Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
bestuursorganen en besluiten - handhaving

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake handhaving.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Hoofdstuk 5. Handhaving

> Titel 5.1. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrip overtreding
> Omschrijving begrippen
> Werking artikelen 5:4 tot en met 5:10
> Bestuurlijke sanctie
> Rechtvaardigingsgrond voor overtreding
> Herstelsanctie
> Gevaar voor de overtreding dreigt
> Opleggen bestuurlijke sanctie
> Inhoud beschikking
> Bestuurlijke sanctie verplicht tot betaling geldsom
> Verklaringen omtrent de overtreding

> Titel 5.2. Toezicht op de naleving
> Omschrijving begrip toezichthouder
> Toezichthouder draagt legitimatiebewijs bij zich
> Gebruik bevoegdheden toezichthouder
> Bevoegdheden toezichthouder beperkt
> Toezichthouder is bevoegd elke plaats te betreden
> Toezichthouder bevoegd inlichtingen te vorderen
> Toezichthouder bevoegd inzage te vorderen
> Toezichthouder bevoegd inzage te vorderen
> Toezichthouder bevoegd zaken te onderzoeken
> Toezichthouder bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken
> Verplicht medewerking te verlenen aan toezichthouder

> Titel 5.3. Herstelsancties

> Afdeling 5.3.1. Last onder bestuursdwang
> Omschrijving last onder bestuursdwang
> Beperking rijkweidte afdeling
> Herstelmaatregelen
> Bestuursdwang op kosten overtreder
> Aangewezen personen hebben toegang tot elke plaats
> Verzegelen van gebouwen en dergelijke
> Zaken meevoeren en opslaan
> De zaak verkopen
> Bestuursdwang toegepast zonder voorafgaande last
> Verzoeken bestuursdwang toe te passen
> De beschikking vervalt
> Reikwijdte werking bezwaar, beroep of hoger beroep

> Afdeling 5.3.2. Last onder dwangsom
> De herstelsanctie
> Een last onder dwangsom opleggen
> Herstelmaatregelen
> Vaststellen dwangsom
> Termijn betaling verbeurde dwangsom
> De last onder dwangsom opleggen
> Verjaring bevoegdheid tot invordering dwangsom
> Aanmanen tot betaling dwangsom
> Beschikking kan niet in stand blijven
> Beschikking die strekt tot invordering dwangsom

> Titel 5.4. Bestuurlijke boete

> Afdeling 5.4.1. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrip bestuurlijke boete
> Overtreding kan niet aan overtreder worden verweten
> Overtreder overleden
> Niet tweemaal een bestuurlijke boete
> Geen bestuurlijke boete indien strafvervolging is ingesteld
> Vervaltermijn bevoegdheid opleggen boete
> Hoogte bestuurlijke boete
> Gedraging die strafbaar is

> Afdeling 5.4.2. De procedure
> Een rapport opmaken van de overtreding
> Gegevens inzien
> Zienswijze naar voren brengen
> Bestuursorgaan beslist binnen dertien weken
> Inhoud beschikking
> Een boete van meer dan Ä 340 kan worden opgelegd
> Reikwijdte werking van deze titel

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl