Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Handelsregisterwet 2007
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister

Artikel 40Waarborg dat handelsregister juist, actueel en volledig is

De Kamer treft maatregelen die ertoe strekken te waarborgen dat het handelsregister juist, actueel en volledig is.Artikel 41Controle door een accountant

1. De Kamer laat eens per drie jaar de uitvoering van deze wet alsmede de juistheid van de in het handelsregister opgenomen gegevens controleren door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels betreffende de controle worden gesteld, waaronder regels omtrent de elementen die de controle moet bevatten.

3. De Kamer zendt aan Onze Minister een afschrift van de controleresultaten en maakt deze controleresultaten openbaar. Onze Minister zendt een uittreksel van deze controleresultaten aan het College bescherming persoonsgegevens.

4. Indien uit de controle, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat niet voldaan wordt aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, laat de Kamer binnen een jaar een hercontrole uitvoeren op die onderdelen die bij de eerdere controle niet voldeden aan de gestelde voorwaarden. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

5. De in het eerste lid bedoelde accountant heeft ten behoeve van een controle als bedoeld in het eerste of derde lid inzage in het handelsregister. De Kamer verleent hiertoe de nodige medewerking.

6. Eenieder die is betrokken bij een controle als bedoeld in het eerste of vierde lid is verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover hij de beschikking heeft gekregen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

7. Bij ministeriŽle regeling worden regels gesteld over de vergoeding van de kosten van de controle. Een hercontrole als bedoeld in het vierde lid wordt niet vergoed.Artikel 41aDe kamers stellen gezamenlijk een protocol op

1. De Kamer stelt een protocol op, dat betrekking heeft op:
a. de beschikbaarheid, werking en beveiliging van het handelsregister, bedoeld in artikel 4, tweede lid;
b. de juistheid, actualiteit en volledigheid van het handelsregister, bedoeld in artikel 40, eerste lid;
c. de controle, bedoeld in artikel 41, eerste lid;
d. de procedure voor de behandeling van klachten, bedoeld in artikel 48.

2. Het protocol behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

3. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving

ß 8.1 [Vervallen per 01-07-2008]
Artikelen 42 t/m 46
[Vervallen per 01-07-2008]
ß 8.2. Handhaving

Artikel 47Verbod te handelen in strijd met verplichting inzake opgave

Het is verboden te handelen in strijd met dan wel niet te voldoen aan een bij of krachtens deze wet gestelde verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het handelsregister.ß 8.3. Klachtenbehandeling

Artikel 48Procedure voor de behandeling van klachten

De Kamer draagt zorg voor een procedure voor de behandeling van klachten over de uitvoering van deze wet. Bij de behandeling van klachten wordt de procedure, bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.Hoofdstuk 9. FinanciŽn

Artikel 49Bijdrage verschuldigd voor ieder kalanderjaar of gedeelte

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een onderneming of rechtspersoon die een opgave doet tot eerste inschrijving in het handelsregister daarvoor eenmalig een vergoeding verschuldigd is (inschrijfvergoeding). De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften vastgesteld voor het bepalen van de hoogte van de inschrijfvergoeding waarbij rechtsvorm van de onderneming of rechtspersoon en de wijze waarop opgave wordt gedaan in aanmerking kunnen worden genomen.

3. Zelfstandige onderdelen van een kerkgenootschap en lichamen waarin zij zijn verenigd zijn de inschrijfvergoeding, bedoeld in het eerste lid, niet verschuldigd bij een opgave ter inschrijving ingevolge artikel 6, derde lid.

4. De inschrijfvergoeding is verschuldigd zonder dat deze bij beschikking is vastgesteld.

5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de betalingstermijn vastgesteld.Artikel 50Vergoeding verschuldigd voor de inzage van gegevens

1 Voor de inzage of de verstrekking van gegevens is een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen vergoeding verschuldigd, welke kan variŽren naar de wijze van inzage of verstrekking van gegevens en de hoeveelheid gegevens.

2 Artikel 9, derde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is van toepassing op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

3 De verplichting tot betaling van een vergoeding als bedoeld in het eerste lid geldt niet indien het verzoek om gegevens wordt gedaan door de directeur-generaal van de statistiek op grond van artikel 33, vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.

4 De in het eerste lid bedoelde vergoeding is verschuldigd zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

5 Bij algemene maatregel van bestuur wordt de betalingstermijn vastgesteld.Artikel 50aBetaling afdwingen door het uitvaardigen van dwangbevel

Een kamer is bevoegd de betaling van een vergoeding of bijdrage af te dwingen door het uitvaardigen van een dwangbevel.Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

Artikel 51

Indien in deze wet geregelde of daarmee verband houdende onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet of in het belang van de uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen regeling of nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.Artikel 52

Onze Minister overlegt periodiek met een representatieve vertegenwoordiging van de gebruikers van het handelsregister over de inhoud, de inrichting, de werking en de beveiliging van het handelsregister.Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten

Artikel 53

[Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.]Artikel 54

[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]Artikel 55

[Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]Artikel 55a

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]Artikel 55b

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]Artikel 55c

[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]Artikel 55d

[Wijzigt de Wet documentatie vennootschappen.]Artikel 55e

[Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coŲperatieve vennootschap, de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap en de Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.]Artikel 55f

[Wijzigt de Kieswet.]Artikel 55g

[Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]

-

De handelsregisterwet 2007 is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl