Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure tussen burgers en/of bedrijven - verzoekschriftprocedure

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake verzoekschriftprocedure.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Derde titel. De verzoekschriftprocedure in eerste aanleg
> Eerste afdeling. Algemene bepaling
> Zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid

> Tweede afdeling. Relatieve bevoegdheid
> Bevoegdheid rechter
> Aanvulling registers van de burgerlijke stand
> Huur van gebouwde onroerende zaken of een gedeelte
> Zaken betreffende minderjarigen
> Curatele en onderbewindstelling meerderjarigen
> Zaken van afwezigheid of vermissing
> Zaken betreffende nalatenschappen
> Rechter te 's-Gravenhage bevoegd
> Rechter van gelijke rang bevoegd

> Derde afdeling. Oproeping
> Oproeping van verzoekers
> Niet in procedure verschenen belanghebbenden
> Oproeping van een rechterlijke autoriteit
> Oproepingen die bij brief geschieden
> Verzonden oproeping terug ontvangen
> Oproepingen vermelden plaats terechtzitting
> Oproeping bij brief van verzoekers of belanghebbenden

> Vierde afdeling. Verloop van de procedure
> Verzoekschrift vermeldt de namen
> Rechter bepaalt dag en uur waarop behandeling aanvangt
> Artikelen 80 en 81
> Verzoekschrift ten onrechte niet door advocaat ingediend
> Indienen verweerschrift
> Verzoek of de gronden verminderen
> Negende afdeling
> Verwijzing naar andere rechter bevelen
> De rechter bepaalt de dag waarop hij uitspraak zal doen
> Artikel 230 is van overeenkomstige toepassing
> Eindbeschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaren
> Eindbeschikking kan proceskostenveroordeling inhouden
> Recht op inzage en afschrift van het verzoekschrift
> Wijze verzending van processtukken

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl