Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
bestuursorganen en besluiten - subsidies

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake subsidies.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel 4.2. Subsidies

> Afdeling 4.2.1. Inleidende bepalingen
> Omschrijving begrip subsidie
> Omschrijving begrip subsidieplafond
> Wettelijk voorschrift voor subsidie
> Verslag over doeltreffendheid en effecten subsidie

> Afdeling 4.2.2. Het subsidieplafond
> Subsidieplafond vaststellen
> Beschikbare bedrag verdeeld
> Subsidieplafond bekendmaken
> Artikel 4:27 niet van toepassing

> Afdeling 4.2.3. De subsidieverlening
> Een beschikking omtrent subsidieverlening
> Omschrijving activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend
> De beschikking vermeldt bedrag subsidie
> Subsidie in vorm periodieke aanspraak
> Bepaalde handeling verricht
> Subsidie ten laste begroting
> Weigering subsidieverlening
> Overeenkomst omtrent subsidieverlening

> Afdeling 4.2.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
> Verplichtingen subsidie-ontvanger
> Andere verplichtingen voor subsidie-ontvanger
> Doel van de subsidie en verplichtingen
> Verplichtingen na subsidieverlening uitgewerkt
> Subsidie-ontvanger is vergoeding verschuldigd

> Afdeling 4.2.5. De subsidievaststelling
> Bedrag van de subsidie
> Aanduiding activiteiten inzake subsidie
> Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
> Activiteiten plaatsgevonden overeenkomstig verplichtingen
> Vaststellen subsidie
> Vaststellen subsidie

> Afdeling 4.2.6. Intrekking en wijziging
> Subsidieverlening intrekken of wijzigen
> Subsidievaststelling intrekken of wijzigen
> Subsidieverlening intrekken of wijzigen
> Weigering van de subsidie

> Afdeling 4.2.7. Betaling en terugvordering
> Betaling subsidiebedrag
> Subsidiebedrag kan in gedeelten worden betaald
> Verplichting tot betaling wordt opgeschort
> Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terugvorderen

> Afdeling 4.2.8. Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

> § 4.2.8.1 Inleidende bepalingen
> Werking afdeling
> Aanwijzen toezichthouders

> § 4.2.8.2 De aanvraag
> Aanvraag subsidie
> Aanvraag gaat vergezeld van plan en begroting
> Overzicht in activiteitenplan
> Overzicht in begroting
> Aanvraag vergezeld van een afschrift en een jaarrekening
> Subsidie aangevraagd

> § 4.2.8.3 De subsidieverlening
> Subsidie verleend aan een rechtspersoon
> Subsidie voor een boekjaar verleend

> § 4.2.8.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
> Boekjaar gelijk aan kalenderjaar
> Ingerichte administratie
> Verschillen tussen werkelijkheid en begroting
> Subsidie-ontvanger behoeft toestemming bestuursorgaan
> De ontvanger vormt een egalisatiereserve

> § 4.2.8.5 De subsidievaststelling
> Subsidie per boekjaar vastgesteld
> Aanvraag tot vaststelling subsidie
> Aanvraag gaat vergezeld van verslagen
> Inhoud financiėle verslag
> Artikel 4:76 van toepassing
> Onderzoek van het financiėle verslag
> Onderzoek van de naleving van de verplichtingen
> Inhoud activiteitenverslag

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl