Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 7: 207 lid 1 B.W. geeft de huurder recht op een evenredige vermindering van de huurprijs in geval van vermindering van het huurgenot. Daarvoor is niet nodig dat de verhuurder ter zake van de vermindering van het huurgenot enig verwijt valt te maken. De uitgebreide stellingen en weren in dat verband kunnen dus buiten beschouwing blijven.

artikel 7:204 BW

“De Commissie (de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer, kantonrechter) heeft voorts gevraagd of geluidhinder door het verkeer als een gebrek kan worden aangemerkt. Is op dit punt niets naders overeengekomen, dan komt het in de eerste plaats erop aan welk genot de huurder van een goed onderhouden zaak van deze soort mocht verwachten. Gaat het om een huis aan een drukke straat in de stad, dan zal hij bij het aangaan van de huur niet mogen verwachten dat geen geluidhinder ten gevolge van het verkeer bestaat. In geval van een huis aan een stille weg op het platteland, zal hij dit in beginsel wel mogen verwachten; indien naderhand toch geluidhinder optreedt, is dit echter een louter feitelijke stoornis, die geen gebrek oplevert en waarvoor de verhuurder dus niet aansprakelijk is. In beide gevallen kan ten gunste van de huurder anders overeengekomen worden. Volledigheidshalve dient daaraan te worden toegevoegd dat (ernstige) geluidhinder bij woningen een rol kan spelen in het woningwaarderingsstelsel, berustend op artikel 10 UHW van wetsvoorstel 26 090 (thans de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 589, kantonrechter). De geluidhinder kan leiden tot een lagere maximale huurprijsgrens. Er is dan sprake van een gebrek, krachtens de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 241.”
(Kamerstukken II 1999/2000, 26 089, nr. 6, p. 8, Nota n.a.v. het verslag, ad art. 204)


De algemene maatregel van bestuur uit artikel 7:241 BW is het Besluit Gebreken (Besluit van 18 april 1979, Stb. 216, later op basis van artikel 6 Besluit huurprijzen woonruimte opgenomen als Bijlage II bij dat besluit). Dit besluit is uitgewerkt in het Gebrekenboek van de Huurcommissie. Daarin is opgenomen dat aan
bouwvoorschriften inzake geluidsisolatie in het Bouwbesluit 2003, voor bestaande bouw geen nadere eisen worden gesteld. Het Gebrekenboek bevat geen bepalingen over geluid van buitenaf, zoals verkeerslawaai.


Geluidsoverlast door verkeerslawaai kan wel een omstandigheid zijn die het woongenot zodanig beperkt, dat huurprijsvermindering gerechtvaardigd is. Het puntenwaarderingstelsel van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte voorziet in paragraaf 11 van de toelichting bij die bijlage, tabel C, in puntenaftrek op grond van geluidsoverlast. Volgens die tabel wordt ingeval van geluidsoverlast door wegverkeer eerst bij een gevelbelasting van 59 dB(A) of meer een puntenaftrek van twee punten toegepast. Bovendien geldt de aftrek in verband met wegverkeer alleen bij wegen met een verkeersintensiteit van ten minste gemiddeld 2400 voertuigen per etmaal. Die grenswaarden worden blijkens de meetgegevens van de gemeente niet gehaald.

Artikel 6:106 BW (voor zover hier van belang) geeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl