opzettelijk inbreuk maken op auteursrecht is misdrijf
> Vermoeden inzake inbreuk op auteursrecht
> Middelen onder meer bewaren uit winstbejag
> Strafbaar gestelde feiten inzake auteursrecht zijn misdrijven
> Wijziging in benaming werk of in aanduiding maker
> Portret tentoonstellen zonder daartoe gerechtigd te zijn
> Handelingen verrichten in strijd met artikel 30a
> Onjuiste of onvolledige mededeling in aanvrage of opgave
> Opzettelijk nalaten van een schriftelijke opgave
> Straf inzake nalaten opgave of inzake onjuiste mededeling
> Verveelvoudigingen worden vernietigd
> Inzage van bescheiden of andere gegevensdragers
> Bevoegdheden opsporingsambtenaren


Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
> Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren
> Maker werk is niet aangeduid
> Auteursrecht vervalt inzake andere werken
> Het auteursrecht op een filmwerk
> Werken in aparte banden, delen, nummers of afleveringen
> Duur auteursrecht in land van oorsprong reeds verstreken


Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen betreffende het volgrecht
> Omschrijvingen begrippen
> Volgrecht
> Nadere regels inzake vaststelling hoogte vergoeding
> Betaling vergoeding door professionele kunsthandelaar
> Verlangen inlichtingen om vergoeding veilig te stellen
> Volgrecht vervalt op tijdstip waarop auteursrecht vervalt
> Originelen van kunstwerken
> Reikwijdte regels en makers van originelen kunstwerken


Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken
> Omschrijving filmwerk
> Een van de makers brengt zijn bijdrage niet tot stand
> Tijdstip waarop het filmwerk voltooid is
> Recht overgedragen aan de producent
> Rechten van iedere maker
> Afstand van recht zich te verzetten tegen wijzigingen
> Maker behoudt auteursrecht op zijn bijdrage


Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's
> Openbaar maken door middel van verhuren
> Uitbreiding omschrijving verveelvoudigen van een werk
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> Geen inbreuk op het auteursrecht
> De werking van werk waarnemen
> Vervaardigen van een kopie en vertalen codevorm
> Beperking rijkweidte artikelen 16b en 16c


Hoofdstuk VII. Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken
> Hij die het uitsluitende recht geniet


Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
> De wet van 28 juni 1881 is vervallen
> Reikwijdte van de auteurswet
> Werking van de auteurswet
> Uitzenden van een werk door middel van een satelliet
> Beperking erkenning auteursrecht op werken
> Handhaving auteursrecht


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl