Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Grondwet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Artikel 89c

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bekrachtiging van een voorstel van wet kan eerst plaatsvinden nadat over dit voorstel een referendum is gehouden of nadat is komen vast te staan dat daarover geen referendum wordt gehouden.Artikel 89d

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Indien bij het referendum een meerderheid zich tegen het voorstel van wet uitspreekt en deze meerderheid ten minste dertig procent omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen, vervalt het voorstel van rechtswege.

2. Indien bij het referendum niet een meerderheid die ten minste dertig procent omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen, zich tegen het voorstel van wet uitspreekt, wordt het voorstel terstond bekrachtigd.Artikel 89e

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Indien de bekrachtiging van een voorstel van wet geen uitstel kan lijden, kan, mits het voorstel dit bepaalt, de bekrachtiging terstond plaatsvinden nadat de Staten-Generaal het voorstel hebben aangenomen. Het tot wet geworden voorstel kan overeenkomstig de artikelen 89a en 89b aan een referendum worden onderworpen.

2. Indien bij het referendum een meerderheid als bedoeld in artikel 89d, eerste lid, zich tegen de wet uitspreekt, vervalt de wet van rechtswege. De wet regelt de gevolgen hiervan.Artikel 89f

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deze paragraaf is van overeenkomstige toepassing op de goedkeuring die stilzwijgend is verleend aan verdragen.Artikel 89g

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Alles wat verder het referendum betreft, wordt bij de wet geregeld.ß 2. Overige bepalingen

Artikel 90De regering bevordert ontwikkeling internationale rechtsorde

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het bevorderen van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde is een taak van de regering.Artikel 91Gebondenheid verdragen

1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.

2. De wet bepaalt de wijze waarop de goedkeuring wordt verleend en kan voorzien in stilzwijgende goedkeuring.

3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het koninkrijk wordt alleen gebonden aan verdragen als er vooraf goedkeuring is van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.Artikel 92Bevoegdheden volkenrechtelijke organisaties

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.Artikel 93Verbindende kracht verdragen na bekendmaking

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Bepalingen die een ieder kunnen verbinden hebben verbindende kracht.Artikel 94Verdrag heeft voorrang boven wetten

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Voorrang van een ieder verbindende bepalingen van volkenrechtelijke organisaties voor bepalingen binnen het koninkrijk die niet met elkaar verenigbaar zijn.Artikel 95Bekendmaking verdrage en besluiten

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.Artikel 96Oorlogverklaring na toestemming Staten-Generaal

1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal.

2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken.

3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een oorlog beŽindigd is.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Verklaring van oorlog en een verklaring dat een oorlog beŽindigd is.Artikel 97Doelen krijgsmacht

1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. 2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De taken van de krijgsmacht en het oppergezag over de krijgsmacht.Artikel 98Inhoud krijgsmacht

1. De krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienenden en kan mede bestaan uit dienstplichtigen.

2. De wet regelt de verplichte militaire dienst en de bevoegdheid tot opschorting van de oproeping in werkelijke dienst.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De krijgsmacht bestaat uit vrijwilligers.Artikel 99Vrijstelling dienst wegens ernstige gewetensbezwaren

De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Vrijstelling van militaire dienst wegens gewetensbezwaren.Artikel 99aOplegging plichten voor civiele verdediging

Volgens bij de wet te stellen regels kunnen plichten worden opgelegd ten behoeve van de civiele verdediging.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Civiele verdediging.Artikel 100Regering verstrekt vooraf inlichtingen over inzet krijgsmacht

1. De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.

2. Het eerste lid geldt niet, indien dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen verhinderen. In dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De regering moet de kamers vooraf inlichtingen verstrekken over de inzet van de krijgsmacht ten behoeve van de internationale rechtsorde.Artikel 101
[Vervallen per 01-11-1995]
Artikel 102
[Vervallen per 18-07-2000]
Artikel 103Afkondiging uitzonderingstoestand

1 De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.

2 Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.

3 Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: In de wet is vastgelegd wanneer een uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd. Tevens kunnen grondrechten dan beperkt worden.Artikel 104Belastingen van het Rijk

Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Belastingen worden geheven op grond van de belastingwet.Artikel 105Begroting wordt bij wet vastgesteld

1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

2. Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

3. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

4. De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiŽn van het Rijk.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De begroting van de ontvangsten en uitgaven zijn geregeld door middel van een wet.Artikel 106De wet regelt het geldstelsel

De wet regelt het geldstelsel.Artikel 107De wet regelt rechten

1. De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten.

2. De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het burgerlijk recht (dit betreft rechtsverhoudingen tussen burgers onderling) is met name geregeld in het burgerlijk wetboek (boek 1 tot en met boek 8). Het burgerlijk procesrecht is met name geregeld in het wetboek van strafvordering. Het strafrecht (dit betreft rechtsverhoudingen tussen de overheid en de burgers) is met name geregeld in het wetboek van strafrecht. Het strafprocesrecht is met name geregeld in het wetboek van strafvordering. Bepaalde onderwerpen zijn geregeld in andere wetten. Voor wat betreft het bestuursrecht is met name de algemene wet bestuursrecht van belang.Artikel 108
[Vervallen per 25-03-1999]
Artikel 109Rechtspositie ambtenaren

De wet regelt de rechtspositie van de ambtenaren. Zij stelt tevens regels omtrent hun bescherming bij de arbeid en omtrent medezeggenschap.Artikel 110De overheid betracht openbaarheid

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.Artikel 111Ridderorden

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.

-

De grondwet is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl