Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - besloten vennootschap

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de besloten vennootschap.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Besloten vennootschap (B.V.)


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving besloten vennootschap
> Akte van oprichting in Nederlandse taal
> Akte van oprichting bevat statuten vennootschap
> Statuten vermelden bedrag maatschappelijk kapitaal
> Bedrag van de aandelen in gulden omgezet in euro
> Bedrag van de aandelen wijzigt door vennootschap
> De tegenwaarde in euro in het maatschappelijk verkeer
> Verklaring van geen bezwaar
> Vennootschap inschrijven in het handelsregister
> Omzetting rechtsvorm
> Omzetting rechtsvorm
> De rechtbank ontbindt de vennootschap
> Vennootschap partij en vermelding volledige naam
> Omschrijving handelsregister
> Omschrijving houders van aandelen
> Omschrijving orgaan van de vennootschap


Afdeling 2. De aandelen
> Omschrijving aandelen
> Storten nominale bedrag
> Storting op een aandeel
> Inbreng anders dan in geld
> Geen verplichting boven de storting tot nominale bedrag
> De vereffenaar van een vennootschap
> Register met gegevens aandeelhouders
> Aandeelhouder kan aandelen vrijelijk overdragen
> Aandelen aanbieden en overdragen
> Stemrecht opgeschort
> Uitgifte en levering van een aandeel
> Rechtgevolgen levering aandeel of beperkt recht daarop
> Erkenning geschiedt in de akte
> Vestigen vruchtgebruik op een aandeel
> Vestigen pandrecht op aandelen
> Overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel
> Gelijke rechten en verplichtingen verbonden tot bedrag
> 95% van het geplaatste kapitaal verschaft
> Certificaten aan toonder van aandelen


Afdeling 3. Het vermogen van de vennootschap
> Rechtshandelingen namens vennootschap in oprichting
> Voor of bij oprichting op aandelen gestort in geld
> Rechtshandelingen opgenomen in akte van oprichting
> Inbreng op aandelen anders dan in geld bij oprichting
> Inbreng op aandelen anders dan in geld na oprichting
> Rechtshandeling verricht zonder goedkeuring vergadering
> Vennootschap kan geen eigen aandelen nemen
> Uitgeven aandelen na oprichting
> Aandeelhouder heeft voorkeursrecht
> Verkrijging niet volgestorte aandelen is nietig
> Nietigheid verkrijging van aandelen
> Verkrijging aandelen in eigen naam
> Vennootschap mag niet zekerheid stellen
> Dochtermaatschappij mag geen aandelen nemen
> Besluit tot vermindering geplaatste kapitaal
> Nederlegging besluiten ten kantore handelsregister
> Bestuur maakt jaarrekening op
> Jaarrekening en jaarverslag ten kantore aanwezig
> Delgen tekort ten laste reserves
> Winst komt aandeelhouders ten goede


Afdeling 4. De algemene vergadering van aandeelhouders
> Aan algemene vergadering behoort alle bevoegdheid
> Jaarlijks ten minste één algemene vergadering
> Bevoegdheid tot bijeenroepen algemene vergadering
> Bevoegdheid tot bijeenroepen algemene vergadering
> Rechtbank verleent machtiging
> In gebreke gebleven inzake houden algemene vergadering
> Wijze oproeping tot een algemene vergadering
> De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen
> Een onderwerp waarvan behandeling is verzocht
> Uiterste termijn van de oproeping
> Plaats waar algemene vergaderingen worden gehouden
> Aandeelhouder bevoegd de vergadering bij te wonen
> Elektronisch communicatiemiddel en de vergadering
> Stemmen via een elektronisch communicatiemiddel
> Slechts aandeelhouders hebben stemrecht
> Besluiten genomen bij volstrekte meerderheid
> Bevoegdheid statuten te wijzigen
> Verhoging bedrag van aandelen en kapitaal
> Wijziging van een bepaling der statuten
> Een voorstel tot wijziging van de statuten
> Van een wijziging wordt een akte opgemaakt
> Verklaring van geen bezwaren
> Nederlegging van de gewijzigde statuten
> Geen wijziging gedurende faillissement
> Besluitvorming van aandeelhouders


Afdeling 5. Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur
> Bestuur belast met besturen vennootschap
> Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap
> De rechtbank neemt kennis van rechtsvorderingen
> De benoeming van bestuurders
> Benoeming uit een voordracht
> Bestuurder kan worden geschorst en ontslagen
> Vaststelling bezoldiging van bestuurders
> Bestuur niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring
> Bijzondere rechtshandelingen van de vennootschap
> Faillissement van de vennootschap
> Een misleidende voorstelling gegeven
> Raad van commissarissen
> Bestuur verschaft raad noodzakelijke gegevens
> Benoeming commissarissen
> Commissarissen benoemd door anderen dan vergadering
> Commissaris kan worden geschorst en ontslagen
> Toekennen bezoldiging aan commissarissen
> Vennootschap vertegenwoordigd door commissarissen
> Raad van commissarissen kan bestuurder schorsen
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Een misleidende voorstelling gegeven door jaarrekening
> Personen die worden aangemerkt als bestuurders


Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
> Omschrijving afhankelijke maatschappij
> De verplichting tot het doen van opgaaf
> Een opgaaf drie jaren ingeschreven
> Beperking reikwijdte artikel 272
> Beperking reikwijdte artikel 272
> Ontheffing van een of meer der artikelen 268-274
> Benoeming en ontslag van commissarissen
> De vennootschap heeft een raad van commissarissen
> Ontbreken van alle commissarissen
> Commissarissen en nevenfuncties
> Uiterlijk aftreden commissaris
> Vertrouwen in raad van commissarissen opzeggen
> Raad van commissarissen benoemt de bestuurders
> Besluiten onderworpen aan goedkeuring raad


Afdeling 8. Het beroep
> Beroep instellen bij het College van Beroep

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl