Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - faillissement

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake het faillissement.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Faillissement


Eerste afdeling. Van de faillietverklaring
> In staat van faillissement
> Faillietverklaring
> Faillietverklaring betreft een natuurlijke persoon
> Faillietverklaring en verzoek inzake schuldsaneringsregeling
> Artikelen 3 en 3a blijven buiten toepassing
> Aangifte en verzoek worden met de meeste spoed behandeld
> De verzoekschriften worden ingediend door een advocaat
> Bevel om schuldenaar in persoon te horen
> Verzegelen boedel
> Schuldenaar heeft recht van hoger beroep
> Bij afwijzing bestaat recht van hoger beroep
> Schuldeiser en belanghebbende hebben recht van verzet
> Schuldeiser en belanghebbende en recht van hoger beroep
> In cassatie komen
> Handelingen door de curator blijven geldig en verbindend
> Opzegging van een arbeidsovereenkomst door een curator
> Vonnis van faillietverklaring
> Vonnis van faillietverklaring is vernietigd
> Faillietverklaring uitgesproken met vernietiging vonnis
> Opheffen faillissement
> Tegen vonnis geen rechtsmiddelen instellen
> Opheffen faillissement, maar wel schuldsaneringsregeling
> Onvoldoende baten beschikbaar
> Bevel tot kosteloze behandeling van het faillissement
> De beschikking wordt openbaar gemaakt
> Openbaar register
> Centraal register
> Insolventieprocedure


Tweede afdeling. Van de gevolgen der faillietverklaring
> Het faillissement omvat gehele vermogen schuldenaar
> Onderdelen die buiten het faillissement blijven
> Aanvulling omschrijving gefailleerde
> Onderdelen die buiten de boedel blijven
> Schuldenaar verliest beschikking en beheer over vermogen
> Verbintenissen ontstaan na faillietverklaring
> Rechtsvorderingen worden door de curator ingesteld
> Rechtsvorderingen ingesteld door aanmelding ter verificatie
> Curator tot overneming geding oproepen
> Eiser is bevoegd schorsing te verzoeken
> Rechtsvordering ten doel voldoening verbintenis
> Stukken geding aan rechter overgelegd vóór faillietverklaring
> Nietigheid handelingen ingeroepen
> Goed of recht waarover beheer en beschikking is verloren
> Rechtsgevolgen vonnis van fallietverklaring
> Uitwinning goederen
> Handelingen voor levering hebben niet plaatsgevonden
> Beding nog niet in openbare registers ingeschreven
> Gift gedaan onder opschortende voorwaarde
> Verjaringstermijn loopt voort
> Termijn loopt voort
> Wederkerige overeenkomst niet of gedeeltelijk nagekomen
> Opkomen als concurrent schuldeiser
> Niet bevoegd bepaalde verbintenissen op te schorten
> Overeenkomsten ontbonden
> Huurkoop ontbonden verklaren
> Huur tussentijds doen eindigen
> Werknemers kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen
> Erfenissen worden aanvaard
> Rechtshandeling door verklaring vernietigen
> Wetenschap vermoed te bestaan
> Rechtshandeling om niet
> Voldoening aan een opeisbare schuld
> Geen terugvordering van houder papier aan order of toonder
> Rechtsvorderingen ingesteld door curator
> Beëindiging faillissement doet rechtsvorderingen vervallen
> Hetgeen uit vermogen is moet worden teruggegeven
> Voldoening bevrijdt hem, zolang bekendheid onbewezen is
> Schuld met vordering verrekenen
> Onbevoegdheid tot verrekening
> Bewijsplicht schuldenaar die wil verrekenen
> Deelgenoot met gefailleerde in gemeenschap
> Uitoefenen recht pand- en hypotheekhouders
> Termijn om tot uitoefening rechten over te gaan
> Opbrengst niet toereikend
> Hypotheek rust op luchtvaartuig
> Retentierecht gaat niet verloren door faillietverklaring
> Goederen vermogen staan onder bewind
> Goederen buiten faillissement gebleven
> Terugnemen goederen door echtgenoot of partner
> Als faillissement van gemeenschap behandeld
> Afkondigen afkoelingsperiode
> Pandrecht gevestigd op een vordering op naam
> Tijdens afkoelingsperiode geen uitwinning
> Goederen uit hoofde financiëlezekerheidsovereenkomst
> Faillietverklaring werkt niet terug


Derde afdeling. Van het bestuur over de failliete boedel
§ 1. Van de rechter-commissaris
> Toezicht op beheer en vereffening failliete boedel
> Rechtbank verplicht rechter-commissaris te horen
> Bevoegdheden rechter-commissaris
> Van beschikkingen is hoger beroep mogelijk

§ 2. Van de curator
> Belast met beheer en vereffening failliete boedel
> Bij verzoekschrift opkomen tegen handeling curator
> Meer dan één curator benoemd
> Salaris van de curator wordt door rechtbank vastgesteld
> Ontbreken machtiging rechter-commissaris
> Rechtbank heeft bevoegdheid curator te ontslaan
> Curator brengt verslag uit over toestand boedel

§ 3. Van de commissie uit de schuldeisers
> Vonnis van fallietverklaring
> Voorlopige commissie uit schuldeisers benoemd
> Commissie kan raadpleging boeken vorderen
> Commissie en curator vergaderen
> Curator verplicht advies in te winnen
> Curator is niet gebonden aan advies

§ 4. Van de vergaderingen der schuldeisers
> Rechter-commissaris is voorzitter in de vergaderingen
> Besluiten genomen met meerderheid van stemmen
> Stemgerechtigd
> Schuldeisers kunnen ter vergadering verschijnen
> Vergadering indien rechter-commissaris dit nodig oordeelt

§ 5. Van de rechterlijke beschikkingen
> Beschikkingen worden in het hoogste ressort gewezen
> Beschikkingen zijn uitvoerbaar bij voorraad


Vierde afdeling. Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het beheer des curators
> Gefailleerde in verzekerde bewaring gesteld
> Gefailleerde uit verzekerde bewaring ontslaan
> Tegenwoordigheid gefailleerde vereist
> Gefailleerde mag met toestemming woonplaats verlaten
> Curator zorgt voor bewaring des boedels
> Curator doet dadelijk de boedel verzegelen door een notaris
> Curator heeft toegang tot elke plaats
> Curator maakt beschrijving des faillieten boedels op
> Van de goederen wordt een staat gehecht
> Curator gaat over tot het opmaken van een staat
> Gewaarmerkte afschriften worden ter inzage neergelegd
> Curator is bevoegd het bedrijf voort te zetten
> Curator opent brieven en telegrammen
> Som ter voorziening in het levensonderhoud
> Curator is bevoegd goederen te vervreemden
> Curator houdt onder meer gelden onder zijn bewaring
> Beschikken over onder meer gelden
> Curator is bevoegd schikkingen aan te gaan
> Gefailleerde is verplicht inlichtingen te verschaffen
> Toepassing van de artikelen 87-91
> Griffier is verplicht afschrift te geven van de stukken


Vijfde afdeling. Van de verificatie der schuldvorderingen
> Indienen schuldvorderingen en de verificatievergadering
> Curator geeft aan bekende schuldeisers kennis
> Indiening schuldvorderingen
> Curator toetst ingezonden rekeningen
> Curator brengt vorderingen op een lijst
> In de lijsten wordt elke vordering omschreven
> Van ieder der lijsten wordt een afschrift neergelegd
> Neerlegging der lijsten
> Gefailleerde woont de verificatievergadering bij
> Verplichting vorig artikel rust op bestuurders
> Rechter-commissaris leest de lijst voor
> De eed afgelegd in handen van de rechter-commissaris
> Vorderingen worden overgebracht op een lijst
> Rechter-commissaris beproeft een schikking
> Betwisting door curator gedaan
> De schuldeiser is gehouden tot bewijs
> Schuldeiser niet ter vergadering aanwezig
> Vorderingen kunnen worden toegelaten tot een bedrag
> Gefailleerde bevoegd zich te verzetten
> Vorderingen worden geverifieerd
> Interesten kunnen niet geverifieerd worden
> Vordering wordt voor het gehele bedrag geverifieerd
> Vordering geverifieerd voor haar waarde
> Vordering wordt geverifieerd voor haar waarde
> Vordering niet batig gerangschikt
> Vorderingen geverifieerd voor geschatte waarde
> Schuldvorderingen aan toonder
> Hoofdelijke schuldenaren in staat van faillissement
> Verificatie over de stand van de boedel


Vijfde afdeling A Vereenvoudigde afwikkeling van faillissement
> Beschikbare baten niet voldoende
> Vorderingen bevoorrecht
> Curator gaat over tot tegeldemaking boedel
> Curator legt uitdelingslijst ter goedkeuring voor
> Schuldeiser kan in verzet komen
> Boedel in staat van insolventie
> Opkomen baten van omvang


Zesde afdeling. Van het akkoord
> Gefailleerde is bevoegd akkoord aan te bieden
> Ontwerp van akkoord
> Schriftelijk advies over aangeboden akkoord
> Raadpleging en beslissing uitgesteld
> Raadpleging en stemming over het akkoord uitgesteld
> Schuldeisers van stemming uitgesloten
> Optreden gefailleerde
> Aannemen akkoord en vereiste toestemming
> Akkoord vaststellen als ware het aangenomen
> Latere veranderingen
> Inhoud van het akkoord
> Verbetering van het proces-verbaal verzoeken
> Akkoord aangenomen of vastgesteld
> Weigering der homologatie wenselijk
> Uiteenzetten gronden inzake de homologatie
> Rechtbank geeft met redenen omklede beschikking
> Tegen beschikking in hoger beroep komen
> Hoger beroep geschiedt bij een verzoekschrift
> Cassatie wordt aangetekend en behandeld
> Het gehomologeerde akkoord is verbindend
> Gefailleerde kan geen akkoord meer aanbieden
> In kracht van gewijsde gegane vonnis van homologatie
> Schuldeisers behouden rechten
> Homologatie akkoord en einde faillissement
> Curator verplicht rekening en verantwoording te doen
> Bedrag moet in handen van de curator worden gestort
> Het stellen van zekerheid
> Ontbinding van het gehomologeerde akkoord
> Vordering tot ontbinding van het akkoord
> Heropening van het faillissement bevolen
> Heropening van het faillissement
> Handelingen zijn voor de boedel verbindend
> Akkoord kan niet opnieuw aangeboden worden
> Tijdens heropening is aan het akkoord voldaan
> In staat van faillissement verklaard
> Akkoord aangeboden op de voet van de verordening


Zevende afdeling. Van de vereffening des boedels
> Boedel verkeert in staat van insolventie
> Ter verificatievergadering is geen akkoord aangeboden
> Voorstel aangenomen
> Voorstel tot voortzetting van het bedrijf
> Voorstel aangenomen of verworpen
> Voortzetting van het bedrijf worde gestaakt
> Curator gaat over tot vereffening van baten boedel
> Goederen worden onderhands verkocht
> Curator kan van diensten gefailleerden gebruik maken
> Beleggen vergadering van schuldeisers
> Uitdeling penningen aan geverifieerde schuldeisers
> Opmaken uitdelingslijst
> Voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen
> Faillissementskosten omgeslagen over boedel
> Uitdelingslijst ligt ter inzage
> In verzet komen tegen uitdelingslijst
> Behandeling verzet ter openbare terechtzitting
> Niet-geverifieerde schuldeiser kan verzet doen
> Beroep in cassatie
> Hypotheken gaan teniet en beperkte rechten vervallen
> De uitdeling wordt niet uitgekeerd
> Goed waartoe schuldeiser voorrang heeft wordt verkocht
> Schuldeisers die eerst geverifieerd worden
> Vastgestelde uitkering onverwijld doen
> Faillissement neemt een einde
> Gereserveerde uitdelingen vallen terug aan de boedel


Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening
> Herkrijgen van rechten van executie
> Erkenning van een vordering
> Vordering betwist


Tiende afdeling. Bepalingen van internationaal recht
> Verhaal op in het buitenland zich bevindende goederen
> Vordering aan een derde overdragen
> Gelijke verplichting tot vergoeding jegens de boedel


Elfde afdeling. Van rehabilitatie
> Verzoek van rehabilitatie inleveren
> Schuldenaar of erfgenamen niet ontvankelijk bij verzoek
> Aankondiging verzoek
> Verzet tegen het verzoek
> Verzoek toestaan of weigeren
> Noch hoger beroep, noch cassatie toegelaten
> Het vonnis wordt ter openbare terechtzitting uitgesproken


Afdeling 11A. Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
> Omschrijving begrippen
> Faillietverklaring van een instelling
> Faillietverlaring melden bij De Nederlandse Bank N.V.
> Het uitvoeren van overboekingsopdrachten
> Opening insolventieprocedure tegen instelling


Afdeling 11AA. Van het faillissement van een kredietinstelling
§ 1. In Nederland gevestigde kredietinstellingen en buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde kredietinstellingen met bijkantoor in Nederland
> Omschrijving begrippen
> In een andere lidstaat gevestigde kredietinstelling
> Verzoek zonder tussenkomst van advocaat
> Afschrift van verzoekschrift zenden aan kredietinstellling
> Gelegenheid mening kenbaar maken
> Uitspreken van de noodregeling
> In staat van faillissement verklaren
> Kredietinstelling in staat van faillissement verklaard
> In kennis stellen van vonnis tot faillietverklaring
> Uittreksel van het vonnis van fallietverklaring
> Curator geeft kennis aan bekende schuldeisers
> De kennisgeving geschiedt in het Nederlands
> Voldoening bevrijdt

§ 2. Bepalingen van internationaal privaatrecht
> Beslissing tot opening van liquidatieprocedure erkend
> Opening van een liquidatieprocedure
> Het goederenrechtelijke recht blijft onverlet
> Rechten op een eigendomsvoorbehoud blijven onverlet
> Bevoegd schuld te verrekenen
> Vordering ingesteld tot nietigheid
> Gevolgen van een liquidatieprocedure inzake arbeid
> Gevolgen van liquidatieprocedure inzake onroerende zaak
> Gevolgen van liquidatieprocedure inzake registergoed
> Gevolgen voor deelnemers gereglementeerde markt
> Rechtsgeldigheid van een rechtshandeling
> Goed waarover instelling beheer en beschikking heeft
> Regels betreffende de nietigheid en vernietigbaarheid
> Overeenkomst tot verrekening
> Overdracht van een gelijke hoeveelheid activa
> Rechten op financiële instrumenten
> Bevoegdheid tot het aanwenden van een dwangmiddel
> Bewijs van aanwijzing van de curator
> Gegevens ingeschreven in register
> Faillissement uitgesproken van een kredietinstelling
> Optreden coördineren met bevoegde instanties
> Gegevens of inlichtingen opnemen


Afdeling 11B. Van het faillissement van een verzekeraar
§ 1. Definities
> Omschrijving begrippen

§ 2. Verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars zonder vergunning met zetel in een andere lidstaat dan Nederland en verzekeraars met zetel buiten de Europese Unie met bijkantoor in Nederland
> Verzekeraar die elders zijn zetel heeft
> Verzekeraar in staat van faillissement verklaren
> Afschrift zenden aan verzekeraar
> Een vordering of verzoek tot faillietverklaring
> Behandeling verzoek tot faillietverklaring geschorst
> Noodregeling uitgesproken
> Beslissing tot faillietverklaring
> Uittreksel van vonnis in Publicatieblad EG
> Curator geeft schriftelijk kennis van vonnis
> Kennisgeving geschiedt in officiële taal lidstaat
> Curator stelt schuldeisers regelmatig in kennis
> Boedelschulden worden omgeslagen

§ 3. Bepalingen van internationaal privaatrecht
> Beslissing tot opening liquidatieprocedure
> Beheersing door recht lidstaat van herkomst
> Goederenrechtelijke recht blijft onverlet
> Eigendomsvoorbehoud
> Schuld verrekenen
> Vordering ingesteld tot nietigheid of vernietiging
> Gevolgen liquidatieprocedure inzake arbeid
> Recht op genot of verkrijging onroerende zaak
> Gevolgen van een liquidatieprocedure
> Gevolgen liquidatieprocedure
> Rechtsgeldigheid van een rechtshandeling
> Goed waarover verzekeraar beheer en beschikking heeft
> Regels betreffende nietigheid en vernietigbaarheid
> Het aanwenden van een dwangmaatregel
> Bewijs van aanwijzing van de curator
> Gegevens geopend in een andere lidstaat
> Verzekeraar met bijkantoor in Nederland
> Geen gegevens of inlichtingen opnemen inzake derden

§ 4. Natura-uitvaartzekeraars
> Omschrijving begrippen
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Afschrift verzoekschrift naar natura-uitvaartverzekeraar
> Beslissing tot faillietverklaring
> In kennis stellen van verloop procedure
> Boedelschulden worden omgeslagen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl