Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - het zeeschip en de zaken aan boord daarvan

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de zaken aan boord.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Het zeeschip en de zaken aan boord daarvan


Afdeling 1. Rederij van het zeeschip
Rederij
Mede-eigenaar lid der rederij
Gedrag leden der rederij
Aanstellen boekhouder
Werkzaamheden boekhouder
Kennis en opening van aangelegenheden der rederij
Verplichtingen boekhouder
Verplichtingen lid der rederij
Goedkeuring der rekening en verantwoording
Betrekking boekhouder eindigt
Boekhouder lid der rederij
Meerderheid van stemmen vereist
Rederijen van zeevissersschepen
Staking der stemmen
Overnemen aandeel
Bijdragen tot de uitgaven der rederij
Delen in winst en verlies
Boekhouder aangesteld
Rederij in handelsregister ingeschreven
Vertegenwoordiging rederij
Leden rederij aansprakelijk
Dood of faillissement lid der rederij
Lidmaatschap der rederij kan niet worden opgezegd
Ontbinding rederij
Rederij blijft na ontbinding bestaan
Nietigheid beding

Afdeling 2. Rechten op zeeschepen
Schepen in aanbouw
Openbare registers
Verplichtingen aan reder opgelegd
Teboekstelling schip mogelijk
Teboekstelling schip wordt doorgehaald
Teboekstelling schip zonder rechtsgevolg
Zakelijke rechten
Zeeschip is een registergoed
Onafgebroken bezit van vijf jaren
Duidelijke vermelding schip in akte
Omvang hypotheek
Rang vorderingen
Vordering draagt rente
Hypotheek op een aandeel in een zeeschip
Bevrachtingen
Vruchtgebruik

Afdeling 3. Voorrechten op zeeschepen
Uitwinning van een zeeschip
Wetgeving op zeeschepen niet van toepassing
Voorrecht toegekend
Vordering bevoorrecht
Rang bevoorrechte vorderingen
Strekking voorrechten
Voorrecht schuldeiser
Vorderingen genoemd in artikel 211
Voorrang vorderingen
Vorderingen genoemd in artikel 217
Voorrechten gaan teniet

Afdeling 4. Voorrechten op zaken aan boord van zeeschepen
Voorbehoud van titel 15
Uitwinning van zaken aan boord van een zeeschip
Zaken aan boord van een zeeschip
Vordering bevoorrecht
Rang vorderingen
Reikwijdte voorrechten
Vorderingen doen een voorrecht ontstaan
Aflevering van zaken
Verkoper van brandstof

Afdeling 5. Slotbepalingen
Werking afdelingen 2 tot en met 4
Nadere regeling

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl