Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 01-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Woningwet mag de reguliere bouwvergunning slechts en moet worden geweigerd, indien - kort samengevat Ė de aanvraag in strijd is met het Bouwbesluit, de Bouwverordening, het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Ingevolge artikel 44, derde lid, van deze wet is op de lichte bouwvergunning het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

artikel 50 van boek 5 van het Burgerlijk wetboek. Daarin is bepaald dat het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, niet is geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, te hebben voor zover die op dit erf uitzicht geven.

Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn privaatrechtelijk belemmeringen voor de uitvoering van een bouwplan in de regel niet relevant bij het beoordelen van de vraag of een bouwvergunning behoort te worden verleend. De burgerlijke rechter is de eerst aangewezen rechter om de vraag of een privaatrechtelijke belemmering voor een bouwplan aanwezig is, te beantwoorden. Slechts in het geval een bouwvergunning met gebruikmaking van een vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) of een projectbesluit of ontheffing als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (nieuw), wordt verleend en er ruimte is voor belangenafweging, kan een privaatrechtelijke belemmering voor het bouwplan met een evident karakter aanleiding geven voor het oordeel van de bestuursrechter dat deze aan het bouwplan in de weg staat.

Nu het hier een bouwvergunning betreft die op grond van het bestemmingsplan zonder meer - zonder gebruikmaking van een projectbesluit of ontheffing - kon worden verleend, kan het bestaan van de bedoelde privaatrechtelijke belemmering door de bestuursrechter niet bij zijn beoordeling worden betrokken.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl