Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Werk en arbeid - discriminatie

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake discriminatie.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Discriminatie


Hoofdstuk 1. Gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat
§ 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrippen
> Verbod van intimidatie en seksuele intimidatie

§ 2. Algemene uitzonderingen
> Indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd wordt
> Beperking reikwijdte wet
> Geen beperking andere bepalingen

§ 3. Bepalingen op het terrein van de arbeid en het vrije beroep
> Onderscheid is verboden
> Voorwaarden voor en toegang tot vrije beroep
> Onderscheid is verboden bij lidmaatschap

§ 4. Overige bepalingen op sociaal-economisch terrein
> Onderscheid is verboden
> Onderscheid op grond van ras verboden

§ 5. Bescherming en handhaving
> Beėindiging arbeidsverhouding in strijd met artikel 5
> In of buiten rechte beroep gedaan op deze wet
> Bedingen in strijd met deze wet zijn nietig
> Vermoeden van onderscheid


Hoofdstuk 2. De commissie gelijke behandeling
> Er is een Commissie gelijke behandeling
> Onderzoek of onderscheid is of wordt gemaakt
> Commissie stelt een onderzoek in
> Commissie stelt geen onderzoek in
> Gedraging onrechtmatig verklaard of verboden
> Commissie bestaat uit negen leden
> Bureau ter ondersteuning van taak
> Bijgestaan door aangewezen ambtenaren
> Vorderen inlichtingen en bescheiden
> Uitbrengen verslag van werkzaamheden
> Werkwijze van de Commissie


Hoofdstuk 3. Slotbepalingen


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl