Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 5:50 lid 1 BW bepaalt voor zover ten deze van belang dat het - behoudens toestemming van de eigenaar van het naburige erf - niet geoorloofd is om binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

Immers, noch uit artikel 5:50 BW noch uit de rechtspraak volgt dat [eiser] een beroep op artikel 5:50 BW eerst dan zou kunnen doen wanneer hij tegen de verlening van de (lichte) bouwvergunning in rechte zou zijn opgekomen. Dit klemt te meer nu uit de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat privaatrechtelijke belemmeringen als de onderhavige bij het verlenen van een bouwvergunning in de regel niet relevant zijn.

Artikel 5:50 lid 2 BW bepaalt -voor zover ten deze van belang- dat de nabuur zich niet kan verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of werken, indien zijn erf een openbare weg (Ö) is.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl