Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - handelsregister

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake het handelsregister.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Handelsregister


Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
> Omschrijving begrippen


Hoofdstuk 2. Het handelsregister
§ 2.1. Instellen handelsregister
> Een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen
> Het handelsregister wordt gehouden door de kamers
> Systeembeschrijving regelt handelsregister

§ 2.2. Inhoud handelsregister
> In het handelsregister worden ondernemingen ingeschreven
> In het handelsregister worden rechtspersonen ingeschreven
> Inschrijving onderneming en inschrijving rechtspersoon
> Nadere regels
> Aspecten die over een onderneming worden opgenomen
> Aspecten die over een rechtspersoon worden opgenomen
> Gegevens vestiging in handelsregister opgenomen
> Gegevens rechtspersoon in handelsregister opgenomen
> Gegevens over een activiteit van een rechtspersoon
> Gegevens over een vestiging van een rechtspersoon
> Authentieke gegevens
> Gegevens noodzakelijk inzake vastlegging en verstrekking
> In het handelsregister wordt de volmacht opgenomen
> Nadere regels over gegevens mogelijk


Hoofdstuk 3. De inschrijving in het handelsregister
> Degene aan wie onderneming toebehoort doet opgave
> Opgaven die vereist zijn inzake juistheid en volledigheid
> De eerste inschrijving van een onderneming


Hoofdstuk 4. De verstrekking en het gebruik van gegevens
§ 4.1. De verstrekking van gegevens, algemeen
> De gegevens kunnen door een ieder worden ingezien
> Een kamer verstrekt een afschrift of uittreksel
> Regels inzake bescherming persoonlijke levenssfeer

§ 4.2. Publicatie inschrijvingen
> Opgave inzake bepaalde rechtsvormen

§ 4.3. Derdenwerking
> Geen beroep tegenover derden bij ontbreken gegevens
> Mededeling aan Bureau voor officiėle publicaties

§ 4.4. Verplichte vermelding nummer
> Vermelding nummer van onderneming of rechtspersoon


Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen
§ 5.1. Verstrekking aan bestuursorganen
> Bestuursorgaan kan gegevens inzien

§ 5.2. Gebruik door bestuursorganen
> Informatie nodig over onderneming of rechtspersoon

§ 5.3. Eenmalige gegevensverstrekking
> Onderneming of rechtspersoon inzake meedelen gegevens


Hoofdstuk 6. Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens
> Bestuursorgaan heeft twijfel over juistheid gegevens
> Melding aan beheerder van het register
> Melding niet doorgezonden naar beheerder ander register
> Beslissing geldt als een besluit
> Bezwaar maken of beroep instellen tegen beslissing
> Melding is een besluit
> Kamer heeft twijfel over juistheid gegevens
> Nadere regels mogelijk


Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister
> Waarborg dat handelsregister juist, actueel en volledig is
> Controle door een accountant
> De kamers stellen gezamenlijk een protocol op


Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving
§ 8.2. Handhaving
> Verbod te handelen in strijd met verplichting inzake opgave

§ 8.3. Klachtenbehandeling
> Procedure voor de behandeling van klachten


Hoofdstuk 9. Financiėn
> Bijdrage verschuldigd voor ieder kalanderjaar of gedeelte
> Vergoeding verschuldigd voor de inzage van gegevens
> Betaling afdwingen door het uitvaardigen van dwangbevel


Hoofdstuk 10. Overige bepalingen


Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl