Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure tussen burgers en/of bedrijven - dagvaardingsprocedure

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake dagvaardingsprocedure.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Tweede titel. De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg
> Eerste afdeling. Algemene bepalingen
> Toepassing titel
> Partijen kunnen in persoon procederen
> Zich laten bijstaan door een gemachtigde
> Ernstige bezwaren tegen een persoon
> Conclusies en akten genomen ter terechtzitting
> Ondertekening conclusies en akten
> Conclusies en akten aan de griffier verstrekt
> Beroep op enig stuk
> Stukken worden teruggegeven
> Verschijning van partijen bevelen
> Het geven van inlichtingen aan de rechter
> Verschijning ter terechtzitting
> Zaak weer op de rol
> Afschrift van processen-verbaal
> Toezenden stukken

> Tweede afdeling. Kantonzaken
> Door de kantonrechter worden behandeld en beslist
> Totale beloop of totale waarde vorderingen
> Wijziging van de eis
> Rechtsgevolgen die ter vrije bapaling van partijen staan
> Zaak in reconventie
> Zaak ongeschikt voor behandeling door één rechter

> Derde afdeling. Relatieve bevoegdheid
> Bevoegd is de rechter van de woonplaats gedaagde
> Individuele arbeidsovereenkomst
> Beroep of bedrijf en een natuurlijk persoon
> Onrechtmatige daad
> Onroerende zaken
> Nalatenschappen
> Geldigheid van vennootschappen of rechtspersonen
> Faillissement en surséance van betaling
> Eén van de gezamenlijk betrokken gedaagden
> Rechter aangewezen bij overeenkomst
> Geen bevoegde rechter aangewezen
> Rechter niet relatief bevoegd

> Vierde afdeling. Dagvaarding
> Dagvaarding geschiedt bij exploot
> Een kort geding voor de voorzieningenrechter
> Termijn van dagvaarding is ten minste een week
> Woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland
> Opgeroepen houders van aandelen
> Termijnen kunnen worden verkort
> Oproepingen van derden
> Termijn van dagvaarding
> In acht nemen afdeling
> Gedaagde verschijnt niet in het geding
> Verwerping beroep door de rechter
> Eiser heeft ten onrechte geen advocaat gesteld
> Eiser ten onrechte advocaat gesteld

> Vijfde afdeling. Verloop van het geding
> Geding aanhangig vanaf de dag van dagvaarding
> Gedaagde kan de roldatum vervroegen
> Indiening exploot niet tijdig plaats gehad
> Meedelen naam gemachtigde
> Eiser kan eis verminderen
> Eiser kan eis of gronden veranderen of vermeerderen
> Verschijning van partijen ter terechtzitting
> Gelegenheid voor repliek te concluderen
> Vaststellen termijnen voor het nemen van conclusies
> Gelegenheid geboden voor pleidooien
> Procesverloop

> Zesde afdeling. Reconventie
> Eis in reconventie instellen
> Eis in reconventie moet bij antwoord worden ingesteld
> Zaken worden tegelijk voldongen

> Zevende afdeling. Verstek
> Verlening verstek door de rechter
> Verlening verstek door de rechter
> Kosten komen ten laste partij
> Bevoegdheid om alsnog in geding te verschijnen

> Achtste afdeling. Verzet
> Gedaagde kan verzet doen
> Vonnis wordt geacht ten uitvoer te zijn gelegd
> Verzet schorst tenuitvoerlegging vonnis
> Exploot van verzet
> Instantie wordt heropend
> Verstekvonnis vervalt

> Negende afdeling. Bewijs
> § 1. Algemene bepalingen van bewijsrecht
> Feiten of rechten
> Bewijslast
> Dwingend bewijs
> Bewijs door alle middelen
> Overeenkomst waarbij van bewijsrecht wordt afgeweken
> Gerechtelijke erkentenis
> Bewijs bijgebracht

> § 2. Akten en vonnissen
> Akten zijn ondertekende geschriften
> Authentieke akten leveren dwingend bewijs op
> Onderhandse akten
> Uiterlijk van een authentieke akte
> Kracht van het schriftelijke bewijs
> Een gewezen vonnis levert dwingend bewijs op

> § 3. Openlegging van boeken, bescheiden en geschriften
> Openlegging bevelen van de boeken

> § 4. Getuigen
> Getuigenverklaring
> Partijen kunnen als getuige optreden
> Verplicht getuigenis af te leggen
> Getuigenverhoor
> Bij getuigenverhoren in persoon aanwezig zijn
> Verhoor van getuigen
> Verkorting of verlenging van de termijnen
> Namen getuigen worden opgegeven
> Getuige verschijnt niet ter terechtzitting
> Getuige door openbare macht voor rechter gebracht
> Getuige weigert verklaring af te leggen
> Getuige woont te ver verwijderd
> Getuige verhinderd
> Getuige woont in het buitenland
> Rechter vraagt naam getuige
> Getuige verschijnt niet ter terechtzitting
> De rechter hoort ieder van de getuigen
> Van het getuigenverhoor wordt proces-verbaal opgemaakt
> Zaken die niet aan hoger beroep zijn onderworpen
> Getuige vordert schadeloosstelling
> Uitstellen verdere horen van de getuigen
> Afleggen van de eed
> Zaak weer op de rol

> § 5. Voorlopig getuigenverhoor
> Bewijs door getuigen toegelaten
> Verzoek aan de rechter
> Rechter staat verzoek toe
> Voorlopig getuigenverhoor
> Afschrift van het verzoekschrift
> Rechter kan verschijning van partijen bevelen
> Bewijskracht getuigenverklaringen
> Verkrijgen inlichtingen

> § 6. Deskundigen
> Rechter kan een bericht van deskundigen bevelen
> Rechter kan deskundigen vragen hun kosten te begroten
> Rechter kan termijn vaststellen voor voldoening voorschot
> Deskundigen moeten onderzoek verrichten
> Deskundige heeft benoeming aanvaard
> Deskundigen hebben aanspraak op schadeloosstelling
> Rechter kan toestaan deskundigen te doen horen

> § 7. Plaatsopneming en bezichtiging
> Plaatselijke gesteldheid opnemen of zaken bezichtigen

> § 8. Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging
> Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen bevolen
> Verzoek gedaan aan rechter waar geding aanhangig is
> Rechter staat verzoek toe
> Bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing
> Verzoeker zendt een afschrift van het verzoekschrift
> Bewijskracht plaatsopneming en de bezichtiging

> Tiende afdeling. Incidentele vorderingen

> § 1. Algemene bepalingen
> Incidentele vorderingen
> Op de incidentele vorderingen wordt vooraf beslist

> § 2. Vrijwaring
> Iemand in vrijwaring oproepen
> Oproeping niet tijdig gedaan
> Waarborg mag de hoofdzaak overnemen
> Het tegen de waarborg gewezen vonnis
> Voegen zonder de zaak over te nemen
> Gelijktijdige beslissing
> Procederen voor de rechter

> § 3. Voeging en tussenkomst
> Belangen
> Incidentele conclusie
> De conclusie vermeldt de namen

> § 4. Verwijzing en voeging van zaken
> Zaak verknocht aan andere zaak
> Zaak naar andere rechter verwezen
> Voeging kan worden gevorderd

> § 5. Voorlopige voorzieningen
> Treffen voorlopige voorziening

> § 6. Zekerheidstelling voor proceskosten
> Allen zonder woonplaats in Nederland

> Elfde afdeling. Schorsing en hervatting
> Gronden voor schorsing van het geding
> Geding van rechtswege geschorst
> Geding hervat
> Schorsing wegens overlijden advocaat

> Twaalfde afdeling. Het vonnis

> § 1. Algemeen
> Rechter bepaalt dag waarop hij uitspraak zal doen
> Het vonnis vermeldt de namen
> Griffier verstrekt een afschrift van de uitspraak
> Rechter kan een tussenvonnis wijzen
> Vonnis uitvoerbaar bij voorraad
> Vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard
> Vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard
> Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen

> § 2. Kosten
> Partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld
> Zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen
> Zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen
> Kosten terzake van ambtshandelingen
> Verrichtingen en vergoedingen
> Bedragen bedongen ter vergoeding proceskosten
> Toevoeging verleend
> Bedrag schadeloosstelling deskundigen in debet gesteld
> Partij bestaat niet

> Dertiende afdeling. Afbreking van de instantie

> § 1. Doorhaling op de rol
> Zaak op de rol doorgehaald
> Zaak ambtshalve op de rol doorgehaald
> Bedrag schadeloosstelling en loon deskundigen

> § 2. Afstand van instantie
> Eiser kan afstand doen van de instantie
> Afstand van instantie wordt gedaan bij akte

> § 3. Verval van instantie
> Proceshandeling langer dan twaalf maanden niet verricht
> Kosten van de vervallen instantie
> Partijen worden van rechtswege hersteld

> Veertiende afdeling. Het kort geding
> Spoedeisende zaken
> Gedaagde kan in persoon procederen
> Voorzieningenrechter weigert voorziening
> Beslissingen bij voorraad
> Vonnis ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren
> Verzet moet worden gedaan bij voorzieningenrechter

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl