Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure tussen burgers en/of bedrijven - cassatie

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake cassatie.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Elfde titel. Cassatie
> Eerste afdeling. Van de zaken aan cassatie onderworpen
> Partijen kunnen beroep in cassatie instellen
> Beroep staat niet open
> Beroep staat niet open
> Beroep in cassatie kan worden ingesteld
> Een bij verstek gewezen uitspraak
> Verweerder kan niet meer verzet doen

> Tweede afdeling. Van de termijn van beroep en van deszelfs schorsende kracht
> Beroep in cassatie ingesteld binnen drie maanden
> Bij overlijden van de in het ongelijk gestelde partij
> Het beroep in cassatie heeft schorsende kracht

> Derde afdeling. Van de rechtspleging in cassatie
> Instellen beroep in cassatie
> De verweerder kan de termijn verkorten
> Zaken worden ingeschreven ter rolle
> Advocaat bij de Hoge Raad
> Verweerder in cassatie
> Termijn van ten hoogste vier weken
> Termijn van ten hoogste vier weken
> Bescheiden waarop partijen zich beroepen
> Artikel 224 is van toepassing in cassatie
> Vordering tot zekerheidstelling
> Advocaat blijft de partij vertegenwoordigen
> Houden van de pleidooien
> Na de pleidooien neemt de procureur-generaal conclusie
> De tweede titel

> Vierde afdeling. Van de uitspraak in cassatie
> Middelen waarop het beroep steunt
> Vernietiging van de bestreden uitspraak
> Feiten, waaromtrent nog geen uitspraak is gedaan
> Rechtspunten, waaromtrent nog geen uitspraak is gedaan
> Geding wordt verwezen naar de rechter
> De Hoge Raad kan het verwijzen naar een andere rechter
> Rechter zet de behandeling voort en beslist
> Geen verzet toegelaten

> Vijfde afdeling. Van beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest
> Beroep in cassatie instellen
> Beroep in cassatie aangebracht bij verzoekschrift
> Verzoekschrift vergezeld van afschriften
> In cassatie komen
> Verweerschrift gaat vergezelf van een afschrift
> Toelichting door de advocaten bevelen
> Artikel 284 van overeenkomstige toepassing
> Hoge Raad geeft zijn beschikking

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl