Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure strafrecht - behandeling zaak door de rechtbank

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake behandeling zaak door de rechtbank.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel VI. Behandeling van de zaak door de rechtbank

> Eerste afdeling. Onderzoek op de terechtzitting
> Behandeling strafzaken
> Onderzoek ter terechtzitting geschiedt in het openbaar
> Uitroepen zaak tegen verdachte
> Zorg dat geen vragen worden gesteld
> Voorzitter heeft leiding van het onderzoek
> Voorzitter begint het onderzoek
> Verdachte kan niet horen of spreken
> Verdachte beheerst de Nederlandse taal niet
> Bijstand tolk nodig
> Onderzoek onafgebroken voortgezet
> Geldigheid uitreiking dagvaarding
> Verdachte die niet is verschenen
> Verdachte verschijnt niet op de terechtzitting
> Schorsing van het onderzoek
> Verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis
> Rechtbank kan zaak naar politierechter verwijzen
> Nietigheid van de dagvaarding
> Officier van justitie draagt zaak over
> Strafbare feiten afzonderlijk aangebracht
> Voorzitter ondervraagt de verdachte
> Vaststelling welke personen als getuige zijn verschenen
> Rechtbank kan van oproeping getuigen afzien
> Volgorde horen getuigen
> Getuigen begeven zich naar het voor hen bestemde vertrek
> Voorzitter vraagt getuige naar zijn naam
> Waarnemingen getuige
> Voorzitter ondervraagt de getuige
> Geen gevolg aan een vraag
> Getuige weigert vragen te beantwoorden
> Getuige verdacht van meineed
> Getuige blijft in de zittingzaal
> Getuigen tegenover elkaar stellen
> Bepalingen deze titel betreffende getuigen
> Vragen buiten tegenwoordigheid verdachte
> Processen-verbaal worden voorgelezen
> Slachtoffer kan een verklaring afleggen
> Rechtbank hoort het slachtoffer
> Overleggen lijst met voorwerpen
> Artikel 147
> Officier van justitie kan het woord voeren
> Omstandigheden bekend geworden
> Wijzigingen
> Gewaarmerkt afschrift van de telastlegging
> Opgave in overeenstemming brengen met eisen
> Noodzaak verhoor van niet gehoorde getuigen
> Enig onderzoek blijkt noodzakelijk
> Onderzoek naar geestvermogens verdachte
> Schouw of horen getuigen noodzakelijk
> Onderzoek onderbroken
> Onderzoek geschorst
> Schorsing onderzoek bevolen
> Onderzoek tijdelijk heropenen
> Sluiting van het onderzoek
> Griffier houdt het proces-verbaal der terechtzitting
> Proces-verbaal wordt vastgesteld
> Opmaken verkort proces-verbaal
> Het nemen van een rechterlijke beslissing
> Rechtbank hoort officier van justitie
> Weigering of verzuim om te beslissen
> Bevoegdheden verdachte en de advocaat

> Tweede afdeeling. Onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de terechtzitting
> Benadeelde partij oproepen
> Benadeelde partij kennelijk niet ontvankelijk
> Overleggen stukken
> Uitspraak

> Tweede Afdeling A. Verklaring van het slachtoffer of diens nabestaande op de terechtzitting
> Afleggen verklaring
> Slachtoffer kan zich doen bijstaan

> Derde afdeeling. Bewijs
> Bewijs
> Wettige bewijsmiddelen
> Eigen waarneming rechter
> Verklaring van de verdachte
> Verklaring van een getuige
> Verklaring van een deskundige
> Schriftelijke bescheiden
> Bewijs

> Vierde afdeeling. Beraadslaging en uitspraak
> Onderzoek gesloten verklaard
> Onderzoek worde hervat
> Als ware het onderzoek geschorst
> Onderzoek grondslag telastelegging
> Uitspreken nietigheid dagvaarding
> Rechtbank beraadslaagt
> Opleggen straf of maatregel
> Vrijspreken verdachte
> Rechtbank neemt een beslissing
> Ontoegankelijk gemaakte gegevens
> Vernietiging strafbeschikking
> Uitspraak bij verstek gedaan
> Valsheid in authentiek geschrift aangenomen
> Gegevens verdachte
> Vonnis bevat beslissingen
> Vonnis bevat het ten laste gelegde
> Straf verlagen
> Gebruik als bewijsmiddel
> Ontvankelijkheid van de benadeelde partij
> Ontvankelijkheid officier van justitie
> Vonnis uitgesproken in een openbare zitting
> De verdachte is bij de uitspraak tegenwoordig
> Kennisgeven van het rechtsmiddel dat openstaat
> Vonnis wordt ondertekend door de rechters
> Wijzen van een verkort vonnis
> Aanvulling wordt ondertekend
> Aan een vordering wordt gevolg gegeven
> Mededeling zo spoedig mogelijk betekenen
> Mededeling in persoon uitreiken

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl