Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
misdrijven en overtredingen - misdrijven tegen het openbaar gezag

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake misdrijven tegen het openbaar gezag.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel VIII. Misdrijven tegen het openbaar gezag
> Gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
> Gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
> Omkoping rechter
> Personen gelijkgesteld met ambtenaren
> Een ambtenaar dwingen
> Verzet tegen een ambtenaar
> Dwang en wederspannigheid worden gestraft
> Dwang en wederspannigheid worden gestraft
> Personen gelijkgesteld met ambtenaren
> Opzettelijk niet voldoen aan bevel of vordering
> Opschudding veroorzaakt bij een terechtzitting
> Personen met ambtenaren gelijkgesteld
> Volksoploop
> Bekendmaking beletten of bemoeilijken
> Aangifte strafbaar feit dat niet gepleegd is
> Gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden
> Beletten gerechtelijke lijkschouwing
> Opzettelijk iemand van de vrijheid beroofd
> Getuige voldoet niet aan wettelijke verplichting
> Niet voldoen aan vordering tot het hebben van inzage
> Niet voldoen aan vordering tot verstrekking inlichtingen
> Belet een plaats te betreden
> Misdrijven niet vervolgd
> Niet voldoen aan wettig bevel tot overlegging stuk
> In staat van faillissement verklaard
> Ontzet uit rechten
> Dragen onderscheidingstekens
> Tot ongewenste vreemdeling verklaard
> Behulpzaam bij verschaffing toegang tot Nederland
> Wederrechtelijk toegang tot Nederland verschaft
> Gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren
> Ontzetting uitspreken
> Goed aan gerechtelijke bewaring onttrokken
> Zegels verbreken, opheffen of beschadigen
> Zaken vernielen
> Brieven of stukken openen of beschadigen
> Goed onder bereik brengen door middel van braak
> Desertie van een krijgsman
> Uitlokking van oproer of muiterij van krijgslieden
> Werving voor vreemde krijgsdienst of gewapende strijd
> Ongeschikt maken voor de burgerdienstplicht

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl