Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - fusie en splitsing

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake fusie en splitsing.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Fusie en splitsing


Afdeling 1. Algemene bepaling
> Reikwijdte toepassing bepalingen van deze titel


Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent fusies
> Omschrijving fusie
> Rechtspersonen moeten de zelfde rechtsvorm hebben
> Rechtspersonen houden op te bestaan
> Een voorstel tot fusie
> Een schriftelijke toelichting
> Nederlegging bescheiden ten kantore handelsregister
> Inlichten over belangrijke wijzigingen in omstandigheden
> Zekerheid stellen
> Het besluit tot fusie
> De fusie geschiedt bij notariŽle akte
> Pandrecht en vruchtgebruik gaan over
> Bijzonder recht jegens een verdwijnende rechtspersoon
> Tijdstip waarop het laatste boekjaar is geŽindigd
> Overeenkomst behoort niet ongewijzigd in stand te blijven
> De rechter kan een fusie vernietigen


Afdeling 3. Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschappen
> Een naamloze of besloten vennootschap fuseert
> Aandelen in kapitaal van te fuseren vennootschap
> Voorstel tot fusie
> De toelichting op het voorstel
> Een aangewezen accountant
> Houders van uitgegeven certificaten van aandelen
> Een meerderheid van ten minste twee derden vereist
> Bestuursbesluit tot fusie
> MinisteriŽle verklaring dat van geen bezwaren is gebleken
> Verkrijgende vennootschap houdt alle aandelen
> Aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen


Afdeling 3A. Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies
> Recht van een andere lidstaat
> Recht van een andere lidstaat
> Het gezamenlijke voorstel tot fusie
> Aankondiging in de Staatscourant
> Toelichting ligt ter inzage voor de ondernemingsraad
> Het nominaal gestorte bedrag op gezamenlijke aandelen
> Vennootschap naar het recht van andere lidstaat
> Vennootschap naar het recht van andere lidstaat
> Beheerder handelsregister doet mededeling aan registers
> Regelingen met betrekking tot medezeggenschap
> Nietigheid of vernietiging van een fusie


Afdeling 4. Algemene bepalingen omtrent splitsingen
> Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing
> Partijen bij een splitsing hebben dezelfde rechtsvorm
> Gehele vermogen van splitsende rechtspersoon gaat over
> Waarde moet ten minste nul zijn
> Lid of aandeelhouder van verkrijgende rechtspersonen
> Een voorstel tot splitsing
> Een schriftelijke toelichting
> Nederlegging bescheiden ten kantore handelsregister
> Inlichten over belangrijke wijzigingen
> Een rechtsverhouding mag in haar geheel overgaan
> Zekerheid stellen voor schuldeiser
> In verzet komen tegen voorstel tot splitsing
> Het besluit tot splitsing
> De splitsing geschiedt bij notariŽle akte
> Rechthebbende van een pandrecht of vruchtgebruik
> Een bijzonder recht jegens de splitsende rechtspersonen
> Tijdstip waarop laatste boekjaar is geŽindigd
> Een overeenkomst behoort niet ongewijzigd te blijven
> Rechthebbende van een vermogensbestanddeel
> Aansprakelijkheid voor nakoming verbintenissen
> De rechter kan een splitsing vernietigen


Afdeling 5. Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht
> Reikwijdte afdeling
> Waarde van het vermogen
> Ruilverhouding
> Het voorstel tot splitsing
> De toelichting op het voorstel
> Een aangewezen accountant
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Aandeelhouders en de aandelen bij een zuivere splitsing
> Houders van uitgegeven certificaten van aandelen
> Het besluit tot splitsing en meerderheid vereist
> Bij bestuursbesluit tot splitsing besluiten
> Verklaring van geen bezwaar bij wijziging statuten
> Splitsende rechtspersoon wordt enig aandeelhouder
> Aandeelhouder van een groepsmaatschappij


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl